Home / Educativ / EXCLUSIV: Documentele Tribunalului Militar Internațional NUREMBERG (4)

EXCLUSIV: Documentele Tribunalului Militar Internațional NUREMBERG (4)

Incorect Politic
Septembrie 23, 2020

Citiți  episoadele anterioare: 1, 2 , 3

JUDECATĂ ȘI PEDEPSE

 

 

ARTICOLUL 26

 

Decizia Tribunalului cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia oricărui acuzat va trebui să fie motivată, dar va fi definitivă, neputând fi revizuită în niciun fel.

 

ARTICOLUL 27

 

Contra oricărui acuzat pe care îl va considera vinovat, Tribunalul va putea pronunţa pedeapsa cu moartea sau orice altă pedeapsă pe care el o va considera justă.

 

ARTICOLUL 28

 

Peste pedeapsa pe care o va pronunţa, Tribunalul va avea dreptul să ordone, contra condamnatului, confiscarea tuturor bunurilor furate şi predarea loc Consiliului de Control pentru Germania.

 

ARTICOLUL 29

 

În caz de vinovăţie, deciziile vor fi executate conform ordinelor Consiliului de Control pentru Ger­ma­nia, iar acesta va avea dreptul, în orice moment, de a le reduce sau de a le modifica, totuşi fără a le agrava. Dacă după ce un acuzat a fost recunoscut vinovat şi condamnat, Consiliul de Control pentru Germania descoperă noi dovezi pe care le judecă de natură a constitui o nouă învinuire contra acuzatului [deja condamnat], el va informa Comisia prevăzută la articolul 14 al prezentului Statut, pentru ca aceasta să ia măsura pe care o va considera potrivită, în interesul Justiţiei.

 

 

VII. CHELTUIELI

 

 

ARTICOLUL 30

 

Cheltuielile Tribunalului şi costurile proceselor vor fi imputate de Semnatari pe fondurile afectate Consiliului de Control pentru Germania.

 

 

*

*                                           *

 

 

 

 

 

 

Protocol de modificare a textului Statutului

 

 

Considerând că un Acord şi un Statut pentru Procesul criminalilor de război au fost semnate la Londra, la 8 august 1945, în limbile engleză, franceză şi rusă;

 

Considerând că o contradicţie a fost remarcată în Statut, la articolul 6, paragraful « c », între originalele în limba rusă, de o parte, şi originalele în limbile engleză şi franceză, pe de alta, adică: punctul şi virgula din articolul 6, paragraful « c » din Statut, între cuvintele « război » şi « sau », din textele englez şi francez, au devenit o simplă virgulă în textul rus;

 

Considerând că se doreşte rectificarea acestei contradicţii:

 

În consecinţă, subsemnaţii, semnatari ai zisului Acord, în numele Guvernelor lor respective, au convenit ca articolul 6, paragraful « c » din Statut, este exact în textul rusesc, şi că semnificaţia şi scopul Acordului şi a Statutului necesită ca punctul şi virgula să fie schimbate în virgulă, în textul englez şi în textul francez, după cum urmează:

 

c). Crime contra Omenirii : adică asasinarea, exterminarea, aducerea în sclavie, deportarea sau orice alt act inuman comis contra oricărei populaţii civile înainte sau [13] pe timpul războiului, sau persecutarea pentru motive politice, rasiale ori religioase, când aceste acte sau persecuţii, indiferent că sunt sau nu sunt violări ale dreptului intern al ţărilor unde au fost comise, au avut loc în urma oricărei crime intrând în competenţa Tribunalului sau în legătură cu astfel de crime.

 

Drept pentru care, subsemnaţii au semnat prezentul Protocol.

 

Întocmit în patru exemplare la Berlin, 6 octombrie 1945, în engleză, franceză şi rusă, fiecare text având o autenticitate egală.

 

Pentru Guvernul Provizoriu al Republicii Franceze, Semnat : François de Menthon

 

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, Semnat : Robert H. Jackson.

 

Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Semnat : Hartley Shawcross.

 

Pentru Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, Semnat : R. Rudenko.

 

 

Reguli de procedură

Adoptate la 29 octombrie 1945

 

 

REGULA n0 1:

AUTORITATEA CALIFICATĂ PENTRU PROMULGAREA REGULILOR

 

Regulile de procedură ale Tribunalului Militar Internaţional pentru Procesul Marilor Criminali de război (denumit Tribunal, în cele ce urmează), aşa cum a fost el instituit prin Statutul său, la data de 8 august 1945 (denumit Statut, în cele ce urmează) sunt, prin prezentele [reguli] promulgate de către Tribunal, în acord cu stipulaţiile articolului 13 al Statutului.

 

REGULA n0 2:

NOTIFICAREA CĂTRE ACUZAȚI A DREPTULUI LOR DE A FI

ASISTAȚI DE UN AVOCAT

 

 

a). Fiecare acuzat deţinut va primi [următoarele hârtii oficiale], într-un interval de 30 de zile înaintea Procesului, într-o limbă cunoscută de el:

1). Copia Actului de acuzare.

2). Copia Statutului [Tribunalului].

3). Copia tuturor documentelor anexate Actului de acuzare.

4). Copia expozeului drepturilor sale la asistenţa unui avocat, aşa cum este definit acesta în para­graful « d » al prezentei reguli, însoţite de o listă a avocaţilor.

 

De asemenea, fiecare acuzat va primi o copie după toate regulile de procedură ce ar putea fi adop­tate ulterior de către Tribunal.

 

b). Fiecare acuzat non-deţinut va fi informat de acuzarea ce apasă asupra lui, de dreptul său de a primi documentele specificate în paragraful « a » de mai sus, printr-o notificare făcută într-o formă şi manieră decise de Tribunal.

 

În ce priveşte grupurile sau organizaţiile contra cărora Acuzarea manifestă intenţia de a cere Tribunalului o decizie de criminalitate, notificarea va fi făcută printr-o publicaţie, în forma şi modul ce vor fi prescrise de Tribunal. Această publicaţie va cuprinde declaraţia Tribunalului informând toţi membrii grupurilor sau organizaţiilor desemnate că au dreptul să ceară Tribunalului să fie ascul­taţi, aşa cum prevede o stipulaţie a articolului 9 din Statut. Totuşi, nimic din ceea ce precede nu va putea fi interpretat ca fiind de natură a conferi o imunitate oarecare membrilor ziselor grupuri sau organizaţii ce ar putea să compară [în faţa Tribunalului] ca urmare a publicaţiei în chestiune.

 

d). Fiecare acuzat are dreptul de a prezenta propria sa apărare sau de a uza de asistenţa unui avocat. Cererea pentru un avocat particular va trebui depusă cât mai repede şi imediat în mâinile Secretarului general, la Palatul Justiţiei din Nuremberg (Germania).

 

Dacă [vreun] acuzat nu a manifestat în scris intenţia de a-şi asigura propria apărare, dacă nu şi-a ales un avocat sau dacă cel ales nu a putut, într-un interval de zece zile, să fie contactat, sau dacă acesta nu este disponibil, Tribunalul îi va desemna un avocat din oficiu. Dacă avocatul sau supleantul ales de avocat nu este imediat disponibil, el va putea fi asociat ulterior, după cum va putea fi substituit avocatului desemnat din oficiu de către Tribunal, ştiindu-se dinainte că:

 

1). Un singur avocat, pentru un singur acuzat va avea dreptul să fie prezent la şedinţele Tribuna­lului, mai puţin în cazul permisiunilor speciale acordate de acesta.

 

2). Nicio amânare a Procesului nu va fi acordată pentru înlocuirea sau adăugarea unui avocat.

 

REGULA n0 3

În legătură cu documentele adiţionale

 

Dacă, înaintea Procesului, Ministerul Public prezintă modificări sau adăugiri la Actul de acuzare, acestea, inclusiv documentele ce ar putea fi adăugate, vor fi transmise Tribunalului iar copiile necesare, într-o limbă pe care fiecare deţinut o înţelege, vor fi puse la dispoziţia acestora de îndată ce va fi posibil. Pentru acuzaţii care nu sunt deţinuţi, se va face o notificare în concordanţă cu regula n0 2, paragraful « b ».

 

REGULA n0 4

Dovezile aduse de Apărare

 

a). Apărarea poate cere Tribunalului, prin cerere scrisă adresată Secretarului general al acestuia, de a i se permite să aducă martori şi documente. Această cerere va preciza, pe cât cunoaşte Apărarea, unde se găseşte documentul sau martorul. Dacă acest loc nu este cunoscut, se va indica numai ultimul loc unde s-a aflat acest martor sau acest document. De asemenea, ea [Apărarea] va preciza faptele ce trebuie dovedite de către martorul sau documentul respectiv şi motivele pentru care aceste fapte sunt invocate de Apărare.

 

b). Dacă martorul sau documentul nu se găsesc în zona controlată de autorităţile de ocupaţie, Tribunalul va putea cere Semnatarilor şi Guvernelor ce şi-au dat adeziunea de a face astfel încât martorul să poată fi audiat iar documentul, dacă Tribunalul îl va judeca necesar pentru Apărare, să îi poată fi asigurat în mod util.

 

c). Dacă martorul sau documentul se găsesc în zona controlată de autorităţile de ocupaţie, şi dacă Tribunalul nu este în sesiune, Secretarul general va transmite cererea către Procurorii Generali. Dacă aceştia nu ridică vreo obiecţie, Secretarul general va elibera o somaţie de natură a provoca aducerea martorului sau a documentelor în chestiune, informând Tribunalul de măsurile luate astfel de către el.

 

Dacă unul dintre Procurorii Generali prezintă o obiecţie întru regularizarea acestei somaţii sau dacă Tribunalul este în sesiune, Secretarul general va supune cererea Tribunalului, care va decide dacă este sau nu este cazul să se dea curs somaţiei în chestiune.

 

d). Somaţia va fi făcută în formele pe care autorităţile de ocupaţie interesate le vor judeca potrivite pentru a asigura efectul dorit, iar Secretarul general va informa Tribunalul cu privire la măsurile luate.

 

e). Pe cererea adresată Secretarului general al Tribunalului, acuzatul va primi, într-o limbă pe care el o cunoaşte, copia tuturor documentelor menţionate în Actul de acuzare, dar numai în măsura în care Procurorii Generali le vor putea pune la dispoziţia sa. În caz contrar, el [acuzatul] va fi autorizat să examineze copiile şi toate documentele ce nu i-au putut fi furnizate.

 

REGULA n0 5

Menţinerea ordinii pe timpul procesului

 

Potrivit stipulaţiilor articolului 18 din Statut şi puterilor disciplinare ce sunt definite acolo, Tribuna­lul, prin intermediul Preşedintelui său, va asigura menţinerea ordinii pe timpul Procesului. Orice acuzat sau orice altă persoană va putea fi exclusă din sala şedinţelor publice, dacă nu se conformă ordinelor date de Tribunal şi dacă nu manifestă respectul cuvenit faţă de acesta.

 

REGULA n0 6

Jurăminte şi martori

 

a). Înainte de a depune [mărturie] în faţa Tribunalului, fiecare martor va presta un jurământ ori va face declaraţia uzuală în propria sa ţară.

 

b). Martorii nu trebuie să fie prezenţi la şedinţele [Tribunalului] câtă vreme nu se pune problema mărturiei lor. Potrivit împrejurărilor, Preşedintele Tribunalului va lua toate măsurile utile pentru ca martorii să nu comunice între ei înainte de a depune mărturie.

 

REGULA n0 7

Cereri şi moţiuni înaintea procesului, reguli de procedură

pe timpul procesului

 

a). Toate moţiunile, cererile sau reclamaţiile adresate Tribunalului înaintea începerii Procesului vor fi prezentate în scris şi [24] depuse în mâinile Secretarului general al Tribunalului, la Palatul Justiţiei din Nuremberg (Germania).

 

b). Orice moţiune, cerere sau reclamaţie va fi comunicată Procurorilor generali de către Secretarul Tribunalului. Dacă aceştia nu fac vreo obiecţie, Preşedintele va lua măsurile cuvenite în numele Tribunalului. Dacă unul dintre Procurorii Generali ridică vreo obiecţie, Preşedintele va convoca Tribunalul în şedinţă specială pentru ca acesta să se poată pronunţa asupra chestiunii ridicate.

 

c). Prin persoana Preşedintelui său, Tribunalul va rezolva în şedinţă publică toate chestiunile ridi­cate în cursul dezbaterilor, precum admisibilitatea dovezilor prezentate, suspensiilor şi moţiu­nilor. Înainte de a se pronunţa, Tribunalul va putea, dacă este necesar, să pronunţe închiderea uşilor sau să ia orice alte măsuri pe care le va judeca utile.

REGULA n0 8

Secretariatul tribunalului

 

a). Secretariatul Tribunalului va fi compus dintr-un secretar general, patru secretari şi adjuncţii acestora. Tribunalul va desemna Secretarul general şi fiecare membru al Tribunalului va desemna un secretar. Secretarul general va desemna grefierii, interpreţii, stenografii, portăreii şi orice alte persoane pe care Tribunalul le va judeca necesare; fiecare secretar va numi adjuncţii săi, cu autori­zaţia membrului Tribunalului care l-a desemnat.

 

b). Cu concursul secretarilor, Secretarul general va organiza munca Secretariatului, sub rezerva aprobării de către Tribunal, în cazul în care unul dintre secretari va manifeste un dezacord.

 

c). Secretariatul va primi toate documentele adresate Tribunalului, va fi responsabil de arhivele Tribunalului, va asigura toate serviciile de grefă necesare Tribunalului şi membrilor săi. El va înde­plini toate celelalte sarcini pe care i le va încredinţa Tribunalul.

 

d). Comunicările adresate Tribunalului vor fi remise Secretarului general.

 

 

REGULA  n0 9

Procesele-verbale, piesele prezentate şi documentele

 

a). Un proces-verbal stenografiat va fi întocmit cu ocazia fiecărei dezbateri orale. Piesele produse vor fi identificate în mod convenabil şi numerotate în ordine consecutivă.

 

Toate piesele şi toate procesele-verbale ale dezbaterilor, toate documentele aduse în faţa Tribuna­lului vor fi clasate la Secretariatul general şi vor constitui o parte din arhive.

 

b). Termenul de « documente oficiale », utilizat în articolul 25 din Statut, înglobează Actul de acuzare, regulile, moţiunile scrise, ordonanţele, deciziile şi sentinţele pronunţate de Tribunal. Aceste piese vor fi redactate în engleză, franceză, rusă şi germană. Piesele utilizate ca dovezi pot fi primite în limba documentului de origine, dar o traducere în germană va fi pusă la dispoziţia acuzaţilor.

 

c). Toate piesele produse şi procesele-verbale ale dezbaterilor, toate documentele supuse Tribuna­lului vor putea fi certificate de Secretarul general la cererea oricărui Guvern sau a oricărui alt Tribunal; aşa se va proceda de fiecare dată când nevoia de copii după aceste documente sau prezen­tarea de acte va trebui făcută în urma unei cereri întemeiate.

 

REGULA n0 10

Retragerea unor piese şi documente

În cazul în care documente originale ar putea fi produse de Acuzare sau de Apărare şi dacă este demonstrat că:

 

a). Din cauza unui interes istoric implicat, sau din orice alt motiv, dacă unul dintre Guvernele semnatare ale Acordului celor patru Puteri, din 8 august 1945, sau orice alt Guvern ce va fi obţinut consimţă­mântul ziselor patru Puteri semnatare, doreşte să retragă din arhivele Tribunalului şi să conserve un document original oarecare;

 

b). Şi dacă nicio injustiţie substanţială nu rezultă din aceasta, Tribunalul va autoriza substituirea documentului original cu copii foto-statice ale acestuia, autentificate de către Secretarul general, predând documentul original în chestiune celui care l-a solicitat.

 

REGULA n0 11

Data intrării în vigoare şi drept de adăugare sau modificare

Aceste reguli vor intra în vigoare îndată ce vor fi aprobate de către Tribunal. Nimic dn cele ce pre­ced nu va putea fi interpretat ca împiedicând Tribunalul, într-un moment sau altul, în interesul echităţii şi al rapidităţii dezbaterilor, să se îndepărteze de aceste reguli, să le aducă modificări sau adăugiri, fie prin reguli de ordin general, fie prin ordonanţe speciale în legătură cu anumite cazuri, în forma şi publicitatea pe care Tribunalul le va considera convenabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *