Home / Chestiunea Jidănească / Aspecte de neconstituționalitate și de nelegalitate ale legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului

Aspecte de neconstituționalitate și de nelegalitate ale legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului

Vasilică Militaru
Incorect Politic
Noiembrie 17, 2021

Aspecte de neconstituționalitate și de nelegalitate ale legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului

Aspecte de neconstituționalitate și de nelegalitate ale legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului

Asociaţia NEAMUL ROMÂNESC                 Cod unic R.N.O.N.G.: 14031/A/2011, Petru Vodă, judeţul Neamţ

      

Domniei Sale, Domnului Ciprian Bucur,

Secretar General al Senatului României

Senatul României

 

DOMNULE SECRETAR GENERAL,

 

Asociația NEAMUL ROMÂNESC, prin reprezentantul său legal Vasilică Militaru, în calitate de președinte fondator al Asociației, vă supune atenției

 

Aspecte de neconstituționalitate și de nelegalitate ale Proiectului de lege L 483/2021 – Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului

 

Proiectul de lege L 483/2021 a ajuns la Senat, aprobat de Camera Deputaților sub titulatura „Pl-x nr.461/2021 – Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului“ și a primit toate avizele legale (cf. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2021/cd461_21.pdf și http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19616).

Atragem atenția asupra faptului că în Camera Deputaților Pl-x nr.461/2021 a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Avizul nr.4c-2/985 din 21.10.2021 și de Comisia juridică, de disciplină și minorități, cu Avizul Nr.4c-13/835/19.10.2021 din 27.10.2021. Proiectul a fost avizat favorabil și de Consiliul legislativ prin Avizul înregistrat cu nr.2/10270/21.10.2021.

 

 1. Este neconstituțională adoptarea legii fără indicarea resurselor bugetare necesare aplicării legii

Proiectul de lege prevede elaborarea unor „manuale, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul»“ cât și predarea disciplinei în licee de către cadre didactice care „pot beneficia de pregătire profesională și cursuri de perfecționare de specialitate, în țară sau în străinătate“.

Perfecționarea în țară sau în străinătate a cadrelor didactice presupune niște resurse bugetare consistente pentru a asigura predarea acestei noi discipline în cele 1468 licee și grupuri școlare din țară.

În aceste condiții, este evident că parlamentarii din comisiile de specialitate au ignorat total aspectul privind indicarea sursei de finanțare pentru aplicarea prevederilor legii adoptate. Iniţiatorii erau obligați să prezinte fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt încălcate prevederile Constituției Românei, republicată, ale art.111, referitoare la informarea Parlamentului, și ale art. 138 alin. (5), potrivit cărora nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. Totodată sunt încălcate și prevederile art. 4 şi art. 15-17 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în temeiul art. III din Legea nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 mai 2015.

În acest sens trebuie avută în vedere Decizia Curții  Constituționale nr. 764 din 14 decembrie 2016, Publicată în  Monitorul Oficial nr. 104 din 7 februarie 2017 (cf. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/186425).

Curtea a deliberat: „30. Referitor la semnificaţia prevederilor art. 111 din Constituţie, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României s-a reţinut că, prin intermediul lor, legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia constituţională a colaborării dintre Parlament şi Guvern în procesul de legiferare, instituind obligaţii reciproce în sarcina celor două autorităţi publice (a se vedea Decizia nr. 515 din 24 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004). Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2) care prevăd că Guvernul are competenţa exclusivă de a elabora proiectul bugetului de stat şi de a-l supune spre aprobare Parlamentului. În temeiul acestei competenţe, Parlamentul nu poate prestabili modificarea cheltuielilor bugetare fără să ceară Guvernului o informare în acest sens. Dat fiind caracterul imperativ al obligaţiei de a cere informarea menţionată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecinţă neconstituţionalitatea legii adoptate (Decizia nr. 1.056 din 14 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 23 noiembrie 2007).“.

Curtea Constituțională a decis: „Admite obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere sunt neconstituţionale. Definitivă şi general obligatorie.“.

Inadmisibil este faptul că legea nu precizează cine va instrui profesorii pentru predarea disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustul“. Totodată nu este indicat impactul bugetar prin adoptarea acestei legi. Nu sunt prevăzute, așa cum ar fi fost necesar, sumele bugetare care vor fi alocate pentru implementarea în învățământul liceal și profesional a acestui obiect de studiu. Manualele, instruirea profesorilor cât și salarizarea viitorilor profesori de istoria evreilor și a holocaustului înseamnă sume de bani alocate de la buget.

 

 1. Disciplina ar trebui denumită corect „Istoria evreilor, a rommilor și a holocaustului din România“ și nicidecum „Istoria Evreilor. Holocaustul“

Deputații nu au respectat recomandările Consiliului legislativ, care a spus: „Prin urmare, sugerăm reanalizarea denumirii disciplinei școlare propuse, astfel încât aceasta să reflecte faptul că privește comunitatea evreiască din România, așa cum rezultă din instrumentul de prezentare și motivare. În prezent, anumite aspecte privind istoria poporului evreu se regăsesc, într-o manieră succintă, în programa școlară a disciplinei «Istorie».“.

Definiția holocaustului din România a fost introdusă prin prevederile pct. 4 al art. I din Legea nr. 217 din 23 iulie 2015, publicată în M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015: „prin holocaust pe teritoriul României se înțelege persecuția sistematică și anihilarea evreilor și a rromilor, sprijinită de autoritățile și instituțiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944“.

Prin urmare, se impune și studiul istoriei rromilor pentru a înțelege contextul istoric în care s-a produs holocaustul din România. Altfel, s-ar introduce o discriminare a etniei rrome care încă reprezintă o minoritate consistentă din România, spre deosebire de cea evreiască, conform datelor finale ale ultimului recensământ.

 

III. Titlul recomandat al legii: „Legea pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 și a Legii nr.174/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România“

Deputații au ignorat propunerea Consiliului legislativ: „Potrivit uzanțelor normative, având în vedere că prezenta propunere legislativă completează două acte normative, propunem ca titlul acesteia să fie redat astfel: «Legea pentru completarea legii educației naționale nr.1/2011 și a Legii nr.174/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România». De altfel, în forma popusă de inițiatori, titlul propunerii legislative nu reflectă deplin obiectul de reglementare al acesteia, care nu se limitează la adoptarea unor măsuri pentru studierea Istoriei Evreilor și a Holocaustului, ci instituie și Premiul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.“.

 

 1. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» nu are competența și nici capacitatea de pregătire a mii de cadre didactice pentru predarea noii discipline

Legea adoptată de Camera Deputaților prevede: „Programa școlară, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» se elaborează de către Ministerul Educației, în colaborare cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel»“.

I.N.S.H.R. «E.W.» a fost înființat prin Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005  modificată și completată prin prevederile H.G. nr. 866/23.08.2012, ale H.G. nr. 1066/26.11.2014 și ale H.G. 625/31.08.2016.

Din anul 2005 până în anul 2021, cercetătorii I.N.S.H.R. «E.W.» nu au adus nicio contribuție la actualizarea datelor imprecise prezentate în Raportul final al Comisiei Internaționale Elie Wiesel din anul 2004.

Pe pagina intitulată „Holocaustul în România“ (cf. https://www.inshr-ew.ro/holocaustul-in-romania/), dimensiunea „Holocaustului din România“ este prezentată astfel: „Numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească uciși în timpul Holocaustului nu a putut fi stabilit cu precizie absolută. Concluzia, în acest sens, a Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România este că, în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni. În Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei, aflată sub administrarea Ungariei în urma raptului comis prin Dictatul de la Viena, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa“. Urmează o expunere pe larg a altor date imprecise și aproximate.

Acesta este rezultatul pretinsei activități de cercetare științifică, desfășurată timp de 16 ani, a Institutului Elie Wiesel care prezintă numărul „victimelor Holocaustului“ cu o marjă de eroare  de 35%, adică de 100.000 morți (între 280.000 și 380.000). Pe lângă aceste date imprecise, liceenii vor fi educați că toți strămoșii lor au fost niște criminali notorii, în condițiile în care numai o administrație a regimului dictatorial Ion Antonescu a participat la fenomenul istoric denumit „holocaustul din România“.

Cu deosebită considerație,

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie

 

93 comments

 1. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Sesizarea a fost înregistrată sub nr. 5656/16.11.2021 la Secretarul General al Senatului care are dreptul legal de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Asociația Neamul Românesc este singura organizație românească care s-a opus falsificării istoriei românilor. Richard Târziu, coprezident AUR este absolventul unei facultăți de drept din cadrul Universității Mihai Eminescu desființată pentru lipsă de încredere.

  • _ @(*Aspecte de neconstituționalitate … & … fenomenul istoric denumit „holocaustul din România“.
   Vasilică Militaru Incorect Politic Noiembrie 17, 2021*)

   -„Vasilică”, …nădăjduind că nu vei fugi de răspundere, te întreb retoric: …

   -De ce faci „referințe subliminale alambicînd felurite noțiuni și construind pro-poziții și fraze în codă de pește” (?!!), …
   de exemplu (așa cum ai scris): -*fenomenul istoric denumit „holocaustul din România“*, fără să precizezi „despre al cui holocaust vorbești” (?!!!), …

   căci din cîte Mi-a zis Tatăl Meu, în Romania, respectiv împotriva Poporului Roman „holocaustul este în derulare de mai multe mii de ani”, (iată profețiile / coroborează) _ Isaia 1/9-2021,22,23; 6/8,(9-12),13; 9/15-17; 10/1-3; 63/18,19; _ Daniel 12/4,(7 – Poporul Roman),9,13; _ Romania 11/3-10, …

   dar, …pentru a înțelege ce vreau să-ți zic citind profețiile de-spre „Evoluție” _ Evoluția 1/(1),2,(3,4 -„Gheorghe” – „Biruitorul Balurilor / Biruitorul Cameleonilor”; _ Isaia 52/6; 65/1; 53/1-11; 55/1-11: …

   și, dacă nu vrei să asculți de Mine _ Fapte 3/16-2021,22; _ Apocalipsa 5/1-9, …cel puțin trebuie „Să Citești / Să Cunoști, …și Să Tîlcuiești Scripturile”, (coroborează) _ Matei 22/29; _ Isaia 29/10-13,(14 – Urmează!); 10/1-3; _ Mica 3/1-12, …
   așa ca să nu vă mai rătăciți (tu și ai voștri) precum niște „cameleoni deghizați, aciuați / venetici în arealul Romanesc / Traco-Dac / Moesian / Mesianic _ 1 Petru 2/(1-3),9,10,(15), … & … _ Matei 10/34.

   -„Cercetați Toate Lucrurile (Lucrările și Lucrăturile) și păstrați ce este bun” _ 1 Tesaloniceni 5/(1-3),19-2021,(22), … (repet): _ Fapte 3/16-2021,(22),23; _ Marcu 4/2021-25.

   -„Mesia” _ IoAn 1/1,2,5,14; 3/16-2021; 4/25,(26), 5/39; 9/39; 10/8-16; 16/8-11,(12),25,(33).

 2. BRAVO, CONTABILE !

  Problema e ca ai uitat sa socotesti si costurile ce trebuiesc platite de fiecare roman cu care asociatia ce poarta numele megaescrocului international dovedit !!! Elie Wiesel, costurile cerute de aceasta asociatie pentru haituirea in instanta si bagarea la inchisoare, a fiecarui roman care va indrazni sa ceara dovezi stiintifice cerute de orice criminalistica rudimentara, instantelor care-l condamna pe doritorul de adevar , in numele unor procese, de fapt , religioase caci refuza probele aduse de romani in instanta !!! Vezi cazul Domnului Colonel Vasile Zarnescu care cere cinste si dreptate pentru romani si pentru istoria lor adevarata !

  Si acum sa stam stramb si sa judecam drept !!!

  cum imi spunea adesea fabulosul nostru logician incomparabil si pe plan mondial, Anton Dumitriu :

  SA STAM STRAMB SI SA JUDECAM DREPT :

  INSTANTELE REFUZA PROBELE STIINTIFICE ISTORICE CU

  CARE SE POT APARA ROMANII CE CONTESTA HOLOCAUSTUL

  IN ROMANIA, IN NUMELE ADEVARULUI STIINTIFIC OBIECTIV !

  SI DACA CREDEM CA ACEST INSTITUT SE VA OPRI LA

  HAITUIREA DOMNULUI ZARNESCU, ZAU CA TE INSELI !

  ELIE WIESEL PLANUIESTE UN VIITOR MULT MAI AMPLU

  IN TEROARE ASUPRA ROMANILOR IN ACEST SENS !

  IN GERMANIA URSULA HAVERBECK, LA 90 DE ANI, E

  HAITUITA SI BAGATA LA INCHISOARE A DOUA OARA PENTRU

  CA A SCRIS VREO 200 DE SCRISORI PERSOANELOR CELOR MAI

  PROEMINENTE, LA PUTERE AZI IN GERMANIA, CERANDU-LE

  SA NE ARATE

  UNDE ?????????????????????????????????????????????????????????

  SUNT CADAVRELE CELOR 6 MILIOANE DE EVREI

  ATRIBUITE NEMTILOR ,

  DREPT CRIME DE RAZBOI PRIN EXTERMINAREA EVREILOR !

  INTREBARE PENTRU TINE, CONTABILE :

  PUTEM VORBI DE NAZISM FARA BOLSEVISM ???

  SI CINE A INVENTAT SI ADUS BOLSHEVISMUL PESTE EUROPENI ???

  PAI IN CARTILE ALEA CU HOLOCAUSTUL SCRISE DE

  INSTITUTUL LUI ELIE WIESEL SAU DE MEGAESCROCUL

  INTERNATIONAL DOVEDIT, CU ACEST NUME,

  PENTRU INDOCTRINAREA BIETILOR ROMANI, UNDE ESTE

  CONTABILIZAREA CRIMELOR DE RAZBOI ASUPRA

  ROMANILOR, COMISE DE BOLSEVICII DE OCUPATIE STRAINA,

  ASUPRA ROMANILOR ?

  CE CONTABILITATE ESTE ASTA FARA SA INCLUZI SI SA

  NUMERI SI MORTII LUI ALTERA PARS ????????????????????????????????????????????????????????????????

  MORTII ROMANILOR, UNDE STAU NUMARATI, CONTABILE ?

  DE ROMANI, DECE NU POMENESC BOLSHEVICII DE LA ELIE WIESEL DELOC !

 3. gheorghe pe stil nou

  Îi ajuţi, eventual, să îndrepte legea, să nu greşească pe ici pe colo înainte să o scoată, asta faci tu cu adresele tale, Vasilică Militaru! Pot să treacă şi sursa de finanţare în lege, ce pretinzi tu, mare scofală, ”marea neconstituţionalitate” ce o invoci! Restul ce ai invocat tu acolo nu e nimic neconstituţional, este doar părerea ta (propunerea ta) despre cum trebuie să arate legea şi nu respingerea ei. Tu vrei să îndrepţi legea şi să-ţi legi numele de asta! Şi dacă îndreaptă legea cum vrei tu, adică dacă vor obliga copiii români să înveţe şi istoria ţiganilor, fie că nu te ascultă, legea tot trece, din voinţă politică. Este zero, juridic vorbind, ce ai trecut tu acolo. Cu plângerea penală de acum 4 ani împotriva lui Daniel Ciobotea şi a BOR ce ai făcut? Acelaşi rezultat previzibil? Zero. Ce, tu nu ştiai că rezultatul va fi doar vehicularea numelui tău?
  Trebuie alt parlament şi alţi politicieni. Probabil ştii şi asta şi şi de aceea tot ieşi la înaintare, speri vreun os, struţocămilă de „inginer diplomat teOlog“. Tot un politruc frustrat personal.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ gheorghe pe stil nou Tot învechit în rele ai rămas. Ai dreptate, parlamentarii români au procedat corect nereacționând la un manual de reeducare a liceenilor români. O să-ți urmez sfatul și-o să-i las în pace pe parlamentari să doarmă prin bănci. Dacă ai fi citit, Consiliul legislativ a recomandat niște măsuri care nu au fost respectate de parlamentari. De ce nu faci tu mai mult? Sau poate-și asmute Simion protestatarii stradali și de frică, Iohannis abrogă legea.

   • gheorghe pe stil nou

    Daca n-ai fi citit tu recomandarile Consiliului Legislativ, ne scuteai de neplacerea de a vedea ca te raliezi si vrei sa se predea si istoria tiganilor, nu doar a evreilor. Cat copy-paste faci, Doamne!!! Apoi te dai original.

    • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

     @ gheorghe pe stil vechi N-ai citit nimic. Du-te pe avizul Consiliului legislativ. Nu au recomandat ei introducerea Istoriei rromilor. Nu au atâta curaj subalternii lui Florin Iordache, deși au fost îndrăzneți. O să-ți dezvălui cu altă ocazie rostul acțiunii mele. orcum nu-nțelegi nimic.

     • gheorghe pe stil nou

      Ba inteleg! Te crezi destept. Unic chiar! Probabil crezi ca se basica evreii ca-i pui la galeata cu tiganii si ca rastorni carul mare cu buturuga mica. Nimic nu realizezi (decat cel mult sa avem si istoria tiganilor in scoli). Esti ori imatur, ori prea infatuat sau chiar fraier in viclenie neinteligenta. Oricum tinta ta principala este atacarea AUR. Ce retorica pe invers mai aveai daca se intampla sa fii pe bancile AUR in parlament! Politruc.

   • gheorghe pe stil nou

    Eu zic ca Iohannis trebuie sa dispara in 2022 cel tarziu, dar astea nu sunt treburi de disutat cu un jalbist compulsiv ca tine!

  • [email protected](*gheorghe pe stil nou: November 17, 2021 at 3:39 pm: … -Îi ajuţi, eventual, să îndrepte legea, să nu greşească pe ici pe colo înainte să o scoată, asta faci tu cu adresele tale, Vasilică Militaru! …& …
   Cu plângerea penală de acum 4 ani împotriva lui Daniel Ciobotea şi a BOR ce ai făcut? !!!
   Acelaşi rezultat previzibil? Zero. Ce, tu nu ştiai că rezultatul va fi doar vehicularea numelui tău? (Precum un cameleon deghizat perfect!);
   Trebuie alt parlament şi alţi politicieni. (și, Președintele ROMAN, nu din etniile venetice).
   Probabil ştii şi asta şi şi de aceea tot ieşi la înaintare, speri vreun os, struţocămilă de „inginer diplomat teOlog“. Tot un politruc frustrat personal.*)

   -Grozav comentariul. -Nota maximă.
   = Cu stimă. -„Mesia”.

 4. “Este zero, juridic vorbind, ce ai trecut tu acolo. Cu plângerea penală de acum 4 ani împotriva lui Daniel Ciobotea şi a BOR ce ai făcut? Acelaşi rezultat previzibil? Zero. Ce, tu nu ştiai că rezultatul va fi doar vehicularea numelui tău?” (gheorghe etc.)

  Rezultatul nu a fost zero, cine a fost interesat de plângerea respectivă a citit-o, eu am aflat lucruri interesante din ea și faptul că tu te obosești să o denigrezi arată că în nici un caz n-a fost zero. Și nu numele lui Vasilică se vehiculează ci documentele pe care el le scrie iar faptul că nu au succes în justiție nu înseamnă nimic. Dacă nici Diana Șoșoacă, care e în parlament, nu obține mare lucru (nu că aș fi de acord cu tot ce face sau susține), la ce te aștepți de la un om care n-are relații nici în politică, nici în justiție? Tot ce poate să facă Vasilică e să atragă atenția asupra unor probleme cui e interesat.

  Personal nu sunt de acord cu studierea la școală nici a holocaustului, nici a religiei iar la istorie, geografie, literatura română și alte chestii asemănătoare (i.e. posibil interesante pentru unii dar inutile mai ales că afli mai multe de pe internet) consider că elevilor n-ar trebui să li se dea note. Cică dacă scoatem ora de religie, cu ce o înlocuim? CU O ORĂ LIBERĂ!!! (n-am obiceiul să pun mai multe semne de exclamare, dar aici am făcut o excepție)

  • gheorghe pe stil nou

   Tot ce a spus Vasilică Militaru despre ura din Vechiul Testament şi faptul ca biserica greşeşte preluând acele texte şi idei, inclusiv în practica rituală, era foarte bine cunoscut din multe cărţi, numai persoanele prea tinere sau neintersate ori superficiale necunoscându-le. În mediul teologic sau monahal se vorbeşte subiectul iar cărţile circulau (este bine cunoscută, de exemplu, in acest sens cartea unui calugar Neofit Cavsocalviţiu, “Înfruntarea Jidovilor”, veche de 200 de ani, care a apărut în limba română dupa anul 2002 şi a fost pe mai toate tarabele de cărţi ani şi ani de zile, în toată ţara). Vasilica Militaru nu arată în textele lui că şi alţii au ridicat înaintea lui aceleaşi probleme. Mai degrabă şi aici a făcut copy/paste. Şi nu este singurul care plagiază şi apoi spune că a făcut ceva deosebit . Uită sursă plagiată sau de inspiraţie şi chiar nu vrea să audă de ea. Debate-ul nu Înseamnă darea cu piatra in Biserică. Iar scandalul nu aveau cum să nu-l arunce in prim plan pe Militaru. Şi asta s-a întâmplat, din păcate, orice aţi crede!
   Nu l-a citit Vasilică Militaru pe Neofit Cavsocalviţiu şi pe ceilalţi autori ale cărui idei sunt aceleaşi cu ale lui? Suspect. Greu de crezut. L-a citit Vasilică Militaru pe Neofit Cavsocalviţiu şi pe ceilalţi, dar nu a vrut să-i citeze, ideile acestea apărând astfel ca ale lui Militaru. Mai degrabă!
   https://www.incorectpolitic.com/wp-content/uploads/2018/08/Infruntarea-NEOFIT-CAVSOCALVITIU.pdf

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    @ gheorghe pe stil vechi Atitudinea ta îmi amintește de cea a unui călugăr care mi-a fost prieten o vreme (așa credeam eu). Avea omul acela o pizmă în el încât ura tot ceea ce făceau alții. Nu l-am citit pe Neofit. Dealtfel acesta are o cu totul abordare a problematicii teologiei V.T. Chiar este prima dată când am frunzărit în 10 minute lucarea indicată de tine. Omul nici măcar nu a citat aceleași texte biblice așa cum am făcut-o eu.

    • gheorghe pe stil nou

     Nu e numai Neofit. Neofit e cadrul larg. Deschiderea orizontului. Sunt autori mai din zilele noastre cu care textele tale apar ca ingemanate. Doar ca ei nu loveau in biserica noastra. Daca esti asa de ce cinstit cum vrei sa fii crezut, zi-ne tu cartile pe care le-ai citat sau in care ai mai vazut ce ai spus tu.
     Ma bucur ca te-au mai dibuit si alti calugari. Tu nu vrei sa te uiti la tine si de aceea spui ca altii au pizma in ei in ceea ce te priveste. Tu certi pe toata lumea si dai lectii tuturor, nechemat. Vrei sa fii vazut mare si vrei sa fi mare, Mai bine incepe, ca un exercitiu, in tine, prin a fi un judecator rau tu insuti cu tine si apoi incearca sa te aperi cat mai cinstit, dar nepartinitor, dar ca si cand aparatorul nu esti tu, ci un inger drept. Nu ai de ce sa te mai ascunzi in sinea ta la aceasta judecata, caci nu mai exista acolo multimea pe care jinduiesti sa o seduci.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ gheorghe pe stil vechi Stai liniștit. Are cine să mă îndrume duhovnicește. Care sunt autorii? Văd că nu ți-a ieșit comparația cu Neofit. Lucrarea are o cu totul altă abordare. O să caut dacă are măcar un citat din cele indicate de mine.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ gheorghe pe stil vechi Ești un impostor. Am parcurs lucrarea lui Neofit. Nu are nici o legătură cu subiectul abordat de mine. Nici măcar un text din cele citate de mine nu a fost discutat de Neofit.

    • gheorghe pe stil nou

     Vasilică Militaru, faptul ca butonul “reply” nu apare la ultimele tale afirmaţii faţa de mine, înseamnă că ai apăsat alt buton, cel de panică, către redacţie. Este semnul că ar fi necesar o expertiză de specialitate care să stabilească documentat textual, unde au apărut înainte, în ce lucrări, „abordările“ tale legat de Vechiul Testament. Nu să spun eu. Aşa că o să mai vorbim despre asta.

 5. “Vasilică Militaru, faptul ca butonul “reply” nu apare la ultimele tale afirmaţii faţa de mine, înseamnă că ai apăsat alt buton, cel de panică, către redacţie.” (gheorghe)

  Sau înseamnă că a fost eliminat automat din cauza faptului că lățimea mesajelor se tot micșora, nu mai fi atât de suspicios.

  “Tot ce a spus Vasilică Militaru […] era foarte bine cunoscut din multe cărţi,…” (tot gheorghe)

  Știu, una dintre ele se numește “Biblia”.

  “Am parcurs lucrarea lui Neofit.” (Vasilică)

  WOW! Eu n-am reușit, că arată ca un comentariu de-al lui Gheorghe Moise, am și șters fișierul.

  Despre “plagiat”: există o grămadă de teze de doctorat în care singurele contrubuții personale ale autorilor sunt de a fi sintetizat și clasificat idei preluate de la alții (nu și teza mea) și aș vrea să știu în ce altă lucrare, în afară de plângerea lui Vasilică, sunt specificate legile încălcate de cei care promovează rasismul, violența, genocidul etc. aducând ca sprijin cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că sunt multe probleme cu plângerea, de exemplu faptul că e adresată împotriva “membrilor Sfântului Sinod”. Care membri? Cum îi cheamă? Ce a făcut fiecare? Și am văzut și asta:

  https://www.youtube.com/watch?v=EHxfgV-Yn6U

  Când ai de gând să susții o idee cu care cei mai mulți n-or să fie de acord, nu știu dacă e potrivit să încerci s-o prezinți la televizor, în 30 de secunde, discutând cu 2 oameni hotărâți dinainte să-ți fie ostili. Eu am discutat probleme asemănătoare cu 2 pastori, pe vremea când încă nu prea studiasem Biblia, și, la fel ca tine, m-am referit în special la Vechiul Testament, în special la anumite chestii care încă se practică și care sunt susținute și de către Noul Testament, în contextul unei întâmplări concrete de atunci. Nu eram prea preocupat de mântuire sau de “păcate”, pentru că, fiind vorba despre o biserică baptistă, despre “păcate” se zicea doar că se iartă și despre mântuire doar că “suntem mântuiți”. Am stat cam 1…2 ore cu fiecare; nici unul n-a zis că n-am dreptate, nici unul n-a ținut seama de ce i-am zis. Uite-i aici, că între timp au ajuns vedete la youtube:

  https://www.youtube.com/watch?v=X4kTbRstJEk

  Emanuel Dejeu – asta e biserica la care am fost eu din 2015 până în 2017, pe vremea aia nu se punea pe internet. Văd că știe să cânte și la pian, eu m-am chinuit vreo 10 ani și n-am învățat mai nimic dar m-am apucat la 30 de ani și mă ocupam și de o grămadă de alte chestii, bineînțeles că am renunțat și am uitat și ce învățasem.

  https://www.youtube.com/watch?v=DkOifYCjhaE&t=1474s

  Radu Oprea – s-a mutat la Timișoara în 2017. Făcea tot posibilul să evite orice discuție serioasă de față cu alte persoane.

  • _ @(*MateiNovember 17, 2021 at 10:03 pm: …-“Vasilică Militaru, faptul ca butonul “reply” nu apare la ultimele tale afirmaţii faţa de mine, înseamnă că ai apăsat alt buton, cel de panică, către redacţie.” (gheorghe)
   “Tot ce a spus Vasilică Militaru […] era foarte bine cunoscut din multe cărţi,…” (tot gheorghe)
   Știu, una dintre ele se numește “Biblia”.
   “Am parcurs lucrarea lui Neofit.” (Vasilică)
   WOW! Eu n-am reușit, că arată ca un comentariu de-al lui Gheorghe Moise, am și șters fișierul.*)

   -„Eu, cel care vorbesc cu tine, sînt Acela” -„Gheorghe Moise”= id. Real, cu care nu îndrăznești să intri în dialog, (poate și tu ești dintre cei care controlează și manipulează softul – anulînd butonul „Reply”, …
   context în care, voi „alde „căpățînă mică în care creierul stă foarte lejer / bîltîcîie”, (toți, inclusiv și implicit cei asemenea cu tine) sînteți sub id de falus (coroborează: _ Ioan 5/39-47; 8/(42,43),44,(45-47), …adică „sub Nume Inventate / False”, niște „ham-hami, stînd cu frica-n cur de judecata Mea” (_ Ioan 9/39), din pricina „incompetenței / neștiinței / prostiei” _ Matei 22/29, precum niște derbedei / nemintuiți / fără minte _ Daniel 11/14; _ Deuteronom 29/4, … care, sînteți perverși, atît „În vorbe cît și și în Fapte prin Ființa voastră Neîmplinită Genetic „După Chipul și Asemănarea NOASTRĂ (_ Facerea 1/24-26), Asemenea NOASTRĂ -Romani / Ființă Romană / Românească / Latinească – Ancestrală _ Isaia 6/(8-12),13- Poporul Roman, prin Mine / Mesia / Mielul _ Galateni 4/4; _ Matei 11/19; 18/11; _ Romania 10/4,16-2021; 1/18-2021.

   = „Mesia / Fiul Omului / Mielul” _ Apocalipsa 5/1-9; 17/14; 22/13-2021.

 6. gheorghe pe stil nou

  Una dintre cărţile în care sunt promovate, anterior lui Vasilică, abordările tipice lui de critică a Vechiului Testament ca fiind o religie a crimelor, o am. El a completat şi cu alte citate din VT în aceeaşi linie critică, altele decât cele date în această carte. Vasilică se prezintă ca specialul şi unicul în merite, însă. Cartea (nu este vorba de „Înfruntarea Jidovilor“) a apărut în 2003 şi a avut un mare răsunet şi o mare răspândire, influenţând şi un anume călugăr, monahul Teodot de la mănăstirea Petru Vodă, care a fost dat afară din mănăstire pentru că vorbea prea apăsat împotriva „masonilor, ecumenismului şi a evreilor sionişti“. Zic să aşteptăm analiza / expertiza.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ gheorghe pe stil vechi O dai la întors. Nu știi nimic dar te arunci să comentezi fără sens. Deja cartea lui Neofit, pe care ai citat-o nu-ți ssuține inepțiile. Acum o iei cu Teodot Rogojină. Originar din Buhuși, mi-a fost vecin la Petru Vodă ani de zile. Rogojină a spus multe dar niciodată n-a avut curaj să abordeze critic textele Vechiului Testament-Torei.

 7. Oameni buni, dar ce e oare cu voi? Ce conteaza daca legea e constitutionala sau nu? Problema OPORTUNITATII, NORMALITATII SAU ADECVARII ei v-ati pus-o? Judecam normalitatea dupa ce zic cei noua basinosi facuti de Iliescu dumnezeii Romaniei, care astazi zic asa maine invers?
  Saptamana viitoare va fi declarat constitutional nazi-pass-ul. Toate masurile aberante (care nu vizeaza altceva decat drepturile si libertatile voastre, daca nu v-ati prins) sunt declarate perfect constitutionale de basinosi. E ok, va supuneti ca oile?
  Nici in al doisprezecelea ceas nu pricepeti ca nu puteti invinge sistemul prin propriile sale instrumente?

  Intrebarea e alta: DE CE, DE CE, DE CE? DE CE TREBUIE SA STUDIEZE COPIII NOSTRI ISTORIA JIDOVILOR?
  De ce va prindeti urechile in discutii “savante” (vezi si discursul lui Lavric)? Nu vedeti ca nu e vorba despre altceva decat de o umilire a noastra, a romanilor ca natie? Nu vedeti ca intreaga clasa politica (inclusiv “patriotii” de zahar) e sluga strainilor?Nu vedeti ca Israel vrea sa ne arate ca e iarasi aici administrator de colonie? In secolul al XIX-lea s-a furisat aici sub protectia Marilor Puteri din Vest (Doamne, cat au mai scris unii ca Eminescu, Hasdeu, Heliade-Radulescu, Iorga sau Paulescu pe tema asta) dupa razboi a venit pe tancurile sovietice iar acum a venit cu avioane americanesti.

  In ultimul timp, sunt tot mai consternat de lipsa noastra de demnitate ca natie. Masuri care ne umilesc ostentativ si jigniri adresate intregii natii (prosti, antisemiti, xenofobi, primitivi, analfabeti vezi discursurile jegului de la Cotroceni) care ar trebui sa scoata in strada sute de mii de oameni si sa se finalizeze cu luarea in furci a celor care le peroreaza, pe noi ne lasa reci.
  Oameni buni, frati români, dar oare cat aveti de gand sa mai rabdati? Nu vedeti ca in colonia americano-evreiasca totul e constitutional, si saracia noastra, si transformarea noastra in sclavi pe plantatiile corporatiilor, si jaful practicat aici de straini, si strambatatea justitiei, si nesiguranta vietii si distrugerea istoriei si culturii romanesti? Da, totul e constitutional, exceptand libertatile si drepturile fundamentale ale majoritatii romanesti, care pot fi suspendate discretionar de o mana de minoritari si de slugi vandute strainatatii.

  OARE NU VA E RUSINE SA VA UITATI IN OCHII COPIILOR VOSTRI, LA CAT SUNTETI DE LASI SI DE INDIFERENTI?
  OARE NU VA E RUSINE DE COPIII VOSTRI CA PRIN INDIFERENTA SI PROSTIA VOASTRA II CONDAMNATI LA UMILIRE SI INDOCTRINARE EVREIASCA? DACA RAMAN CORIGENTI LA MATERII JIDOVESTI, VA MAI PUTETI UITA IN OGLINDA?
  DACA DE LA ANUL VOR INVATA ISTORIA PIDOSNICILOR SI LESBIENELOR SI NU VA FI NICIO PROBLEMA DE CONSTITUTIONALITATE, VETI TACEA IN CONTINUARE?

  Cand imi amintesc de geniile (Eminescu, Sadoveanu, Eliade s.a.) care s-au inchinat natiei române ca unei divinitati si cand ma gandesc la inaintasii care si-au jertfit vietile pentru libertatea si demnitatea ei si cand vad apoi cu cata nepasare o lasam noi sa fie batjocorita si umilita, parca imi vine sa intreb: Doamne, dar cat ne mai rabzi?

  Apropo de cei enumerati: daca gasiti acceptabila studierea holocaustului (pentru ca e “constitutionala”) ma intreb oare cati dintre voi aveti habar ca o editie integrala a operei lui Eminescu se poate procura doar pe sume exorbitante (sute de euro). Deci Eminescu e practic inaccesibil romanilor in acest moment.
  Dar cati dintre voi aveti oare habar ca operele lui Sadoveanu si Eliade inca nu au o editie critica, integrala, in limba romana?
  Nu-i nicio problema, copiii vostri vor creste, in locul lui Eminescu, Sadoveanu si Eliade cu indobitocire jidoveasca.

  • Corectă abordare, E.E.
   României nu îi foloseşte ce face Vasilică Militaru (în general, ca şi acum).
   Prin adresa pe care ne-o prezintă acum cu „neconstituţionalitatea“ lui:
   – Susţine, de fapt, textual că a existat un Holocaust în România împotriva evreilor, dar şi împotriva romilor, cărora, astfel, le susţine indirect nişte drepturi (desi Holocaustul este o afacere construita pe multe minciuni);
   – Nu combate introducerea în şcoli a materiei Istoria evreilor-Holocaustul, ci susţine să fie predată elevilor români şi istoria ţiganilor (romilor);
   – Viclenia sa de a susţine printre paranteze că doar Antonescu este vinovat în persoană de Holocaust şi nu statul român, poate avea doar un efect de folos personal – Vasilică Militaru s-a pus la adăpost de vreo inculpare penală: nu neagă Holocaustul. Dar Antonescu reprezenta statul român, nu era un haiduc, deci România este bună de plată. Ar spune-o orice jurist, oricât de slab pregătit ar fi. Vasilică o să replice că el nu este jurist, că jurişti nu vor să „lupte“, ca el (este un erou, în ochii lui, şi ar trebui să fie şi în ochii noştri). Că el măcar face ceva. Da? Dacă nu este jurist de ce se bagă atâta în drept, unde face lucruri foarte proaste? Coboară astfel nivelul oricăror acţiuni. Creează lehamite faţă de temele de care se apropie .

   (Este şi duplicitar: într-un loc îi identifica pe fraţii George şi Victor Roncea ca fiind ţigani / romi după un bunic, fapt degradant si descalificant pentru ei, după el, dar neadevărat, iar acum obiectează că nu se introduce şi istoria romilor / ţiganilor în şcolile româneşti).

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    Bun venit AUR-iștilor pe site. Militaru a crescut vizualizările pe IP. Care-i problema cu frații Roncea? Eu am spus că Victor este rommm, nu rrom, nu ca să-l disprețuiesc ci ca să subliniez că face caz de românism mai mult decât românii. Nu este corect față de etnicii români.
    Uite și ce face Richard Târziu absolvent de drept al unei Universități desființate și de SNSPA (fosta Academie de cadre PCR, Ștefan Gheorhiu) https://www.podul.ro/articol/16074/exclusiv-aur-ii-d-arama-pe-fa-se-pun-bazele-unui-pol-politic-cu-iz-kremlinist-tarziu-l-a-reevaluat-pe-capsali-pe-care-l-descria-in-2014-ca-fiind-rusofil

    • Claudiu Târziu este un om drept (pe care nu ai cum să-l cobori zicându-i Richard, cum încerci, iar el nu foloseşte şi acest nume). Spre deosebire de tine el a spus clar, fără echivoc, că Holocaustul este o afacere pentru „despăgubirile, pe care urmează să le plătim“, nu un fenomen real, arătând şi că evreilor care au spus adevărul cum că Antonescu în realitate „a salvat sute de mii de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial“, li se închide gura:
     https://www.rostonline.ro/2015/07/de-ce-romania-a-trebuit-sa-interzica-negarea-holocaustului-de-doua-ori/

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ Nicu Pândaru Pândește și informația celor de la ortodoxinfo: “trepădușul cu origini evreiești, Victor Isac Roncea”
      https://ortodoxinfo.ro/2020/12/06/activenews-capusat-de-omul-lui-basescu-loveste-cu-disperare-tot-ce-nu-e-stanga-marxista/

     • Vasilică Militaru, cei de la ortodoxinfo.ro îl atacă pe Roncea ca să ia apărarea AUR, partidul pe care Roncea îl atacă cum o faci şi tu. Nici în asta, în atacarea AUR, nu poţi să te aliezi cu cineva. Ai o nevoie să ataci pe toate lumea care nu îţi e de folos personal? Probabil că Roncea îţi păreau concurenţi şi la foloasele de pe urma părintelui Justin Pârvu. Toţi îţi ori de folod ori adversari în calculele tale? Cu altă ocazie vei vorbi de rău Ortodoxinfo, poate (căci sunt de partea AUR), iar aşa cum tu ai inventat că Roncea e ţigan, ei au inventat că este evreu. Nu îl cheamă şi Isac pe Victor Roncea. E o minciună, acestea fiind atacuri murdare în stilul tău.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ Nicu Pândaru “Dreptul” între popoare Claudiu Richard Târziu n-a spus nimic nou. Mai mult, a utilizat cuvântul Holocaust, așa cum am făcut și eu. Este firesc, ca atunci când te referi la un eveniment consacrat cu un nume să-l folosești ca atare.

    • gheorghe pe stil nou

     Te amăgeşti crezând că ai „crescut“ ceva. Nu au timp „AUR-iştii“ de tine, iar tu dezbini, nu uneşti. Şerpuitor şi dezbinator eşti.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ gheorghe pe stil vechi Atunci de ce n-au avut timp AUR-iștii să blocheze legea mutilării Istoriei românilor în Parlament? Cine l-a împiedicat pe Simion să declare public că se va adopta o lege care condamnă românii pe veci? Nu cumva afirmația lui Simion: “Evreii sunt frații noștri”? A spus-o public la emisiunea lui Florin Călinescu.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ Nicu Pândaru Ce știi despre foloasele lui Roncea “de pe urma părintele Iustin Pârvu”?

     • gheorghe pe stil nou

      Vasilică Militaru faci susţineri la derută. Deşi tu vrei să prezinţi răsturnat realitatea, AUR nu a votat legea manualelor de Holocaust şi îi este imposibil să blocheze o lege unui grup minoritar în parlament. Iar amesteci perfid lucrurile: condamnarea României a făcut-o Comisia prezidenţială Wiesel, nu legea predării istoriei evreilor. Reprezentanţii AUR au spus prin exprimare directă (precum Claudiu Târziu – vicepreşedinte) şi prin vot că nu recunosc Holocaustul. Şi nu este nimic greşit rău în faptul că evreii ar fi fraţii noştri, ca oameni. Că au idei rele mulţi din ei, că au o religie a crimei în fond, că vin cu Holoca$ul (afacerea Holocaust) este altceva. Ceva rau si condamnabil. Dar ce sunt diavoli, nu oameni?

 8. De ce ai tu o stea în cinci colţuri pe biserică, Vasilică Militaru. De ce ai tu pe coperta cărţii tale „Credinţa neamului românesc” (care este şi numele sectei tale, în care ai spus că eşti preot, fără să fi primit harisma impersonală a Sfântului Duh) imginea unei biserici fără vreo cruce pe ea, dar cu o stea în cinci colţuri. A cui este steaua asta în cinci colţuri? A lui Rothschild? A masonilor? A comuniştilor? A amăgirii?
  Puteţi vedea biserica lui Militaru cu o stea în 5 colţuri pe ea aici:
  https://i2.wp.com/regasestecartea.com/wp-content/uploads/2021/08/h-4.jpg?fit=1148%2C1637&ssl=1

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ Nicu Pândaru Dacă ai fi avut cartea și nu coperta, ai fi aflat că acea imagine este o fotografie din arhiva editorului Viorel Cucu, care a explicat: “Foto coperta 1: Biserică românească din Basarabia devastată de hoardele bolșevice în anul 1941”. Mai întâi citește cartea, idiotule, și pe urmă poți face comentarii.

   • Nu aţi fost deloc inspiraţi dinspre cer cu ce aţi făcut! O biserică în care s-a slujit, în care au venit harurile (imaginea pe care ai folosit-o), Biserica aceea este trupul lui Hristos, nu este „Instituţia BOR“, care îţi displace după ce nu a vrut să te facă preot. „El (Hristos) este capul trupului, al Bisericii” (Col. l, 18); „Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi“ (Efeseni 1, 23). Nişte tenebre din subconştient te-au împins să faci sau să accepţi asta, mai degrabă, să răneşti ochiul şi spiritul cu o blasfemie. Şi pare că ţi se întâmplă des.
    Iar idiot eşti tu că ai folosit (acceptat să foloseşti) o asemenea imagine, care astfel te reprezintă: un pângăritor sau un promotor al pângăririlor. Cine vede cartea? Vede ce ai pus pe ea mai degrabă. De ce nu o pui la liber, că tot îi critici pe alţii de toate. E la fel de rău şi interiorul eiprecum coperta? Hai, lasă-ne să te desluşim!

    • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

     Idiotule, tu ai văzut crucea cu însemnurile IS HS Ni KA deasupra acelei imagini reale? Idiotule, tu știi câți preoți au fost împușcați în Rusia bolșevică și câte biserici ortodoxe au fost dărâmate. Editura vrut să atragă atenția asupra pericolului comunismului. Conținutul cărții pe care tu o judeci ca un idiot după copertă, vorbește despre singurii români care au realizat pericolul comunismului: legionarii. Idiot și cretin te pot numi fără rezerve.

     • Dacă crezi că nu te-ai descalificat destul până acum, continuă! De ce nu pui cartea la liber, ca să te descifrăm mai bine?

 9. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Nicu Pândaru este angajat al Patriarhiei Române. Iudeo-creștinismul practicat de BOR și demascat de subsemnatul spumegă muribund, știind că-și trăiește ultimele clipe pe teritoriul românesc. Nicu Pândaru, un postac, posibil călugăr fanatic, nu cunoaște activitatea patriotică a editorului Viorel Cucu și a Editurii Vicovia, care a editat și cartea subsemnatului CREDINȚA NEAMULUI ROMÂNESC. Nu are Nicu Pândaru floci în barbă câte cărți patriotice a editat patriotul român Viorel Cucu! Puneți mâna pe carte, inculților.

  • Dacă nu ai sminti publicul, ai fi distractiv la cum te înşeli despre mine. Dar şi dacă ai crede că sunt altcineva, îţi iese socoteala mai bine să afirmi povestea ta. Aşa că spui lucruri false (sau convenabile pentru tine) despre mine şi, în general, şi despre alte lucruri, odată ce ai intrat pe tiparul acesta. Eu deja văd cum eşti. Lumea încă nu. Deşi nu ai nimerit-o, sunt oarecum asemenea lui Teodot, fost monah la Petru Vodă, dat afară pentru că îi ataca pe masonii şi evreii sionişti. Întrebat despre tine, avva Teodot a zis „bolnav grav“. Aici:
   https://monahulteodot.wordpress.com/2018/09/06/cea-mai-mare-minune-a-sfantului-arhanghel-mihail-cu-neamul-romanesc/comment-page-2/
   Iar Teodot nu e sluga BOR. Si nici eu.

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    Fratele lui Teodot este ofițer SRI.
    “Tovarăşi, Înţelegeţi că răbdarea noastră a ajuns la un capăt şi că aţi depăşit măsura. Vă rugăm să vi-i luaţi din mănăstirea noastră (pe) monahul Teodot (Marius) Rogojină – pe care, prin faptul că îl ţineţi aici doar pentru că e fratele unui ofiţer SRI (?), îl văduviţi de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale.”
    http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/comunicat-al-arhiepiscopiei-iasilor-despre-monahul-teodot/
    https://mesagerulneamt.ro/2014/07/diversiunea-teodot-sau-dublul-limbaj-al-bisericii-ortodoxe/

    • Duşmănii şi basme, pentru că Teodot trebuia compromis pentru ce spunea, aşa cum faci şi tu cu AUR şi cu alţii. „E nebun domne, de aceea zice şi de evrei şi de altele!“ Şi de tine a spus Vasile Bănescu la fel: Militaru e nebun. Vezi? Tu ar fi bine să fii primul care nu crede asemenea lucrătură! Sau poate că tu chiar eşti nebun. Eu asta nu cred. Teodot şi Bănescu cred. Dar la tine e vorba şi de ce faci, nu doar ce spui. Teodot spunea bine ce spune, dar nu împotriva Bisericii.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ Nicu Pândaru Vasile Bănescu îi face nebuni pe cei care atacă vaccinarea: “Mesaje razna la realitate, toxice, cu efect total smintitor”
      https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/vasile-banescu-despre-un-calugar-care-ataca-vaccinarea-mesaje-razna-la-realitate-toxice-cu-efect-total-smintitor-1713749

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ Nicu Pândaru Ai spus: “sunt oarecum asemenea lui Teodot, fost monah la Petru Vodă, dat afară pentru că îi ataca pe masonii şi evreii sionişti”. Tot tu ai spus “Te-a suparat Filoteu Bălan cand a cerut public SRI-ului să-şi retragă oamenii de la mănăstire, reproşând serviciului şi „infiltrarea obştii cu tot felul de «poame», indivizi neputincioşi, stăpîniţi de patimi şi de multe ori cu boli mintale”. Dar Filoteu Bălan a cerut public SRI-ului: “Vă rugăm să vi-i luaţi din mănăstirea noastră atît pe monahul Teodot (Marius) Rogojină – pe care, prin faptul că îl ţineţi aici doar pentru că e fratele unui ofiţer SRI (?), îl văduviţi de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale”. https://www.cotidianul.ro/manastirea-petru-voda-catre-serviciile-secrete-luati-va-slugile-si-lasati-ne-in-pace/

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ Nicu Pândaru “sunt oarecum asemenea lui Teodot, fost monah la Petru Vodă, dat afară pentru că îi ataca pe masonii şi evreii sionişti”. Dar Filoteu Bălan a cerut public SRI-ului: “Vă rugăm să vi-i luaţi din mănăstirea noastră atît pe monahul Teodot (Marius) Rogojină – pe care, prin faptul că îl ţineţi aici doar pentru că e fratele unui ofiţer SRI (?), îl văduviţi de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale”. “Asemenea lui Teodot” înseamnă “văduvit de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale”.

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    Trei ani, după ce a fost izgonit din Mănăstire Petru Vodă, Teodot a locuit în aceeași casă cu monahul Ieremia Mocanu situată în arealul celor două mănăstiri. Vrei să știi părerea lui Mocanu despre Teodot? Exact ce ar fi spus el despre mine. Cu Teodot am fost amic, până când i-am dezvăluit originele etnice alese. A fost hirotonit de Teodosie. Mergeți la Teodosie și-l întrebați de ce Teodot nu a făcut ascultare să rămână în mănăstirea în care l-a trimis?

 10. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  gheorghe pe stil nou justifică aberațiile lui George Simion: “Şi nu este nimic greşit rău în faptul că evreii ar fi fraţii noştri, ca oameni.”. Problema incultului de Simion este că evreii nu-i consideră frați pe ne-evrei. Evreii se consideră o rasă superioară, o specie total diferită de celelalte neamuri pământene, considerată altă specie, conform dezvăluirilor lui Israel Shahak. Vechiul Testament – Tora abundă de texte rasiste care proclamă supremația poporului evreu-iudeu deasupra tuturor populațiilor lumii. Du-te și ia-ți solda de la AUR. Eu nu te-aș plăti pentru că nu te pricepi să-i aperi.

  • gheorghe pe stil nou

   Nu cred că este Simion mai smintit decât cei care îl cred astfel! Faptul că evreii se cred o rasă superioară, nu înseamnă că oamenii nu sunt fraţi între ei şi greşeşte Simion. Şi iar greşeşti căzând în povestea convenabilă. Nu am absolut nici o legătură cu AUR, dimpotriva. Iar pe Israel Shahak îl citeam pe vremea când tu terminai ingineria. O rătăceşti prin depărtări.

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    Adică ești o javră îmbătrânită în rele. Te știu bine. Cred că atunci ai intrat în SRI. Nu așa?

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    @ gheorghe pistil vechi Perfect. Dacă Simion este frate cu Vexler, de ce nu a discutat cu acesta asupra viitorului manual de reeducare a liceenilor? De ce frații lui Simion nu au acceptat nici un dialog cu istoricii români pe tema holocaustului ci doar l-au amenințat pe președintele Academiei cu plângeri penale pentru minimalizarea sau negarea holocaustului??? Și eu mă pot declara frate cu extratereștrii, dar oare extratereștrii mă consideră fratele lor?

    • gheorghe pe stil nou

     Da’ tu chiar eşti frate cu extratereştrii!

    • gheorghe pe stil nou

     Cum, nu aveai antenă când te dădeai pe lângă părintele Iustin şi apoi transmiteai totul la ăia din OZN-uri?
     Ne-evreu nu este rasism. Mă şi mir cum îţi bâzâie ţie tranzistorii cu chestia asta. Ai scris asta şi la plângerea penală pe care le-ai făcut-o evreilor lui Vexler, că de ce zic „ne-evrei“. Procurorii ăia, de s-or uita ce le-ai trimis prin e-mail, or să zică şi ei că eşti nebun, mai ales că or să afle că şi Vasile Bănescu de la Patriarhie a zis asta. Or să zică: Vasilică Militaru vrea să zica evreii că e şi el evreu, nu ne-evreu. Altfel e rasism. Şi or să-ţi claseze treaba. „Pa şi la revedere!“ Da până atunci tu eşti ca găina care a făcut un ou. Cotcodăceşti cât mai tare să te audă lumea că ce mare ispravă ai făcut.

 11. @Ernest.Everhard-“nu puteti invinge sistemul prin propriile sale instrumente”-corect,vezi cenzura de toate spetele,”adunari pe fb”-haida de! roncea e impardonabil:expresia “au primit vaccinul” e de sus pana jos pe activenews(situ ala trebuie citit in cheie inversa).

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ maxtor Te rog să detaliezi. Ai mai făcut o afirmație despre activenews. La ce te referi? Chiar nu am urmărit articolele de pe activenews.

 12. Vasilică Militaru, tot ce faci este în van, doar pentru ochii unui public pe care il crezi naiv.
  Au şi ei analişti şi psihologi pe la instituţiile unde bagi jalbele tale sortite eşecului din concepţie. Când semnezi „astronom agricultor aviator“ sau „inginer diplomat teolog” şi mai văd şi că nu eşti nimic (căci nu ai câte 17 ani nici asigurare de sănătate, nemuncind – au acces online rapid la datele tale, nu ca publicul, pe care îl ai in tinta), te-au şi încadrat: sindrom discordant ori personalitate schizoidă, adică le apari ca schizofrenic. Un simptom în acest sens poate fi şi că nu mai poţi să-ţi scrii numele fără să adaugi cu liniuţă Asociaţia Neamul Românesc sau să-ţi spui măcar şi preşedinte. Au acces on-line rapid şi la datele asociaţiei tale şi văd că eşti de fapt singurel pe acolo (ai rulaj financiar zero în fiecare an: https://www.totalfirme.ro/asociatia-neamul-romanesc-28638336), că eşti preşedintele tău şi al soţie tale, cum ar veni. Să nu crezi că „acolo“ nu sunt evaluaţi oamenii şi după asemenea semne clare de tulburare de personalitate şi impostură. Tu compromiţi cauzele, nu le ajuţi. Care jalbă a ta a fost vreodată rezolvată favorabil? Niciuna. Nici nu-ţi pasă. Nici nu te ţii de rezolvarea lor prin instanţe (unde s-ar putea, procedural), ci faci altele şi altele, abandonându-le pe cele mai vechi, îngropându-le sub cele noi. Apoi spui: EU am luptat, nu ca alţii! Voi, ceilalţi, nu faceţi nimic şi sunteţi de vină (de eşec), căci eu v-am creat frontul de luptă şi nu v-aţi înrolat sub steagul meu.

 13. Domnule Militaru, românii nu vor pierde timpul să depoziteze în mințile lor gunoi. În ROMÂNIA se va învăța istoria acestui neam românesc. Cei care se aciuesc pe la noi, DACĂ VOR, pot învăța istoria și cutumele țării în care trăiesc, și nu invers. Dumneata nu ști să aperi cum se cuvine istoria noastră. Te pierzi în detalii și mai rău faci. Consideră textul meu de față un exemplu de bună purtare ; fără folosirea de invective și vulgarități.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ Nick Te crezi isteț? Uite părerea generalului Radu Theodoru despre aprobarea legii pe care voi o desconsiderați. Pas cu pas ați fost haliți. Drama este că vă credeți șmecheri și pe cai mari. “Toată mascarada pluripartidism, democrație, libertate, alegeri, pandemie dacă nu suntem cuminți … este uriașa și tragica diversiune care să instaureze instaurarea noului stat. Ghiciți-l. Ghiciți-l singuri, că voi generațiile postdecembriste îi sunteți nași. Vă felicit. Generalul Radu Theodoru.”.
   https://www.youtube.com/watch?v=3nMc2EPGtPM

 14. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  @ Nicu Pândaru Ai dreptate, omule. Îți dai seama cam cât de repede vă fac ăia și vouă profilul psihologic? Niște ratați social care neavând ce face comentează pe IP? Neica nimeni care trebuie lăsați să latre la lună, monitorizați numai ca să se dea impresia că mai există locuri de nișă pentru cei care nu se pot încadra în linia oamenilor aliniați la politica sistemului. Mai mult, motivul cercetătorilor de la INSHR de a mai publica câte un raport de monitorizare cu indicarea antisemiților româin. Cam cum crezi tu că-i privesc ei susținătorii AUR, partid antisistem, folosit perfect ca și USR. Soarta USR, partid antisistem? Luat la guvernare și apoi trântit prin denigrare la groapa de gunoi a partidelor. Soarta AUR, identică cu cea a USR. Deja băieții lucrează la clonarea mesajelor AUR de către un partid controlat și la infiltrarea AUR cu petarde care vor crea la comandă derută. Partidul în sine este unul sortit eșecului, neavând nici un fel de specialiști care să-l susțină. Nu cu povești antipandemice se poate reface economia și finanța unei țări colonizate, nici pas cu pas așa cum zicea Iohannis. Vezi studiile lui Ciolacu, care acum este pe cai mari și compară-le cu cele ale co-președinților AUR. Crezi că, ajunși mai sus, ăștia vor ceda puterea de prim-ministru vreunui profesor univeritar de la Harvard?
  Cred că cel mai realist este generalul Radu Theodoru. “Toată mascarada pluripartidism, democrație, libertate, alegeri, pandemie dacă nu suntem cuminți … este uriașa și tragica diversiune care să instaureze instaurarea noului stat. Ghiciți-l. Ghiciți-l singuri, că voi generațiile postdecembriste îi sunteți nași. Vă felicit. Generalul Radu Theodoru.”.
  https://www.youtube.com/watch?v=3nMc2EPGtPM

  • gheorghe pe stil nou

   Cum mă Vasilică Militaru, tu eşti special şi ceilalţi, cum sunt şi eu, suntem “nişte rataţi” şi “neica nimeni” care “latră la lună”? Ne făcuşi mai sus şi „idioţi utili“ ca să aibă ăia cu ce să-şi facă rapoartele de anti-semitism, Mai du-te mă şi sparge nişte lemne, că vine iarna, prea-utilule degeaba!

  • Deci asta este pentru tine Incorect Politic? Un „loc de nişă pentru cei care nu se pot încadra în linia oamenilor aliniaţi“, unde „neica nimeni“ (cum zici tu, o personalitate) trebuie „să latre la lună“ pentru a fi monitorizaţi? Nu era un câmp (o platformă) de luptă pentru unii ca tine?

 15. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Când o să am timp, o să fac o fișă cu profilul psihologic al votantului AUR. O să vă speriați de rezultat.

  • @ Vasilică Militaru, ocupatule. Importantule! Nici nu mai citesc ce îndrugi. Tu ai de fapt prea mult timp liber şi taberi pe „rataţii“ ca noi, cum ne numeşti.

 16. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Pentru idioții utili care au încercat să mă lămurească de ce sunt ei niște ratați social. Asociația Neamul Românesc este o entitate diferită de partidul Neamul Românesc, care nu a făcut nimic de la înființare. Nimic. Pun numele Asociației alături de numele meu pentru a nu fi confundat cu generalii fondatori ai partidului N.R., înființat după 7 ani de la apariția Asociației Neamul Românesc. Unii dintre ei au intrat în AUR și “salvează” România prin anonimat total.
  Ca să schimbăm un pic registrul, să vedem ce fac alți generali pentru salvarea României.
  https://www.national.ro/dezvaluiri/i-a-incalecat-pe-ciuca-si-iohannis-742925.html
  https://newsweek.ro/politica/ce-face-in-parlament-deputatul-condamnat-mircia-chelaru-ziua-iei-si-a-fruntasilor-de-la-blaj

  • gheorghe pe stil nou

   Eşti tu Vasilică Militaru un împlinit social (şi nu un „ratat“, ca noi)? Aşa te ştii?
   Nici când lansai ştirea în 2011 că un „preot“ părăseşte Biserica, nu erai nici preot nici monah. Nu erai nimic, decât un atârnător pe la mănăstirea Petru Vodă care mânca din gunoi ce aruncau călugării (cum singur ai zis/postat deunăzi). De aceea te umpli probabil de titluri (inginer, diplomat, teolog, preşedinte). Ca să umpli golul din tine. Cred că nici măcar inginer nu ai fost vreodată, profesional vorbind (să profesezi meseria, ca să înţelegi).

  • De ce ar fi Diana Şoşoacă, Ninel Peia sau generalul Nicolae Chelaru (toţi de la partidul Neamul Românesc) în „anonimat total“, cum spui tu, în timp ce tu ai fi pe metereze? Aiureli!

 17. Vasilică Militaru si SRIul.
  „Fratele lui Teodot este ofiţer SRI”, spui tu mai sus.
  Deci tu, Vasilică Militaru, zici că erai la mănăstire, la Petru Vodă, vecin şi amic cu monahul Teodot, pe numele laic Marius Rogojină (care până la urmă te-a calificat „grav bolnav” la cap), al cărui frate ar fi fost la SRI şi de aceea, printre altele (cum că elogia legionarismul şi ataca ecumenismul, masoneria şi evreii sionişti), a fost Teodot alungat în 2015 de la mănăstire, din cauză de frate la SRI, cum zici tu acuzator la adresa SRI, pe care îl vezi peste tot şi în toţi. Dar din 2011 Nicu Rogojină era trecut în rezervă de la SRI şi lucra la firma lui particulară de sisteme de securitate. Spuneai în 2018 (când ai atacat conducerea bisericii/BOR cu plângere penală înregistrată la Bacău – ???) că vei face cât de curând public protocolul de colaborare al BOR cu SRI. Un basm creat de tine împotriva Bisericii, cel mai probabil. N-ai făcut publică nici o informaţie despre presupusul protocol SRI. Plângerea ta penală cu tam-tam împotriva Bisericii, plus lansarea „ştirii“ că Biserica are protocol de colaborare cu SRI-ul ai făcut-o cam cu o lună înainte (pe 15 septembrie) de data referendumului pentru familie (6 octombrie), susţinut de Biserică, căreia îi terfeleai tocmai la timp imaginea, torpilând astfel, implicit, şi referendumul. Ce, nu mai puteai dacă făceai plângerea după referendum, singurul pe care îl ştiu susţinut de Biserică? Ce pagubă aveai tu dacă mai aşteptai 3 săptămâni? Te biciuia cineva pe dinăuntru?
  Şi eu am impresia că tu te-ai apropiat de SRI mult mai mult decât spui despre alţii. Şi e şi moartă în coteţ, din punct de vedere juridic, acţiunea ta împotriva Bisericii (despre care n-ai mai scos o vorbă, mormânt, căci îţi atinsesei scopul), dar te apuci de altele. Pentru cine faci acestea?

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ Nicu de la Pândă Stai prost cu logica. Despre ce protocol vorbești tu? Eu nu am discutat niciodată despre vreun protocol al BOR cu SRI. Nici nu am cunoștință despre un asemenea protocol. Ar fi interesant să-l cunosc, dacă el există. Dar tocmai alegațiile tale infirmă existența unui asemenea document. Ciudat este că postacii anonimi de pe IP mă condamnă că sunt de la SRI (a se vedea și aluziile profesorului C.L.). Păi dacă eu am demontat rezultatele Referendumului pentru familie cu Plângerea penală împotriva lui Dănutz, și tu mă acuzi de colaborare cu SRI, înseamnă că nu există un protocol de colaborare. Dealtfel nu eu m-am plâns de fratele de la SRI al lui Teodot Rogojină, ci călugării Mănăstirii Petru Vodă. Eu am avut divergențe cu un alt ofițer SRI, care se și legitima astfel în public, și care și-a depășit atribuțiile de serviciu. La vremea când Filotheu și Roncea îl izgoneau din Mănăstire pe Teodot eu nu aveam nici o problemă cu el. M-a deranjat numai atunci când a început să facă afirmații despre mine și soția mea. Ceea ce nici nu era frumos din partea unui monah ortodox. Totuși, de ce a plecat Teodot de sub ascultarea ierarhului care și-a făcut pomana să-l hirotonească??? Cel puțin așa știu eu de la frații lui călugări.
   Din toată coresondența Asociației cu SRI, nu se deduce aberația existenței unui protocol SRI-BOR. Ceea ce încerci tu aici, este o diversiune mizerabilă.

   • Doamne, Vasilică Militaru chiar eşti nebun! Ai spus textual (cu trei săptămâni înainte de referendumul pentru familie) în interviul al cărui link-ul îl dai tot timpul ca să te făleşti:
    „Că tot se vorbeşte în aceste zile despre celebrele protocoale dintre dintre SRI şi Justiţie, DNA şi alte organizaţii, întreb şi eu, retoric poate, când se vor desecretiza şi protocoalele dintre BOR şi SRI, DNA sau ANAF? Ştiu şi eu câte ceva şi vă promit că în cel mai scurt timp voi vorbi şi despre asta.“ (Vasilică Militaru aici: https://dragosvasilescu.wordpress.com/2018/09/17/va-fi-revolutie-in-biserica-ortodoxa-romana-interviu-exploziv-cu-teologul-vasilica-militaru/)
    Ai mânjit biserica înainte de referendum şi nici nu mai ştii ce ai zis?
    Şi mă faci pe mine un mizerabil, când chiar tu eşti acela?
    O dai mereu la întors. Chiar tu ai spus mai sus: „Fratele lui Teodot este ofiţer SRI.“ Sunt cuvintele tale, nu un citat.
    Acum spui că Asociaţia (adică tu) are corespondenţă cu SRI şi astfel ai aflat că nu are protocol cu BOR (că-ţi şi spunea ţie SRI dacă chiar avea!). Ce altceva mai discuţi tu cu SRI?

    • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

     @ Nicu Pândaru Nu știi să citești nuanțele. Am zis că “știu și eu câte ceva”. Da, știam și știu că am fost monitorizat la modul grosolan de ofițeri SRI pe timpul șederii la Petru Vodă. Știam despre amestecul unor cadre SRI într-un conflict dintre starețul Mănăstirii Sf. Vasile cel Mare din Bodești și familia Iovu, ctitorii adevărați ai mănăstirii furate de BOR. Știam despre monitorizarea părintelui Iustin Pârvu și despre amestecul brutal al unui ofițer SRI în deciziile bătrânului stareț. O parte dintre probleme le-am rezolvat personal, fără să le fac publice. Unele s-au confirmat peste ani. Altele se vor dezvălui la timpul lor: “400 de mii de euro mai precis, luata din casa lui Arsene, in seara cand a fost retinut, de prietenul sau in cotcarii, Gheorghe Gh. Vlasie zis Ginel, finul lui Ionel Arsene, președintele PSD al CJ Neamt. Banii s-au oprit putin la parintele Ieronim Andrescu, staretul Mănăstirii Sfântul Vasile cel Mare, din Bodești, de unde s-au dus spre cineva puternic, foarte apropiat de Gabriel Constantinescu, seful regionalei SRI Moldova.”.
     https://strictsecret.ro/ionel-arsene-baronul-neamtului-si-minunea-dumnezeiasca-de-la-manastirea-sfantul-vasile-cel-mare-din-bodesti/

 18. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  @ Nicu de la Pândă Referitor Referendumul pentru familie.
  Referendumul a eșuat pentru că:
  1. A fost asociat de români ca un demers politic al PSD-ului lui Dragnea. Dragnea se zbătea pe ultima sută de metri să scape de răzbunările sistemului asupra sa.
  2. Un proiect în care s-au implicat ierarhii și călugării din mănăstiri, pentru susținerea familiei tradiționale, era sortit din start eșecului. Nu poți renunța de bunăvoie la familia tradițională, devenind monah, ca apoi să susții din această poziție că familia tradițională este salvarea unei societăți în derivă.
  Ascultă cuvintele lui Teofan din materialul video.
  https://www.youtube.com/watch?v=jMX0t2ELoGQ
  3. Poate îți spune atoateștiutorul Teodot și cum au tratat călugării din cele două mănăstiri, familiile tradiționale aduse de părintele Iustin pe acea vale: ură, dezbinare până la divorț, batjocură și denigrare. Călugării, care îi numărau banii din seifuri bătrânului – Teodot afirma că știa de două milioane de euro la moartea părintelui – , îl urau pe starețul lor că “împrăștie” banii mănăstirii, inclusiv cu mici ajutoare pentru familiile de pe vale.
  4. Familia tradițională nu are nevoie de referendum. Un bărbat și o femeie, care se iubesc și fac copii, constituie în mod natural o familie tradițională. Nimeni n-are nevoie de vreo legiferare ca să-și iubească propria familie și să copie modelul mai departe.

 19. „Familia tradiţională nu are nevoie de referendum“, zici. De aia ai atacat tu biserica chiar înainte de referendum, SRI-stule făţarnic (SRI-işti nu au o problemă cu dărâmarea altora prin asocierea lor falsă cu SRI-ul, dacă asta contribuie la dărâmarea acelora). Dezbinatorule. Nici nu mai vreau să aud de tine. De ce să-mi mai tulbur sufletul cu urâţenia din alţii?

 20. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Comentatorii de pe I.P. care au încercat denigrarea mea, în timp ce ei sunt niște postaci anonimi, au reușit să facă o spovedanie publică a mea.
  Reamintesc faptul că am petrecut 17 ani în arealul a două mănăstiri ortodoxe din Petru Vodă. Am întâlnit aici niște indivizi programați mental ca fiind “aleși și alese ai Domnului”. Rupți în coate și sărăntoci intrați pe poarta mănăstirii, cu mici excepții, parveniții și parvenitele s-au îmbogățit, și-au achiziționt mașini și și-au tras vile. Acum aproape toate casele foștilor mireni familiști chemați pe vale de părintele Iustin au fost achiziționate și apoi transformate cu multe zeci de mii de euro, de călugări și călugărițe ortodoxe. De aici am extins cercetările pe alți “aleși ai lui Dumnezeu” cu pretenții de sfințenie ca și călugării. Disprețul față de familiști, al majorității monahilor a atnis cote paroxistice, până la a cere separarea cuplurilor și întreruperea relațiilor sexuale dintre ei catalogate ca fiind “spurcate”. Când o să-mi public memoriile de la Petru Vodă, unii vor afla amănunte grotești ale atitudinii călugărimii române.
  Teodot Rogojină a participat la acțiunile de la Pungești și la cele din București, împotriva construirii moscheii turcești. Dacă mulți dintre participanți au primit amenzi și au fost săltați cu duba jandarmeriei cum vă explicați că Rogojină nu a fost atins. Era mâna protectoare a Maicii Domnului sau mâna unor protectori din servicii care înțesau zona?
  Până una alta, eu știu că am fost monitorizat de oameni din servicii pe toată durata șederii la Petru Vodă. Iar mulți dintre aceștia erau chiar călugări. Acest fapt m-a ajutat, întrucât băieții nu au cu ce să iasă la interval în ceea ce mă privește. Dosarul pus pe masa mitropolitului Teofan conținea multe porcării, probate inclusiv cu poze și video, săvârșite de călugări și călugărițe din Petru Vodă. Asta pentru că mi-am amintit de ce s-a supărat așa tare Filoteu Florin Bălan și prietenul lui, Victor Roncea.

  • gheorghe pe stil nou

   „Spovedanie publică“ este şi faptul că tu – Asociaţia Neamul Romanesc (asociaţia dintr-un om) porţi o corespondenţă confidenţială cu SRI-ul, care te lămureşte ce şi cum? Te şi îndrumă?
   Cum ai zis? „Din toată corespondenţa Asociaţiei cu SRI, nu se deduce aberaţia existenţei unui protocol SRI-BOR“ (Vasilică Militaru, azi, apărand SRI-ul, nu pe BOR), după ce tot tu ai spus: „Când se vor desecretiza şi protocoalele dintre BOR şi SRI, DNA sau ANAF? Ştiu şi eu câte ceva şi vă promit că în cel mai scurt timp voi vorbi şi despre asta“ (Vasilică Militaru în septembrie 2018, înainte de referendumul pentru familie susţinut de biserică /BOR).

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    @ gheorghe pistil nou Da. Asociația Neamul Românesc a purtat corespondență cu instituții ale Statului român. Este un lucru firesc. Am trimis adrese și am primit răspunsuri de la multe ministere, parlament, administrația prezidențială și servicii secrete. Nu este nici un secret. O poate face oricine în baza legii privind accesul la informații publice. Răspunsuri ale SRI pe anumite teme prezentau faptul că instituția nu-și asumă oficial nici o implicare în acțiuni ale vreunui cult, pentru că nu i-ar permite legea. Adevărul aflat de mine este altul. Desigur că întrebarea retorică nu putea primi un răspuns oficial, așa cum nici un șef al SRI nu a recunoscut vreodată că SRI ar avea acoperiți în mass media (lucru ilegal), deși toată lumea o știe.
    Articolul postat de amicul Dragoș Vasilescu nu a fost unul deontologic, pentru un jurnalist. O discuție telefonică cu el s-a transformat într-un articol postat pe blog. Deci, anumite cuvinte rostite de mine nu au fost redate cu fidelitate. Reține ceea ce am spus în comentariul anterior despre imixtiunile unor ofițeri din cadrul SRI în afaceri bisericești. Dacă nu, fabulează pe subiect până te plictisești. Oricum nu-ți dai seama de caraghioslâcul situației? Eu, cu nume și prenume stau să dau explicații unor anonimi care mâ pun la zidul infamiei publice. Și totuși eu răspund unor mârlani care nu-și asumă nicio răspundere.

   • gheorghe pe stil nou

    Vasilică Militaru, tu trebuie să dai explicaţii, căci eşti un acuzator al altor, precum al profesorului Corvin Lupu (tu mi-ai adus aminte), despre care spui că se află „la ordin pe unitate“ de la servicii (probabil la fel de rezonabil în afirmaţii ca aceea pe care ai făcut-o cu protocolul dintre SRI şi BOR). Altuia, care respingea susţinerea că liderii sindicali au fost impuşi pe funcţii de către SRI şi că el era fost lider sindical şi nu a fost sprijinit de SRI, ba chiar amenţitat urât de acesta, i-ai spus să tacă dracu din gură, că n-o fi tocmai el persoana nedezvirginată sau fecioara nedezvirginată care să vorbească. Din asta rezultă că tu consideri că a fi omul SRI-ului este un fapt firesc sau obligatoriu la anumite nivele (precum al tău, care te crezi cineva faţă de noi, „rataţii“), toţi fiind „dezvirginaţi“ de către SRI, adică foarte probabil şi tu.
    Mai spui că la mănăstirea Petru Vodă te supraveghea SRI-ul prin unii călugări „monitorizat de oameni din servicii pe toată durata şederii la Petru Vodă“. Asta nu exclude faptul, pe logica ta, că SRI-ul îşi putea pune oamenii să se supravegheze şi între ei (ceea ce făcea şi Securitatea adesea, toată lumea trebuind să supravegheze pe toată lumea şi să raporteze).
    Iar faptul că spui că „băieţii“ (sereiştii?) nu au avut „cu ce să iasă la interval în ceea ce mă priveşte“, poate însemna şi că nu a „ieşit la interval“, deşi ar fi avut cu ce, poate, dar ai fost un pion ascultător al SRI-ul şi te-au protejat. Toată această „analiză“ corespunde strict logicii pe care o aplici tu altora legat de fatul că ei ar servi la SRI.
    În plus, mi-este clar că Iohannis le-a zis lui Hellvig (SRI) şi STS-ului să nu treacă referendumul susţinut de biserică, deoarece Iohannis s-a şi exprimat public împotriva unui rezultat pozitiv al referendumului, iar serviciile şi-au pus atunci toţi pionii la treabă. Asta se potriveşte chiar şi pe logica ta. Caraghiosule care te-ai încurcat singur!

    • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

     O, dom profesor! Cred că D.G.I.A. sunt niște inițiale corecte. Nu l-am auzit pe dom profesor C.L. criticându-i și mi-ar face plăcere să ne dezvăluie ce mai fac generalii care apără Patria. Nu de alta, dar unii nepatrioți spun că au trecut la ciordeală din fondurile operative. Pe acolo îmi indica cineva că ar fi fost legendat și nea Dănutz cu fustiță albă din deal. Ce să-i faci dacă în România sunt prea multe servicii, le cam încurcă lumea pe piață, gheorghe. Totul este să nu-i încurce unii și cu serviciile funerare. Cu astea nu prea vrea nimeni să colaboreze. Asta ca să ne mai destindem frunțile încrâncenate de atâta vorbă-n vânt.

     • gheorghe pe stil nou

      Sau asta ca sa mai strecori si o amenintare “funerara”, camuftata public in gluma, tovarase subofiter.

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      Chiar că ești penibil. Interpretezi orice cuvânt și-l transpui în mintea da diabolică? Văd că unii dintre voi aveți în cap numai crime și omoruri. Ca să dormi liniștit, Asociația Neamul Românesc a corespondat și cu “frații” lui George Simion de la Institutul național pentru Studierea Holocaustului și cu cei de la Federația Comunităților Evreiești din România. Nu știam că un ong nu are dreptul legal să poarte corespondență cu instituțiile statului român. O fi vreo crimă, inventată de patrioții anonimi?

   • gheorghe pe stil nou

    «Tovarăşul preşedinte a stabilit deci că efortul celor peste 3 milioane ce au dorit să se organizeze Referendumul pentru Familie să fie boicotaţi, şi s-a comportat ca atare. Deci o iniţiativă civică susţinută de 3 milioane de „infatuaţi” şi „fanatici religioşi” şi de toate cultele, a fost călcată în picioare „democratic” prin boicotul promovat de preşedintele României. Celor mai mulţi dintre noi nu ne-a venit să credem acest lucru şi l-am acceptat cu mare întârziere.»
    https://tribuna.us/iohannis-recunoaste-ca-a-fost-inamicul-nr-1-al-referendumului-pentru-familie/
    Iohannis şi-a manifestat ura împotriva bisericii privind acest aspect progresiv.
    Şi deoarece SRI-ul trebuia să împlinească voinţa lui Iohannis, înfrăţit atunci cu#reziştii şi cu soroşiştii (Hellvig însuşi, şeful SRI al lui Iohannis, venind de la fundaţia Soros, filiala Cluj), ca referendumul pentru familie susţinut de Biserică să nu treacă, Biserica (BOR) a fost atacată de toţi supuşii SRI-ului. Deşi biserica apăra viaţa, în cuvintele lui Iohannis era caracterizată ca fiind plină de ură. Ca un făcut, tot atunci şi Vasilică Militaru făcea valuri mari împotriva bisericii (BOR), cum că aceasta ar susţine o ideologie criminală (a Vechiului Testament), ieşid şi la tv (la „teveu“, cum zice el, precum la Antena3) cu atacurile sale defăimătoare.
    Îşi scosese SRI-ul toţi piesele, inclusiv pionii, la înaintare? Nu de alta, dar azi am aflat că Vasilică Militaru întreţine o corespondenţă regulată, „normală“, de mai mult timp, cu SRI-ul!

    • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

     @ gheorghe pistil nou Vezi, salvează comentariul că m-ai prins. Probabil de acum o să ai dovada că Militaru colaborează cu serviciile. Cam asta sugera și imaculatul profesor C.L. Uite că Militaru recunoaște că a corespondat și cu INSHR și cu FCER. Acum ce-o să faci. Mă treci pe lista neagră, întocmită pe vreun sul de hârtie igienică? Anunță-i pe cei de la IP că trebuie să-mi dea block pentru Militaru corespondează cu serviciile. Am uitat să le trec pe cele de utilități publice. Un serviciu cu care am colaborat în mod frecvent este serviciul de salubritate. M-a ajutat să scap de gunoaie. Serviciul de apă-canal a fost și cu dus și cu-ntors. Adică mi-a dat apa dar mi-a și luat-o. Vezi tu gheorghe, nu pot trăi fără servicii. S-ar putea ca ultimul drum să-l fac și pe la serviciile funerare, dacă nu voi fi răpit direct la cer de extratereștrii care nu mă recunosc ca frate de-al lor.

     • gheorghe pe stil nou

      Chiar nu mai meriţi nici o atenţie, subofiţerule infiltrat. Adio stafie!

     • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

      @ gheorghe ai stil S-a plictisit găoază să dialogheze cu mine, pe persoană fizică. Am câștigat pariul cu cei de la IP că vor avea parte de articolul cu cele mai multe comentarii. În timp ce-l țineam de vorbă pe gheorghe pe stil nou, o dronă trimisă de servicile extraterestre cu care colaborez, l-au răpit în văzduh și acum este în drum spre stația jupiteriană XXL sculă mică. Acolo gheorghe al nostru va fi inițiat în artele patriarhale kung fu-n găoază cu oprire pe partea stângă a metroului intergalactic, că dreapta-i ocupată de hAUR. Raportez respectuos: Misiune imposibilă îndeplinită. Aștept banii virați în contul stabilit înainte de furtună. Semnat Agent operativ inactiv și trezit din adormire 99.99.99

     • _ @(*gheorghe pe stil nou: November 19, 2021 at 12:40 pm
      „Spovedanie publică“, … & …Vasilică Militaru – Asociația Neamul RomânescNovember 19, 2021 at 3:29 pm: …@ gheorghe pistil nou Vezi, salvează comentariul că m-ai prins. Probabil de acum o să ai dovada că Militaru colaborează cu serviciile. Cam asta sugera și imaculatul profesor C.L. Uite că Militaru recunoaște că a corespondat și cu INSHR și cu FCER. Acum ce-o să faci. Mă treci pe lista neagră, întocmită pe vreun sul de hârtie igienică?*)

      -Oricît v-ați zbate nu veți putea să-l prindeți cumva, cu ceva pe „Vasilca Amilitarul”, pentru că are pile, adică „a făcut AlyaSS” de la Mossad la SeReI, ..și invers, adică „este pervers”, …schimbîndu-și opiniile precum cameleonul culoarea pentru adaptare la context / contexte / mesaje / peisaje.

      P.S. -În loc de concluzii: -„Cum Dracul (Vlad Țepeș – așteptînd Învierea între cei morți, care este aproape, aproape, aproape), …să mai evolueze Omenirea / Umanitatea, cu astfel de „falși preoți / teologi AlyaSS – Vasilică Militaru, …de ori unde ar fi, venetici, aciuați precum cîinii vagabonzi pe pe lîngă Stînă / Staulul Turmei Mele (_ Ioan 10/8-16)/ Turma Mică (_ Luca 12/32)/ Rămășița Poporului Roman (_ Romania 11/3-10) evoluat din Traco-Daci / RĂ-Daci-na Pomului Vieții RĂ-sădit în Grădina Eden / Grădina Mamei Mele _ Romania _ Isaia 6/(8-12),13; _ Daniel 12/7-Poporul Roman, 9,13,1,10,3.

      -#Mesia# _ Isaia 52/6 -„Gheorghe” -Biruitorul Balaurilor / Biruitorul Cameleonilor & Șobolanilor, care s-au aciuat ca venetici în arealul *Traco – Dac – Creștin / Moesian / Mesianic / Romanesc Latinesc Ancestral Primordial*, sărind gardul peste „identitatea Primordială Scripturistică de Creștin” (_ Ioan 10/8-16), …„sărind rîndul (peste „Creștini”) și arogîndu-și o falsă identitate”, auto-intitulîndu-se (doar „mistico-superstițios” fără dovezi și temeinicie științifică) „iudeo-creștini”, …și care se tot „auto-ridică și auto-iudifică” planetar prin alde „falsul creștin Vasilică Militarul & Co.”, … care -„Unde credeți că se vor ascunde (?!!!), …sub puala celor de la „INSHR și EW & Florian & Vexler & Co.”, …pînă li se va găsi loc prin Falsul Ierusalaim, protejați prin inexistența neîntîmplătoare a unor Legi / Acorduri de Extrădare a Trădătorilor și Vînzătorilor de Neam Roman și Țară Romaânească Latinească Ancestrală Primordială”.

      = Cu stimă. -„Mesia” _ Facerea 7/(13-2021),22,(23); _ Romania 5/14; 10/4,(14-?!!),16-2021; _ Fapte 3/(16-2021),22,(23); _ Isaia 1/(9-17),18-2021,(22),23; 9/15-17; 10/1-3, … & … -Vasilică Militaru & Co., …necunoașterea profețiilor / Scripturilor, nu vă scutește de o judecată dreaptă, Dreaptă, DREAPTĂ: …

      -*Stiu ca din nestiinta ati facut asa, ca si mai marii vostri.* _ Fapte 3/17;

      -*Dumnezeirea nu tine seama de vremurile de nestiinta si porunceste acum tuturor oamenilor de pretutindeni sa se pocaiasca.* _ Fapte 17/30;

      _ Fapte 17/23-25: …

      -*Caci, pe cand strabateam cetatea voastra si ma uitam de aproape la lucrurile la care va inchinati voi, am descoperit chiar si un altar pe care este scris: -“Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiti fara sa cunoasteti, aceea va vestesc Eu.

      Dumnezeu, care a facut lumea si tot ce este in ea, este Domnul cerului si al pamantului si nu locuieste in temple facute de maini.

      El nu este slujit de maini omenesti, ca si cand ar avea trebuinta de ceva, El, care da tuturor viata, suflarea si toate lucrurile.*.

 21. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  “Chiar nu mai meriţi nici o atenţie, subofiţerule infiltrat. Adio stafie!” Pentru că pseudo comentatorul gheorghe pe stil nou m-a jignit, degradându-mă pe nedrept, pe mine Militar, adică ofițer din naștere după nume, mi-am încordat și flexat mușchii și l-am depistat pe impostor. Gheorghe este în fapt Sebi Ghiță, dat în urmărire internațională pentru acte de patriotism feroce cu firmele de casă ale SRI. O echipă de specialiști în servici de descarcerare se deplasează la casa lui gheorghe pe stil nou travestit în Sebi Ghiță.
  https://www.riseproject.ro/articol/comoara-din-arhive-zeci-de-milioane-de-euro-pentru-scanarea-celui-mai-intim-fond-de-acte-al-romaniei/

 22. D-le Militaru,
  O lege nu poate fi nelegala,ci numai neconstituţionala!
  întrebati un student la drept.

Leave a Reply

Your email address will not be published.