Home / Chestiunea Jidănească / Ilegitimitatea istorică a pretențiilor evreiești

Ilegitimitatea istorică a pretențiilor evreiești

Incorect Politic
August 19, 2022

Autor: MIHAI EMINESCU

Ilegitimitatea istorică a pretențiilor evreiești

Via Certitudinea:

Cine ştie cât de departe suntem de-a urî pe evrei – şi aceasta o poate pricepe orice om cu privirea clară – acela va vedea că în toate măsurile noastre restrictive numai dreapta judecată şi instinctul de conservare au jucat singure rolul principal […].

Pericolul nu este în împrejurarea că evreii ar acapara toată proprietatea, ci într-aceea că ei nu sunt – nu pot fi români, precum în genere nu sunt nici pot fi germani, englezi , franţuji, italiani. De ce să ne înşelăm de bună voie, arătând că înlăuntrul altor naţii ei a ajuns la cutare sau cutare grad de cultură? Nu vedem azi că simţământul de rasă e mai puternic în ei decât patriotismul, decât iubirea pentru naţia în mijlocul căria trăiesc?

Nu-i vedem formând prin ,,alianţa izraelită” o internaţională curat ebraică, după a noastră părere mai periculoasă, pentru că mai mincinoasă, decât cea a lucrătorilor sau aceea a iezuiţilor? […].

Dar ce reprezintă ,,alianţa izraelită” cu filiale [le] ei din America, Anglia, Austro-Ungaria, Franţa, Italia, România? Se pretinde că, fiind evreii pretutindene oprimaţi, această alianţă are de scop să-i scape de opresiune […].

Punând o dată mâna pe presa europeană, care în genere nu mai are de ţintă luminarea, ci escitarea urelor între clase şi popoare, uşor li-e să spună orice minciună patentă. Publicul cafenelelor, blazat de ipercultura europeană şi setos de noutăţi de senzaţie, găseşte plăcere în citirea monstruozităţilor ce se vor fi petrecând în România. Evreii fac din jurnalistica europeană ceea ce au făcut din băuturile spirtoase la noi – otravă […]. Evreul care redigează „Pester-Lloyd” şi sumuţă pe maghiari contra germanilor şi a celorlalte naţionalităţi este acelaş care prin „Neue freie Presse” sumuţă pe germani contra maghiarilor. În toate ţările ţin cu cel tare, niciodată cu cel apăsat, şi se unesc cu acela întru traficarea şi esploatarea puterilor pozitive ale poporului […].

Să vedem ce grozav de oprimaţi sunt la noi.

Comerţ şi capitalii în mânile lor, proprietatea fonciară urbană în cea mai mare parte în mâinile lor, arenzile de moşii în Moldova item, pe sub mână tot debitul tutunului şi a băuturilor spirtoase, negoţ de import şi export, c-un cuvânt toate arteriile vieţii economice cari se bazează pe speculă. În ce consistă grozava opresiune de care se plâng? Şi, dacă se plâng , de ce nu aleg alte terenuri decât România, alte ţări unde sunt egali în toate cu cetăţenii statului? De ce nu Austria, Franţa, Germania ş.a.?  De ce? Pentru că nu există opresiune, pentru că nu există persecuţie, iar drepturile cîte nu le au, nici nu le merită.

Ei singuri, cu totul deosebiţi şi având tendenţe deosebite de popor, vorbind în familii limba germană, abonaţi la ziare duşmane nouă şi hrănind împotriva noastră un spirit duşmănesc şi cuceritor, ei singuri nu compensează întru nimic munca poporului care-i susţine. Apoi sunt totdeauna o armă a străinilor în contra noastră. Până şi ungarii – care numa-n gropi nu dau de cuminţi – îşi închipuiau într-un rând o stăpânire a Moldovei prin evrei şi ceangăi, pentru că ştiau că evreul s-ar asocia cu orişicine împrotiva poporului românesc.

Şi astăzi, când poate existenţa noastră e în joc, când ni se dispută drepturi seculare, emanate din capitulaţiile luminaţilor Domni ai acestor ţări, tot ei şi prin uneltirea „alianţilor” ni îngreuiază poziţia, trecând peste capetele noastre, cerând drepturi de la străini, de la duşmanii noştri chiar.
Ştiu d-nealor ce i-ar aştepta în Germania pentr-o asemenea faptă, pentru gravura din ,,Monde illustré” , pentru articolul mincinos din ,,Pesther-Lloyd”, pentru apelările la străini în trebile interne ale ţării? Munca silnică sau închisoarea […].

Ni pare rău de acei puţini evrei cari, prin valoarea lor personală, merită a forma o escepţie, dar restul…? Prin ce muncă sau sacrificii şi-a câştigat dreptul de a aspira la egalitate cu cetăţenii statului român? Ei au luptat cu turcii, tatarii, polonii şi ungurii? Lor li-au pus turcii, când au înfrânt tractatele vechi, capul în poale? Prin munca lor s-a ridicat vaza acestei ţări, s-au dizgropat din învăluirile trecutului această limbă? Prin unul din ei şi-au câştigat neamul românesc un loc la soare? […].

Restricţiuni juridice au existat pentru ei totdeauna, dar nu din cauza religiei. Ştefan-Vodă cel Mare întăreşte câtorva evrei, veniţi din Polonia, libertatea confesiei, dreptul de a-şi clădi sinagoge, un drept pe care turcii, aşa-numiţii noştri suverani, cari de pe la 1560 au început să ne calce tractatele, nu l-au avut niciodată, deşi confesia mozaică e pentru spiritul ascetic şi îngăduitor al religiei creştine tot atât de străină ca şi cea mahometană. Afară de aceea aveau dreptul liberei negustorii cu manufacturi străine – dar aicea se mărginea totul şi aşa ar fi trebuit să rămâie. Meseriaşi şi proprietari nu puteau fi, căci proprietatea emana de la domnie şi era strâns legată cu contribuţia de sânge, la care nimeni nu i-a poftit, nimene, nicicând, şi de la care, chiar când îi pofteşti, ştiu a se sustrage, făcându-se sudiţi austrieceşti, deşi sânt născuţi în România din supuşi ruseşti şi n-au văzut Austria cu ochii.

C-un cuvânt, evreul nu merită drepturi nicăiri în Europa, pentru că nu munceşte; iar traficul şi scumpirea artificială a mijloacelor de trai nu este muncă, şi aproape numai într-aceasta conzistă a evreului […]. El reprezintă concurenţa nesănătoasă a muncii rele, superficiale, cu munca dreaptă şi temeinică.

Adăogim din nou că ni pare rău de acei relativ puţini, chiar dacă s-ar compune din 2-3.000, cari s-au identificat cu această ţară […], dar fiecare poate pricepe că, într-o armie străină care se apropie de noi, nimeni nu va căuta să deosebească pe puţinii amici, ce i-ar putea avea în acea armie. Şi evreii sunt o armie economică, o rasă de asociaţi naturali contra a tot ce nu e evreu.

[CURIERUL DE IAŞI, 9 ianuarie 1877]

5 comments

 1. Cat de actual este marele nostru Eminescu! Cat de actuale sunt pretentiile nesimtite ale evreimii! Pentru a termina pentru totdeauna cu aceste pretentii absurde ale evreimii, trebuie ca acestia sa nu poata accede la vreo functie de decizie in statul roman! Aceasta se impune , cu atat mai mult astazi, cand Romania si poporul ei se afla la limita disparitiei ca stat si a norodului ca popor!

 2. Vasile I. Zărnescu

  Deși a trăit, o vreme, în Germania, Eminescu nu a cunoscut articolul lui Karl Marx, Zur Judenfrage – Despre jidovi, care se încheie cu această concluzie: „Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum” (cf. http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_347.htm). Sau în varianta engleză, republicat recent sub inspiratul titlu ,A World Without Jews”: „The social emancipation of the Jew is the emancipation of society from Judaism” (cf. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question/index.htm).
  Adică, pe românește: „Emanciparea socială a iudeului înseamnă emanciparea societării de iudaism”. Zis mai puțin filozofic, înseamnă eliberarea de iudaism. Mai direct și mai frust românește, înseamnă alungarea jidovilor, care sunt vectorii iudaismului (talmudismului).
  Or, alungarea jidovilor se reduce la aplicarea „soluției Slavici”: „…Nu ne-ar rămîne decît ca, la un semn dat, să închidem granițele și să îi tăiem și să îi aruncăm în Dunăre pînă la cel din urmă om, încît să nu mai rămîie nici sămînță de dînșii” (vezi SOLL și HABEN, București, 1878, pag. 141-142). În mod evident, Ion Slavici s-a inspirat dim primul holocaust comis de iudeii regelui David, descris de Vechiul Testament:
  „Atunci a adunat David tot poporul și s-a dus asupra cetății Raba, s-a luptat împotriva ei și a luat-o.
  Și a luat David de pe capul regelui ei coroana, care era de un talant de aur și cu pietre scumpe, și a pus-o pe capul său; a luat și foarte multă pradă din cetate.
  Iar pe poporul care se afla în ea l-a scos și l-a pus sub ferăstrău și sub grapă de fier și sub securi de fier și l-a aruncat în cuptoarele de ars cărămidă. Așa a făcut el cu toate cetățile Amoniților. După aceea David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul“ (cf. 2, Regi, 12, 29-31)”.
  Acest holocaust veterotestamentar este descris de autori la fel de impre-sionist: ”Toți cititorii Bibliei cunosc nemiloasa ferocitate a iudeilor. Pentru a ne convinge, este de ajuns să parcurgem acel pasaj din Cartea Regilor care-l arată pe David arzîndu-i de vii, jupuindu-i de piele și sfîrtecîndu-i în bucăți pe toți cei învinși. După cea mai mică victorie urmau întotdeauna, cu regularitate, masacre pe scară largă. Populații întregi erau condamnate la neființă, exerminate pînă la ultimul om în numele lui Iahve, fără a ține seama de sex sau de vîrstă. Vărsarea de sînge era însoțită de incendieri și jafuri” (cf. Bustave Le Bon, Rôle des juifs dans la civilisation, 1985, pag. 32, pe: https://www.leslibraires.fr/livre/1378422-role-des-juifs-dans-la-civilisation-gustave-le-bon-les-amis-de-gustave-le-bon).
  Actualmente, ar fi posibilă și „soluția Putin”, căruia îi dorim succes deplin!

 3. De asta il “iubea” rabinul Moses Rosen pe Eminescu si s-a luptat fara succes cu Vadim pentru a-l interzice. Adevarul doare.

 4. Vasile I. Zărnescu

  Errată:
  În loc de „ societării”, se va citi „ societății”!
  În loc de „ dim” se va citi „din”!
  Scuze!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *