Home / Chestiunea Jidănească / Asociația Neamul Românesc depune o PLÂNGERE PREALABILĂ împotriva Institutului Elie Wiesel

Asociația Neamul Românesc depune o PLÂNGERE PREALABILĂ împotriva Institutului Elie Wiesel

Vasilica Militaru
Incorect Politic
Martie 8, 2021

       

Domniei Sale, Domnului Florin Cîțu,

Prim – Ministru al Guvernului României

Cancelaria Prim – Ministrului

 

 

DOMNULE PRIM MINISTRU,

 

 

Asociația NEAMUL ROMÂNESC, având datele de identificare și de contact prezentate în antet, prin reprezentantul său legal Vasilică Militaru, în calitate de președinte al Asociației, în temeiul art.7, alin. (1˄1) al Legii nr.554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, actualizată, vă supune atenției prezenta

 

PLÂNGERE PREALABILĂ

privind aspecte de neconstituționalitate și ilegalitate ale H.G. de înființare,

precum și depășirea atribuțiilor și competențelor legale

ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului

din România „Elie Wiesel“

 

Vă rugăm să analizați prezenta Plângere prealabilă privind actul administrativ normativ, denumit Hotărâre de Guvern nr.902/2005, emis de Guvernul României, fără respectarea prevederilor constituționale și legale. Totodată vă rugăm să analizați activitățile Institutului public, coordonat de Prim – Ministru, prin Cancelaria Prim – Ministrului (conform art.I din H.G. nr.625/2016), pentru depășirea competențelor legale, prin încălcarea unor libertăţi şi drepturi ale cetăţenilor români, prevăzute de art.29 și art. 30 din Constituția României.

 

 

 

 1. Aspecte de neconstituționalitate și de ilegalitate ale Hotărârii de Guvern privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“)

Guvernul României a emis Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005 privind   înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“).

Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005 a fost modificată și completată prin prevederile H.G. nr. 866/23.08.2012, ale H.G. nr. 1066/26.11.2014 și ale H.G. 625/31.08.2016.

Constituția României prevede, cităm: „Art.108 – Actele Guvernului: (1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. (2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. “.

Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor prevede, cităm: „Art. 11. În realizarea atribuțiilor sale, Guvernul îndeplinește următoarele atribuții speciale: (…) c) emite Hotărâri pentru organizarea executării legilor“.

H.G. nr. 902/04.08.2005 privind înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“ invocă temeiul “legal” al emiterii: „În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5, pct. 16 din H.G. nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare“.

În mod ilegal și neconstituțional, Guvernul României a emis o Hotărâre „pentru organizarea executării unei Hotărâri de Guvern“, privind organizarea unui minister, și nicidecum „pentru organizarea executării unei legi“.

Nici o Hotărâre de Guvern, emisă de Guvern, nu ține loc de Lege, emisă de Parlamentul României și promulgată de Președintele României.

Art.5, pct. 16, al H.G. nr 78/27 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor prevede, cităm: „Art.5 În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale: (…) 16. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea unor instituții din subordine, avizează, în condițiile legii, înființarea sau reorganizarea instituțiilor și așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora; “.

Art.1, alin.(1) din H.G. nr. 902/2005 prevede, cităm: „Art.1, (1) Se înființează Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, instituție cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. “.

Deci, Ministerul Culturii și Cultelor putea să inițieze proiectul de act normativ (hotărâre de guvern) pentru înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“ și putea aviza înființarea institutului, dar numai în condițiile legii.

În concluzie, I.N.S.H.R. „E.W.“ a fost înființat în mod neconstituțional și ilegal, în baza prevederilor H.G. nr. 902/04.08.2005, emisă prin încălcarea prevederilor constituționale ale art.108, alin.(2) din Constituția României și prin încălcarea prevederilor legale ale art.11, lit.(c) din Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

 1. Aspecte privind depășirea atribuțiilor și competențelor legale ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“

 

II.1. I.N.S.H.R. „E.W.“ își depășește competențele legale, desfășurând activități ample de monitorizare a societății românești – practic, de spionaj cultural – în vederea incriminării unor cetățeni români pe motive de antisemitism

Pe pagina Institutului este postat „Raport de monitorizare a antisemitismului 2019 – aprilie 2020“. La finalul acestuia se menționează „RAPORT realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel““ (cf. http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/05/INSHR-EW-Raport-monitorizare-antisemitism.pdf).

Subliniem faptul că Institutul se ocupă cu studierea fenomenului istoric al Holocaustului și nicidecum cu activitatea de prevenire și combatere a antisemitismului pe teritoriul României.

Analizând cu mare atenție toate articolele H.G. nr.902/2005, actualizată, privind activitatea I.N.S.H.R. „E.W.“, nu am identificat nici o referire la vreo atribuție a I.N.S.H.R. „E.W.“, privind „Monitorizarea antisemitismului din România“. Articolele 3 și 4 ale H.G. nr. 902/04.08.2005 prezintă în mod explicit obiectul de activitate și atribuțiile I.N.S.H.R. „E.W.“ privind cercetarea științifică și documentarea istorică a „Holocaustului din România“, fără vreo referire la activități de monitorizare a antisemitismului și nici la necesitatea întocmirii vreunui „Raport de monitorizare a antisemitismului“.

Conform art. 3, al H.G. nr.902/2005, actualizată, Institutul are ca obiect identificare, culegerea, arhivarea, publicarea documentelor și rezolvarea unor probleme științifice referitoare la Holocaust, elaborarea și implementarea de programe educaționale și culturale privind acest fenomen istoric.

Atribuțiile institutului sunt stipulate în art.4, literele de la a) până la m), al H.G. nr.902/2005, actualizată.

Nu am identiticat cuvântul “antisemitism” în textul H.G. nr.902/2005 actualizată.

Structura organizatorică a I.N.S.H.R. „E.W.“, prezentată în „Anexa“ la H.G. nr.902/2005, modificată prin H.G. 625/2016, indică 3 compartimente ale “Serviciului de cercetare științifică”: “Compartiment cercetare științifică”, “Compartiment editare”, “Compartiment bibliotecă și arhivă istorică” care nu au atribuții privind monitorizarea sau cercetarea actuală a antisemitismului din România.

Organigrama I.N.S.H.R. „E.W.“ nu prezintă nici un angajat cu funcții de răspundere privind „monitorizarea antisemitismului din România“. angajați un șef serviciu cercetare științifică, patru cercetători științifici și doi experți

Nici Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.S.H.R. „E.W.“, care nu poate să conțină atribuții sau prevederi decât în condițiile legii, respectiv în condițiile limitative ale H.G. nr.902/2005, nu conține nici un fel de prevederi referitoare la activități de monitorizare a antisemitismului la nivel național.

Etimologia cuvântului monitorizare este „supraveghere cu ajutorul monitorului“, conform DEX.

Este indubitabil faptul că un angajat al I.N.S.H.R. „E.W.“, desfășoară o activitate ilegală, care excede obiectul și atribuțiile legale ale Institutului, în detrimentul activității și fișei postului pentru care a fost angajat pe banii publici ai Statului român.

Apare întrebarea legitimă: care angajat plătit din banii publici din cadrul I.N.S.H.R. „E.W.“ și în baza căror prevederi legale desfășoară acest „Proiect în curs“ privind „Monitorizarea antisemitismului din România“, prezentat pe pagina online a I.N.S.H.R. „E.W.“? Urmărirea a vreo 10 milioane de utilizatori facebook din România este o acțiune care necesită foarte mult timp.

Acțiunile, indicate mai sus, exced aria de activitate a unui Institut înființat strict pentru cercetarea a unui fenomen istoric și se suprapun cu atribuțiile organelor de cercetare judiciară din România precum și ale unor servicii abilitate în culegerea de informații pe teritoriul României, stabilite conform legii.

Totodată activitatea I.N.S.H.R. „E.W.“ și a directorului acestuia propagă în spațiul public românesc imaginea unui institut de hărțuire și poliție politică, în detrimentul activității principale de stabilire cât mai exactă a cauzelor, vinovaților și dimensiunilor fenomenului istoric denumit „Holocaustul din România“.

 

II.2 I.N.S.H.R. „E.W.“ publică date extrem de imprecise și incoerente privind dimensiunea „Holocaustului din România“.

După 15 ani de activitate, I.N.S.H.R. „E.W.“ nu poate să publice decât datele imprecise ale unui Raport final, al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, publicat în anul 2004.

Institutul nu a fost capabil să actualizeze, după propriile cercetări și documentări arhivistice, nici una dintre datele relative ale Raportului.

Legile speciale din România pedepsesc, cu închisoare de până la 3 ani, „negarea, contestarea sau minimalizarea, în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia“. În baza prevederilor legale pendinte, orice lucrare științifică prin care s-ar aborda exactitatea numărului victimelor holocaustului intră sub incidența legii, autorul/autorii ei suportând pedepsele penale.

Conform prevederilor H.G. nr. 902/04.05.2005, I.N.S.H.R. „E.W.“ este un institut cu atribuții de cercetare și documentare științifică privind „Holocaustul din România“, având ca angajați un șef serviciu cercetare științifică, patru cercetători științifici și doi experți.

De pe pagina on-line de prezentare a I.N.S.H.R. „E.W.“ descoperim o relativizare prin imprecizie a numărului victimelor „Holocaustului din România“. Pe pagina intitulată „Holocaustul în România“ (cf. https://www.inshr-ew.ro/holocaustul-in-romania/), dimensiunea „Holocaustului din România“ este prezentată astfel: „Numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească uciși în timpul Holocaustului nu a putut fi stabilit cu precizie absolută. Concluzia, în acest sens, a Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România este că, în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său ar fi fost uciși sau ar fi murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni. În Holocaust ar fi pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei, aflată sub administrarea Ungariei în urma raptului comis prin Dictatul de la Viena, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa“. Urmează o prezentare detaliată a dimensiunilor „Holocaustului din România“.

Vă rugăm să identificați – dacă este posibil – rigoarea științifică, specifică unui institut de cercetare, în indicarea următoarelor date privind victimele „Holocaustului din România“: „au murit sau au fost uciși între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucrainieni“; „au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în nordul Transilvaniei“; „aproximativ 132.000 de evrei au fost deportați la Auschwitz, în lunile mai-iunie 1944 din nordul Transilvaniei, stăpânit de Ungaria“; „între 105.000 și 120.000 de evrei români deportați au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria“; „în regiunea Transnistriei, între 115.000 și 180.000 de evrei locali au fost lichidați“; „între 45.000 și 60.000 de evrei au fost omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele germane și române în 1941“; „cel puțin 15.000 de evrei din Regat au fost uciși în progromul de la Iași“.

Vă rugăm să remarcați pretinsa activitate de cercetare științifică, desfășurată timp de 15 ani, a unui „institut“ care prezintă numărul „victimelor Holocaustului“ cu marjă de eroare de 100.000 morți (între 280.000 și 380.000), sau de 65.000 morți (între 115.000 și 180.000) sau de 15.000 morți (între 45.000 și 60.000).

Cum poate aprecia un procuror sau judecător al României fapta de minimalizare a numărului victimelor holocaustului, pedepsită penal de legile speciale, dacă toate datele considerate oficiale sunt prezentate, în mod exclusiv, de I.N.S.H.R. „E.W.“ – instituție „științifică“ care se vrea credibilă –, prin evaluări ca „aproximativ“, „între“ și „cel puțin“?!

 

II.3. I.N.S.H.R. „E.W.“ dovedește superficialitate în studierea problemei victimelor Holocaustului”.

Pe pagina veche a Institutului, la capitolul intitulat „Proiecte în desfășurare – Înregistrarea numelui victimelor Holocaustului din România“, cele mai consistente liste – „Lista deportați evrei“, „Lista evrei muncă obligatorie“ și „Lista orfani evrei“ –  conțin niște tabele cu nume, având majoritatea rubricilor necompletate și fără o numerotare a acestora, din care să se înțeleagă actualizarea numărului persoanelor descoperite și data identificării acestora. Ultima actualizare a pdf-urilor este din anul 2015 – deci de 5 ani nimeni nu a mai actualizat nici o listă, nimeni nu depus nici un fel de activitate pentru salariul primit.

Celelalte liste, din totalul de 13 prezentate ca „Proiect în desfășurare“, conțin între 9 și 371 nume. Este evident că proiectul a fost abandonat, dar a figurat ca activitate efectuată, pentru care „institutul“ a fost plătit (cf. http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/proiecte-in-desfasurare/memoria-publica-a-holocaustului/123-memoria-publica-a-holocaustului.html).

 

 

II.4. Românul care vrea să studieze „Holocaustul“ poate consulta documentația numai fizic, la sediul institutului.

Remarcăm incoerența datelor privind numărul publicațiilor deținute de Biblioteca I.N.S.H.R. „E.W.“, număr care oscilează de la 2.000, la 3.499 până la 4.500.

Pe prima pagină de prezentare este prezentată Biblioteca Institutului cu specificația: „Peste 4.500 de volume, cărți și periodice, care pot fi consultate fizic la sediul institutului nostru. Lista lor poate fi consultată online“.

Accesând următoarea pagină, intitulată „Biblioteca“, se menționează: „Peste 2.000 de volume, cărți și publicații. Acestea pot fi consultate fizic la sediul institutului“  (cf. http://www.inshr-ew.ro/biblioteca/).

Lista articolelor conține numai 3.499 înregistrări, nici 4.500 și nici 2.000, majoritatea având autori străini și fiind scrise în limba engleză sau franceză (cf. http://www.inshr-ew.ro/biblioteca/lista).

Studierea sau abordarea subiectului „Holocaustului din România“ este un subiect tabu, destinat exclusiv unor „aleși“, care poate deveni un pericol pentru orice cercetător „ne-evreu“, în condițiile în care inclusiv unii academicieni ai României au fost acuzați, în mod public, de negarea sau minimalizarea Holocaustului în lucrările lor.

 

II.5. I.N.S.H.R. „E.W.“ s-a erijat în acuzatorul public al Academiei Române.

În susținerea celor afirmate anterior, proba adusă este cuvântul rostit de directorul Alexandru Florian în aula Academiei Române, în data de 26 noiembrie 2020, intitulat «Mesajul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ către Academia Română».

În locul prezentării unor ultime descoperiri deosebite, ca urmare a activității de cercetare și documentare a specialiștilor holocaustiști din cadrul I.N.S.H.R. „E.W.“, directorul institutului a prezentat un „Raport de monitorizare a activității Academiei Române“. Acesta s-a prezentat, în fața academicienilor români, numai cu o trecere în revistă a acțiunilor academicienilor, din ultimii 15 ani, considerate ca fiind antisemite și de negare a holocaustului: „Avem în vedere manifestări publice ale unor membri sau membri corespondenți ai Academiei, directori sau cercetători din institutele păstorite de acest for cultural“. Nu există nici o referire privind ultimele descoperiri arhivistice importante care să fi dus la corectarea sau stabilirea cu „precizie absolută“ a numărului victimelor „Holocaustului“ (cf. http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/11/INSHR-EW-Antisemitism-si-violenta-politica-in-Romania-interbelica.pdf).

Cea mai recentă acuză de „minimalizare a Holocaustului“ i s-a adus chiar președintelui Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop!

Vedeți, pe larg, aici:

https://romania.europalibera.org/a/rom%C3%A2nia-e-singura-%C8%9Bar%C4%83-din-ue-unde-un-pre%C8%99edinte-al-academiei-promoveaz%C4%83-minimalizarea-holocaustului-interviu-cu-%C8%99eful-institutului-wiesel/30769506.html;

Concluzii

Studierea „Holocaustului din România“ a devenit apanajul exclusiv al angajaților institutului dirijat de Alexandru Florian, I.N.S.H.R. „E.W.“, care este o platformă de denigrare a României prin utilizarea unor date și texte arbitrare, lipsite de orice bază științifică, statistică și documentară.

Urmare a coordonării defectuoase a I.N.S.H.R. „E.W.“, după 15 ani de activitate, pagina oficială a Institutului prezintă victimile Holocaustului din România cu date aproximative și incoerente, vechi de 16 ani, care sunt concluziile altui organism decât Institutul.

Pe baza unor date publice absolut imprecise și incoerente, privind numărul victimelor, cetățenii românii riscă închisoarea pentru orice opinie care poate fi interpretată ca minimalizare, negare sau contestare a efectelor Holocaustului.

Vă rugăm să identificați persoanele responsabile, să identificați și să dispuneți toate măsurile legale, pentru intrarea în legalitate a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.

 

Cu deosebită considerație,

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie

 

P.S. Prezenta Plângere prealabilă a fost înregistrată sub nr. 15D/1369/25.02.2021 și

17/4217/25.02.2021 la Direcția Relații Publice a Guvernului și la Cancelaria Prim – Ministrului.

 

13 comments

 1. Îi propun d-lui Vasilică Militaru să depună plîngerea prealabilă ca „plîngere penală prealabilă” și la Parchetul General de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că la premierul Cîțu nu va avea nici un efect juridic.
  Sugerez TUTUROR organizațiilor naționlaiste să copieze plîngerea penală prealabilă pe care o va depune Asociația Neamul Românesc, adaptată la situația fiecărei organizații și să o depună în nume propriu tot la Parchetul General al Î.C.C.J.
  La fel să procedeze partidele care se autointittulează naționaliste sau,măcar, patriotice. În primul rînd A.U.R. să înainteze această plîngere și, concomitent, să impună în Parlament desființarea I.N.S.H.R. „E.W.” pentru activități ilegale și subversive, care subminează securitatea națională.
  Această plîngere este ca hîrtia de turnesol. Cine nu o face atestă că nu este organizație patriotică, naționalistă, ci doar demagogică, la fel ca celelalte de pînă acum.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   Domnule colonel Vasile Zărnescu, Plângerea prealabilă este absolut necesară pentru a cere apoi într-o instanță de contencios administrativ revocarea unui act administrativ normativ cum este o Hotărâre de Guvern. Aceasta este o acțiune juridică civilă. În cazul identificării unor fapte de natură infracțională în activitatea unor instituții publice sau a unor funcționari ai acestora, petentul poate formula o Plângere penală. Cu respect, vă comunic faptul că Plângerea prealabilă într-o cauză civilă, în contencios administrativ, este diferită de Plângerea prealabilă într-o cauză penală.

   • Vasile Zarnescu

    Da, aveți dreptate. Tocmai de aceea le-am indicat și eu separat. Dar dvs. ați semnalat, deja, că așa-zisul institut „național” este antinațional – ceea ce se știa de multă vreme – și, ca noutate absolută, ați semnalt că I.N.S.H.R. „E.W.” a fost înființat ilegal. Asta deja este o faptă penală, comisă prin abuz de putere și prin abuz de drept, mai ales că, în baza ei, a încasat de la buget bani necuveniți. Ca atare, făcătura I.N.S.H.R. „E.W.” trebuie desființată prompt, banii recuperați de la vinovați, în frunte cu Victor Ponta, ca a înființat acest vector de agresiune contra poporului român. Așa cum procedează jidanii cu blestemul lor suprem, „heremul”, așa că procedeze fiecare român cu I.N.S.H.R. „E.W.” și cu fiecare membru holocaustist. Echivalentul rabinului care dă heremul” este Sinodul B.O.R., care trebuie să declare afurisenia pentru I.N.S.H.R. „E.W.” Cum eu nu sunt membru al Sinodului, am, în calitate de ortodox și de naționalist, puterea și datoria să adresez un blestem țigănesc contra fiecărui apologet holocaustist jidan sau jidovit. Acesta este blestemul țigănesc pe care i-l adresez fiecărui dușman al românilor:

    Să-ți de Dumnezeu tot ce n-ai:
    ochi de sticlă, picior de lemn,
    șira spinării ca toarta căldării
    și o turmă de oi, pe toate să le jupoi!
    Să pui piele peste piele
    și să zaci pîn-oi-trece p’în ele!
    Să-ți mai Cel de Sus
    O casă’naltă cît un bordei
    Cu heleșteu de-asupra,
    Să-ți bată broscuța cu laba la geam!
    Să-ți mai dea pompieri pe casă
    și Salvarea la poartă!

    • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

     HG 902/2005 de înființare a INSHR EW a fost semnată de Prim Ministrul Călin Popescu Tăriceanu și contrasemnată de celebra Mona Muscă. Într-o logică a faptelor, cei doi ar trebui să răspundă penal pentru infracțiuni de abuz și neglijență în serviciu. Sinodul (autointitulat Sfânt) al Bisericii Ortodoxe Române este o adunătură de personaje puse acolo de Securitatea care conduce și acum România. Securitatea a avut ca politică strategică menținerea unei bune relații cu Statul Israel și implicit cu evreii din România. Prin urmare, vă previn să nu aveți așteptări de la B.O.R. o instituție a Sfintei Securități. Credeți că Teodosie, cu dosarul pe care-l are în spate, ar vorbi fără acordul Sfintei Securități???
     Se poate porni de la declarația publică a directorului Alexandru Florian: “Eu nu sunt conațional cu dumneavoastră…”. Redau un pasaj dintr-un dialog;
     Trăiţi în România, sunteţi cetăţean român, institutul e plătit din banii Guvernului. Nu înţelegeţi suferinţa prin care a trecut poporul român, la fel ca şi cel evreu. Nu reacţionaţi la ce s-a întâmplat cu poporul român, deşi trăiţi în România” a spus Lucia Hossu Longin, realizator „Memorialul Durerii”.
     „Eu nu sunt conaţional cu dumneavoastră, reprezint o instituţie publică şi sunt cetăţean al României. Despre etnia mea nimeni nu poate şti, atât timp cât nu mă exprim public. Această lege nu a fost făcută de Institutul Elie Wisel” a răspuns Alexandru Florian.
     Afirmația este foarte gravă.

 2. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Aviz amatorilor de plângeri penale. Alexandru Florian, cetățean român, nu recunoaște caracterul de “stat național” al României, încălcând prevederile art.1), alin. (1) și (5) din Constituție. Directorul I.N.S.H.R. E.W., Alexandru Florian, a afirmat, în emisiunea “Esențial” din 30 august 2012, a postului TV “Antena 3”, citez: „EU NU SUNT CONAȚIONAL cu dumneavoastră, reprezint o instituţie publică şi sunt cetăţean al României. Despre etnia mea nimeni nu poate şti, atât timp cât nu mă exprim public.”. El se adresa româncei Lucia Hossu Longin, realizatoarea emisiunii “Memorialul Durerii”. Reacția domnului Florian la cuvântul “național”, trădează atitudinea xenofobă față de poporul român și față de Neamul românilor. În contextul emisiunii, domnia sa face referire la etnia sa, probabil de evreu, clamând-o în contrapondere și în desconsiderare față de “suferința poporului român” invocată de românca Lucia Hossu Longin. În sensul legii penale, afirmațiile domnului Alexandru Florian se încadrează la prevederile art.1 ale O.U.G. nr.31/2002 completată și modificată: “Art.1. Pentru prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă (…) prezenta ordonanță de urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter (…) rasist sau xenofob.”, precum și la prevederile art.2: “Art.2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență: a) prin organizație cu caracter (…) rasist sau xenofob se înțelege orice gruo format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor (…) rasiste sau xenofobe, precum ura (…) pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, incitarea la xenofobie …”.
  Referitor la avertizarea publică a Asociației Neamul Românesc, directorul Alexandru Florian recunoștea din anul 2015 că, citez: „Institutul nu va avea atribuții în cadrul acestei legi”. Era vorba despre Legea nr.217/2015 de modificare și completare a OUG nr.31/2002. Contrar celor afirmate, Institutul, condus de domnul Alexandru Florian, a hărțuit în mod sistematic naționaliștii români cu plângeri penale și comunicate de tip bolșevic, de înfierare cu mânie proletară a patrioților români. Deși nu avea atribuții în sensul legii.
  https://www.antena3.ro/actualitate/alexandru-florian-la-secvential-ce-se-intampla-cu-mircea-eliade-si-petre-tutea-conform-legii-310021.html

 3. Maximilian Katz este un alt personaj care ne insultă și spune despre noi că suntem “antisemiți”. Ar trebui dat în judecată, să răspundă pentru asemenea insulte. Atât el, cât și Alexandru Florian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *