Home / Educativ / MEMORIU adresat M. S. Regelui, Oamenilor politici şi Ţării

MEMORIU adresat M. S. Regelui, Oamenilor politici şi Ţării

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Aprilie 17, 2023

MEMORIU adresat M. S. Regelui Oamenilor politici şi Ţării

 

Memoriu al Căpitanului adresat Regelui:

5 Noemvrie 1936
MEMORIU
adresat M. S. Regelui, Oamenilor politici şi Ţării

Majestate,

Nu dorim să supărăm pe nimeni cu părerile noastre în materie de politică externă. Acum este vorba însă de ceva mai mult decât de o simplă părere, e vorba de viitorul Ţării noastre.
Suntem în drept să vorbim — şi să vorbim cu hotărâre şi cu bărbăţie.

Tot ce fac politicianii români în politica externă fac pe carnea, pe sângele şi pe răspunderea noastră.

Bine sau rău, ei şi-au trăit viaţa. Do acum urmează a noastră.

Este îngrozitor ca faptele şi atitudinile lor de astăzi să atragă o mare răspundere pe umerii generaţiei noastre.

Este cutremurător să ne gândim că noi, tineretul de astăzi ar fi să fim condamnaţi a asista la împărţirea sau ciuntirea României Mari, pentru a plăti păcatele unei infame politici externe.
Deaceea socotesc că noi tineretul am face un act de laşitate, dacă în aceste ceasuri hotărîtoare pentru viitorul nostru, n’am avea curajul să ne ridicăm şi să facem ca glasul nostru să fie auzit.

Supunem deci Majestăţii Voastre gândurile noastre:
I
Cerem ca Majestatea Voastră să pretindă tuturor celor ce conduc sau manifestă păreri cu privire la politica externă a României să declare că răspund cu capul pentru directivele pe cari şi Ie însuşesc.

Aşteptăm deasemenea acelaş gest de mare curaj şi de mare cavalerism, şi din partea Majestăţii Voastre, In ceeace priveşte linia Regală de politică externă a României.

In acest mod, în momentul unei eventuale catastrofe Ţara ar cunoaşte: şi cui aparţin răspunderile, şi natura sancţiunei.

Aceasta pretindem dela oamenii politici români — şi nu teorii cu care n’avem ce face. Pentrucă o politică externă este bună sau rea nu atunci când ea se pretează la demonstraţii teoretice, ci atunci când rezultatele ei sunt b u n e sau f a t a l e pentru Ţară.

II

Dacă noi, tineretul, vom fi puşi în situaţia tragică de a intra într’un răsboi alături de puterile bolşevismului, împotriva celor cari apără civilizaţia creştină, a lumii, cari apără Bisericile de dărîmare, care apăr& moaştele sfinţilor, cari apără de profanare mormintele eroilor, — declarăm pe fată că vom trage toţi cu revolverele în acei ce ne-au dus acolo, şi pentrucă nu om putea dezerta, spre a nu face act de desonoare, ne vom s i n u c i d e .

Niciodată tineretul neamului românesc nu va lupta sub semnul Satanei, împotriva lui Dumnezeu.

III

Nu există: Mică înţelegere, nici înţelegere Balcanică.

Cine crede în acestea, dovedeşte că n’a înţeles nimic.

Faţă în faţă stau numai două lumi. Sub presiunea lor, în clipa războiului, toate combinaţiile diplomatice »e vor nărui ca nişte castele de carton. Aceste două lumi sunt: Statele revoluţiilor naţionale cari luptă pentru apărarea Crucii şi a unei civilizaţii milenare şi Bolşevismul cu anexele sale, care luptă pentru nimicirea neamurilor şi pentru prăbuşirea civilizaţiei creştine.

Acestea din urmă: bolşevismul şi anexele sale, vor fi nimicite de armatele Crucii şi ale ordinei naturale a lumii. Dacă politicianii români ne vor duce în lotul lor, România va fi ştearsă de pe harta Europei.

Discursul lui Mussolini este un răspuns sfâşietor de dureros pentru noi, la atitudinea de mare vrăjmăşie şi de mare uneltire, pe care politica noastră externă a avut-o faţă de Italia fascistă.
A ce ast ă p o l i t i c ă s’a făcut timp de 14 ani u n e a l t a c e a m a i i n f a m ă a M a s o n e r i e i şi a Judaismului. Aici unde suntem, ne-a adus Masoneria şi Judaismul.

Din acest punct de vedere socotim că omul acestora, Nicolae Titulescu, a făcut cea mai mare crimă faţă de viitorul Statului Român.

Noi am fost primul Stat din lume care ca cea de pe urmă slugă a judaismului ne-am repezit la ordinul acestuia să decretăm sancţiuni contra Italiei într’un greu moment al istoriei sale.
Italia consideră gestul nostru mai mult decât ca pe un gest de vrăjmăşie: un gest de trădare a rasei latine.

Se mai miră cineva de ferocitatea discursului Iui Mussolini?

In faţa acestei situaţii, noi, tineretul, cel dintâi lucru pe care îl avem de făcut este: să arătăm cu degetul pe toţi cei ce ne-au adus aici şi cari mai departe pe a ce«t drum, ne duc la moarte.

V

Dealtfel, aceeaşi ură neîmpăcată o manifestă politicianii români şi în politica internă: politică de vrăjmăşie, de mare uneltire şi de mare prigonire faţă de tineretul naţionalist al Ţării, din ordinul Masoneriei şi din îndemnul zilnic al presei judaice.

Dela cele mai odioase înscenări şi uneltiri, dela cele mai crude lovituri şi dela cele mai provocatoare legi ca aceea recentă a taberelor de muncă, până la elegantele forme ale nouilor organizaţii tinereşti, totul este îndreptat în contra tineretului naţionalist, pentru ca el să fie îndepărtat dela linia legionară a destinului său.

Deci există o concordanţă pcrfectă între politica externă şi politica internă românească, pornind amândouă din acelaş fond masonic şi judaic, de ură împotriva i d e i i n a ţ i o n a l e şi a c r e ş t i n ă t ă ţ i i .

VI

Ţara întreagă t r e b u e să se c u t r e m u r e , să se înalţe şi să înfrunte pe cei cari îi pregătesc moartea.

Toţi cei ce se găsesc astăzi pe linia destinului şi a istoriei naţionale au datoria să ceară şi să impună scoaterea politicei româneşti interne şi externe de sub influenţa şi comanda masoneriei, comunismului şi iudaismului.

Este singura măsură salvatoare, pentru viitorul Neamului acesta.

Să trăiţi Majestate!
c. z. c.

One comment

  1. Sfântul Gheorghe

    N-a durat mult şi nemernicul “rege” şi-a instaurat dictatura personală, apoi a acceptat Diktatul de la Viena.
    A trădat armata şi poporul, prima dată fugind de la regimentul de vânători de munte, a doua oară abdicând ca să fugă cu amanta.
    Şi acestea nu se consemnează în istoria jidanilor şi a holocaustului, pe care acum trebuie s-o învețe liceenii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *