Home / Chestiunea Jidănească / România șantajată de marile puteri după Războiul de Independență ca să dea drepturi egale Jidanilor – Curgeau calomniile la adresa României comise de Alianța Israelită Universală

România șantajată de marile puteri după Războiul de Independență ca să dea drepturi egale Jidanilor – Curgeau calomniile la adresa României comise de Alianța Israelită Universală

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Noiembrie 16, 2023

Pentru asta au sângerat și murit soldații români? Pentru Iudei?

România șantajată de marile puteri după Războiul de Independență ca să dea drepturi egale Jidanilor 

Curgeau calomniile la adresa României comise de Alianța Israelită Universală

Via Fresca lui Ioan Roșca:

Mare parte din calomnii la adresa justiției țării, a oamenilor politici şi a organelor administrativi le debitau aceste gazete — scrise în româneşte cari nu erau cetite, în idiş foarte mult gustate, în ebraică neînțelese de nimeni. „Fraternitatea”, condusă de Beck, de rabinul Beck, în 1881, lupta contra acelora cari nu se mulțumeau cu simpla alungare a’ Evreilor din comunele şi cătunele în care au văzut lumina zilei, ci orânduiau ca cei puşi în situația de a nu-şi mai putea agonisi traiul, să fie calificați vagabonzi, ferecați în lanțuri, ținuți fără de nici o vină în închisori, iar la urmă fotografiați în acel hal şi goniți peste hotare.

Apărarea le-o lua Schwartzfeld Elias şi s’a ridicat cu vehemență împotriva tuturora oricât de sus “puşi şi împotriva lui Radu Porumbaru, directorul fabricei Fetea, care schinguia numeroşi Evrei şi scria o broşură violentă în româneşte, tradusă şi în limba germană : „Radu Porumbaru şi isprăvile lui la fabrica de hărtie Letea din Bacău”’ (Bucureşti 1885)

Toată presa lor debita asemenea principii de înaltă justiție şi tot soiul de calomnii. Armand Lévy în „L’Étoile d’Orient” spunea, sentențios, cu mândria şi neruşinarea caracteristice acestui neam, că „A. I. U. agită chestiunea de justiție” ; spunea — în legătură cu pretinsele persecuțiuni sângeroase ce s’ar fi comis la Ismail, Vâlcov şi Cahul, în 1869 — că Alianța Israelită urmăreşte „în înalta sa sferă umanitară o acțiune binefăcătoare ; de a fi cu bunăvoință ascultată de toate guvernele ; de a lumina opinia publică şi de a domina chiar pe cei mai recalcitranți” şi amenința, Armand Lévy, „a dezlănțui vânturile cărora nici cei mai tari nu i-ar putea rezista”, fiindcă „Alianța Israelită agită chestiunile de justiție, ea are cuvântul repede şi brațul lung.” []

Relativ la „sacrilegiile ce le-ar fi comis Românii în catedrala din Ismail — fapt de care  vom vorbi — M. Fr. Peixotto, consulul american, comunica, în scrisoarea din 6 Februarie 1872 către secretarul de stat M. Fisch din Washington, că populația s’ar fi năpustit asupra Evreilor „jefuind casele şi făcând să curgă sângele” şi adâoga că „mii de Evrei au traversat Dunărea pentru a căuta refugiu la Turci”. Toate erau agitații şi calomnii organizate de A. I. U. şi difuzate fn lume prin „L’Étoile d’Orient” a lui Armand Lévy şi prin alte foi şi broşuri evreeşti. Una din acestea, editată de A. I. U., difuza în lume persecuțiuni şi mişcări sângeroase imaginare, jafuri şi sacrilegii ce n’au avut loc decât în imaginația veninoasă a defăimătorilor — toate erau date ca luate din dezbaterile parlamentare din 1867.

In legătură cu „mişcările sângeroase” delà Vaslui, în 1868, A. I. U. răspândea, în mii de exemplare, un apel prin care se cerea tuturor filantropilor de a se veni în ajutor celor 15 capi de familie cari ar fi fost în mod inuman alungați din casele lor — în realitate, èra vorba de 25 Evrei cârciumari cu brevete de licențe pe nume false. Referitor la Evreii înecați la Galați, era vorba de evacuări de prin sate ale Evreilor găsiți vagabonzi şi câțiva transportați, prin Galați, peste Dunăre, la Turci, cari, plictisiți de această afacere, au aruncat pe câțiva din ei în apele fluviului. Despre dezordini la Giurgiu, presa iudeo-germană lansa ştirile cele mai fanteziste ; presa, prietenă a Evreilor, denunța Europei masacre ce n’au avut niciodată loc la Tecuciu.

Mişcările „teribile” la Ismail, Cahul şi Vâlcov au avut loc în 1872, când Ruşi, Bulgari şi Greci au maltratat pe Evreii din aceste trei oraşe şi au devastat câteva prăvălii, mişcări provocate de furtul de bani şi de odoare sfinte din catedrala din Ismail de unul Sielberman în complicitate cu rabinul Brandes, în latrina căruia s’au găsit parte din lucrurile furate. La Darabani-Dorohoi, târg locuit exclusiv de Evrei, țăranii s’au luat a bătaie cu Jidovii răsculați împotriva proprietăresei târgului d-na Cimara în realitate, n’a fost ucis nici un Evreu, nici răniți, asediați sau jefuiți alții (Nov. 1878), .

Rabinii—’toți cetățeni străini — ca Rabinovici, Antoine Lévy, dr. Beck, dr. Niemerower, dr. Malvin — asmuțeau pe drept credincioşii evrei împotriva statului român. A. Lévy, în 1857 — ca și Rabinovici —chema sinagoga loc de „tumult pentru a conjura persecuțiunea de care sunt amenințați” şi propăvăduia revoluțiunea contra asupritorilor1   2  * ) Dr. Malvin lupta, în 1858, contra şcolilor evreeşti în care limba de predare era românească, era adept al idişului şi împotriva întemeiării Templului Coral — până când, în 1863, el a fost expulzat ca străin, denunțat chiar de Evreii progresişti cu cari se-găsea în crâncenă luptă. []

In 1899, anul secetos cu urmări atât de grave şi îndepărtate pentru economia noastră națională, au avut loc, organizate adhoc, agitații mari cu răsunet peste mări şi oceane. Mascarada îşi produsese -efectul scontat, de A. I. U. şi de celelalte organizațiuni evreeşti. Turbuiatu-s’au toate semințiile pământului şi triburile semite turbau de mânie şi de revoltă împotriva României, pe care o publicațiune de circumstanță, apărută la Lemberg, în 1901 şi semnată de von Jéricho Polonius „China auf der Balkanhalbinsel”, o prezenta ca pe o țară de antropofagi şi de Hotentoți sălbateci, iar pe Dr. C. I. Istrate, ministrul Cultelor, ca pe un om care ar mânca în fiecare zi câte’un Jidov la frigare.[]

Iată cum R. Rosetti povesteşte această mascaradă a Jidovilor din Moldova spre America. Cu scopul de a lovi cât mai adânc în prestigiul şi în ființa României care persecuta — spuneau Jidovii — atroce pe aceşti oameni supuşi unor legiuiri barbare : „Alianța Israelită, societățile evreeşti de binefacere — fie din România, fie din străinătate — furnizau fondurile echipării a numeroase trupe de Jidovi cari, îmbrăcați în vest­minte uniforme, plecară din diferite centre ale Moldovei. Deşi guvernul le oferise transportul pe căile ferate cu titlu gratuit, ei se îndreptară pe jos spre granițe”. Călătoria era, în aceste condițiuni, foarte grea, dar era, în schimb, mult mai teatrală şi oferea jurnalelor evreeşti din țară şi străinătate prilejul de a umple coloanele lor cu povestirea recepțiilor acestor emigranți şi de a câştiga compasiunea opiniei publice. La Budapesta şi Viena, lumea era îngrozită de aspectul mizerabil şi murdar al acestor emigranți. Dar la Viena, aceste convoaie au fost oprite şi s’au înapoiat gratuit cu trenurile româneşti6).

Alții emigrau, înbarcându-se pela Galați şi debarcau la Brăila, Giurgiu şi Constanța, ca, numai astfel, să se pcată aşeza în Muntenia — Iar când, s’au întors cu trenul dela Viena, s’au introdus cu mii de-cerşetori evrei —cum relata la Congresul Ligii Culturale din Nov. 1903 generalul Dr N. Jugurearu. []

A. I. U. a prezentat Congresului dela Berlin — unde activa şi Cremieux şi Gambetta—-un memoriu,-în care, în esență, se spunea că „aproape în fiecare an, Europa este mişcată de povestirea răscoalelor,, a crimelor şi jafurilor sau de expulzările în masă ale căror victime sunt. Evreii, îndepărtați dela ramurile de comerț, etc.” In „Enciclopedia, italiană”, sta’scris : „Principiul admis în tratat (1878) n’a avut efecte practice în ce priveşte pe Evrei, cari, în afară de câteva sute cari, luaseră parte la războiu şi au fost naturalizați în 1879 sau de câțiva cari mai târziu au fost naturalizați individual, au continuat să trăiască în trista pozițiune de străini fără protecția niciunui guvern străin’'[]

Intervenții împotriva independenței României

Dar nu numai A. I. U., sinagogile, comunitățile şi toate comitetele se adresau puterilor europene ca să intervină în afacerile noastre lăuntrice. Fiecare ins, tot Evreul, îşi arogase privilegiul de a se adresa unei puteri străine. Aşa, I. C. Brătianu spunea că, oridecâteori un Evreu se  simte câtdecât lovit în interesele lui, aleargă la consulatul cel mai apropiat şi se declară sudit. Un capitalist evreu din nordul Moldovei, pe nume I. H. Zoller, se adresa, telegrafic, în 29 Aprilie 1876, consulului Americii, contra somațiilor de a părăsi domiciliul în opt zile ce s’ar fi dat la mii de familii din jud. Dorohoi2) — adevărul fiind că s’au dat ordine ca cârciumarii evrei să părăsească satele, potrivit prevederilor din legea asupra licențelor, etc. []

K. E. Franzos tipărea „Aus Halb-Asien” (In Semi-Asia) cu impresii din Bucovina şi Moldova şi numea toate secăturile evreeşti din provinciile austriace, poloneze, ruseşti şi ale noastre „culturbilder” — icoane de cultură 3). La Eondra, apărea, în 1902, The Roumanian Bulletin care se intitula ,,A record of persecution issued for the information of the Press, la William Clowes and Sons”. In acest buletin, se urmărea să se câştige mila opiniei publice din toate țările asupra soartei Evreilor dela noi, ca, prin discreditare şi presiunea guvernelor, să constrângă pe Români să le acorde drepturi politice. []

Aşa, Evreii din Roma, prin scrisoarea comunității israelite către ministrul de externe al Italiei, cereau înlăturarea „ruşinei pentru civilizație”, pentru ca supuşii italieni să fie tratați în convenția comercială, dintre cele două țări—-Italia şi România — în chip deosebit”2). Aflăm delà -marele Eminescu că o deputațiune a consistoriului evreesc din Paris a înaintat ducelui Décazes, ministru de externe, o cerere prin care se cerea ca guvernul republicei să nu încheie cu România convenția comercială până ce Evreii nu vor fi căpătat drepturi egale cu Românii 3).

Evreii din Bucovina, prin Camera de comerț şi de industrie constituită, din o majoritate evreiască, invita pe ministrul de externe delà Viena, ca, în cazul încheierii tratatului comercial din 1875 cu România, să nu dea uitării nici situația precară a „Ovreilor români”, pe care o idee fixă a Românilor îi persecuta într’atâta încât maniacii ideii comit o gravă infracțiune la dreptul internațional 4).

Adunarea generală a A. I. U. din Viena „ruga pe venerabilul preşedinte, cavalerul David Guttman, să intervină, prin înalta influență şi relațiunile sale pe lângă finanța israelită, ca să refuze guvernului român orice nou împrumut (este vorba de anul 1900), atâta timp cât nu se va îmbunătăți soarta Evreilor în conformitate cu tratatul delà Berlin. []

Personalități de seamă, deținători ai presei şi oameni de stat erau pentru Evrei şi luptau împotriva noastră.

Iată pe profesorul elvețian Bluntschli — autor al dreptului internațional codificat, — care admitea intervenția străină în afacerile lăuntrice ale unei țări, precum admitea şi teoria absurdă a continuității Evreilor în Dacia6).

G. Clémenceau, marele Clémenceau, era şi el pentru ei. Evreul Luigi Luzzati, ministru de externe al Italiei, însera, în Corriere délia Sera din 12 August, 1913, următoarele drept răspuns la afirmarea categorică a lui Take Ionescu că art. 44 din tratatul delà Berlin nu mai este chestiune de drept internațional, ci o simplă problemă internă : „Independența României a fost recunoscută de puterile semnatare ale tratatului delà Berlin sub rezerva expresă a angajamentului formal luat de guvernul român de a executa art. 44 al acestui tratat şi de care Puterile luară act. Aşa dară, emanciparea Israeliților români este şi va fi o condițiune permanentă a independenței  României”.[]

Aceasta era presa franceză stăpânită de Evrei şi Evreofili. Foarte puține glasuri prieteneşti de peste hotare se auziră pentru încurajarea sau în favoarea României în această perioadă atât de lungă şi plină de agitații.[]

Cu cât ne apropiam de vremea noastră, cu atât calomniile, minciunile, injuriile, exagerările, şantajele şi presiunile deveneau tot mai dese mai impertinente. Acestea erau armele cu cari Evreii loveau în zidirile şi la poarta cetăţii româneşti ca să intre buzna cu cele aproape 400000 de suflete.

Cea mai formidabilă putere armată dezlănţuită împotriva noastră era presa europeană şi trans-oceanică, redactată de Evrei sau stăpânită de banul şi interesele evreeşti, precum şi toate organizaţiile lor : I. O. B. B. (Înaltul Ordin al B’nai B’rit), A. I. U. (Alianța Israelită Universală), U. E, P., J.CA. sau o altă anexă A. J. A [] cu toate lojile şi secțiunile răspândite peste tot globul pământesc. „Punând odată mâna pe presa europeană care, în genere, nu mai are de țintă luminarea, ci ațâțarea urilor între clase şi popoare, uşor li-i să spună orice minciună patentă”1) scria marele Eminşecu.

„Evreii’ fac din jurnalistica europeană ceeace au făcut din băuturile spirtuoase la noi — otravă ….[]

6 comments

 1. Jidanii otrăvesc tot ce ating : presa, cultura, știință, arta, absolut totul este pervertit și otrăvit de acest neam diabolic. Nu înțeleg de ce i-a ales Dumnezeu pe acești hoți, corupți, mincinoși și criminali
  Ăștia mint asa cum respira. Chiar nu pot sa înțeleg de ce, dintre toate popoarele, au fost aleși de Dumnezeu. Cu ce a fost mai bun Avraam decât alți oameni care trăiau atunci pe pamant, pentru a fi ales de Dumnezeu ????

 2. Sfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, miluiește neamul românesc!

 3. Țin minte cum, în perioada comunistă la gimnaziu, ni s-a spus pentru prima dată despre aceste evenimente. Evident că eram receptivi, atenți și ne respectam profesorii, nu ca elevii de azi, care, datorită ,,reformelor” prin care a trecut școala, își bat joc de profesori. Și pentru că era o epocă de comunism naționalist, profesoara ne expunea cu patos faptele eroice ale românilor de la Grivița sau Plevna, jertfa unor ofițeri ca Gheorghe Șonțu și Valter Mărăcineanu. Când ajungea la consecințele războiului însă, respectiv la recunoașterea independenței pentru care românii luptaseră, profesoara schimba mimica, devenea incoerentă ,,S-au opus marile puteri, reprezentanții lor nu au fost de acord. Dar totuși, politicienii români nu au dezarmat…” ,,Cum așa tovarășa profesoară, păi noi înțelesesem că boierii români au găsit în Cancelariile Apusului multă înțelegere pentru cauza independenței Principatelor?” Și uite așa, istoria sfârșea într-o fundătură. Fundătură din care nu ieșea nici la liceu, și nici prin alte surse oficiale de informare, prin media, etc. Și cui ar fi putut să spună profesoara, deși printre noi mai erau și colegi evrei probabil? Numai că la biserică nu prea mai mergea nimeni atunci – ca să ne putem da seama că unii coteau către sinagoga orașului – iar numele familiilor colegilor iudei, aveam să aflăm după loviluție, fuseseră de zeci de ani romanizate. Cred că, dacă unii dintre noi n-am fi mai fi citit câte un roman ca Ivanhoe de Walter Scott, sau n-am fi învățat apoi la istorie despre holocaustul săvârșit de hitleriști, nici măcar n-am fi știut de existența misterioasei rase numită ,,evrei”. Cât despre Biblie, aceasta era pe vremea aceea la fel de greu de procurat ca și Manuscrisele de la Marea Moartă.
  Știți ce este tragic în toată povestea aceasta? Este faptul că, imensa majoritate a goimilor – pardon, românilor! – este la fel de ignorantă în privința subiectului cum eram noi, vlăstarele comuniste de atunci. Mai precis, ei și odraslele lor de azi, înțeleg prin evrei doar etnia persecutată și exterminată de regimul lui Hitler. Și de asemenea, etnia care, nu se știe din ce motive misterioase, de natură epidemiologică de tip covid, devine și astăzi obiect de persecuție pentru unii. (,,Nu ne mai vindecăm de această boală” a oftat cu multă mâhnire un cunoscut al meu). Cum de-a fost posibil să fie amputate două secole de istorie românească, despre care vorbește fresca domnului Ioan Roșca, sau de ce nu, în Rusia, despre care vorbește cartea lui Soljenițin ,,Două secole împreună”, haideți să încercăm să răspundem împreună, inclusiv la disciplina ,,Istoria evreilor”, care se predă azi în școala românească.

 4. -pentru ca “marile Puteri” fusesera JIDANITE!
  (probabil ca Pilat din Pont avea ceva credit de achitat)

 5. @Magda Ditrich,
  Iudeii nu sunt nişte “aleşi” speciali ai lui Dumnezeu, decât în închipuirea lor decăzută din religios în politic.
  Mitul prim, religios, al alegerii cuiva de către Dumnezeu, nu are de a face cu ce s-a reinterpratat de către iudaismul politic cu cinci secole înainte de Hristos.
  În realitate, Tora a fost concepută „în perioada persană mijlocie“ (în secolul al V-lea înainte de Hristos), dar evenimentele mitice relatate în ele sunt plasate în istorie cu cel puţin 1000 de ani înainte, fiind reinterpretate de iudeii leviţi, de cărturari şi de farisei, cărora Iisus Hristos le-a spus că mint: „Eu nu sunt din neamul vostru, pentru că voi sunteți copiii tatălui minciunii!“
  .
  Obiectivul acestor cărţi biblice din Tora şi de după Deuteronom-ul din Tanakh (biblia iudaică, numită Vechiului Testament de creştini), care rescriau, transformându-le, vechile credinţe religioase „mozaice“ (legile lui Moise), până şi pe cea privind legământului lui Dumnezeu cu Iacob-Israel, transformându-L pe Dumnezeu într-un fel de aliat militar al „poporului lui Israel“ – ceea ce apare ca fiind tot un fals, căci e asociat cu falsele expediţii şi victorii criminale ale israeliţilor în Canaan -, era – cred istoricii, în general – acela de a oferi o explicație teologică pentru distrugerea regatului evreiesc de către Babilon în 586 î.Hr. și baza pentru întoarcerea acestora din exil, prin insuflarea unei mândrii militaro-religioase.
  „«Legea» era legea lui Moise, care a format cultul zis mozaic. Asta e Legea I-a. Leviții au falsificat complet mozaismul în contrariul său, numit iudaism, care constituie Legea a II-a. Falsificarea esențială rezidă în introducerea dogmei că jidanii constituie «poporul ales», iar ceilalți, goyimii, trebuie făcuți sclavii jidanilor și goyimii care prisosesc trebuie uciși, iar averile lor apropriate de jidani.“ (colonelul r. Vasile Zărnescu, în articolul „Avatarul iudaismului“, decembrie 2016).
  .
  „Israel“ însemna, la început, doar „Care L-a Văzut pe Dumnezeu“
  Am mai arătat că „Israel“ însemna altceva decât au vrut să se înţeleagă capii iudeilor mai târziu. Nu însemna „Cel Care Se Luptă Cu Dumnezeu“, cum spun şi acum sioniştii. Însemna „Un Om Care Îl Vede pe Dumnezeu“, din ʾyš / om + rʾh / a vedea + ʾEl / Dumnezeu (cf. „The Old Testament pseudepigraph“, editor James H Charlesworth).
  Aşa consemna şi tradiţia creştină la începuturile ei, prin sfinţii părinţi, care, ca şi Iisus, respectau probabil tradiţia originală, nealterată (cu începere după anul 700 înainte de Hristos) de către preoţii leviţi şi cărturarii evreilor, alterare şi fals perpetuate de secte precum fariseii.
  Astfel, sfântul creştin Ioan Gură de Aur spunea că „Israel înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu …«Deoarece ai privilegiul să-L vezi pe Dumnezeu, în măsura în care este posibil ca o ființă umană să-l vadă, de aceea îți dau și acest nume, pentru ca pe viitor să fie clar pentru toată lumea că ți s-a acordat o viziune».“ Tot astfel spunea şi marele sfânt Augustin: „Darea numelui era binecuvântarea, căci Israel înseamnă «a-l vedea pe Dumnezeu», iar viziunea lui Dumnezeu va fi răsplata tuturor sfinților de la sfârșitul lumii…“ (Israel nu însemna „Cel Care Se Luptă Cu Dumnezeu“, pe incorectpolitic.com/, la https://www.incorectpolitic.com/studii-iudaice-avansate-i-israel-nu-insemna-cel-care-se-lupta-cu-dumnezeu/)
  .
  Interpretarea abuzivă a lui „Israel“ ca războinic care „învinge“:
  Textele cele mai clasice din Tora, care când au fost scrise nu se puteau abate prea mult de la tradiţia orală bine cunoscută de lumea semitică, nici nu au sensul explicat aberant ulterior de către leviţi şi de rabini, cum ne sunt alterat traduse şi în prezent.
  Episodul central din saga lui Iacob-Israel este în capitolul 32 din cartea Facerea (Geneza), ce se şi cheamă de aceea „Rugăciunea lui Iacob“, şi nu se cheamă „lupta lui Iacob cu îngerul“, căci „lupta“ nu a existat, ci a fost o „întărire“ sau „ridicare“ primită de Iacob de la înger.
  Textul ebraic clasic spune, de fapt, cuvânt cu cuvânt, că:
  „De acum numele tău nu va mai fii Iacov, ci Israel (יִשְׂרָאֵל / Ys’rael / „care L-a văzut pe Dumnezeu“), căci te-ai înnobilat [ai slujit nobil] (שָׂרַה / sarah) cu Dumnezeu cu oamenii şi vei reuşi“ (textul în ebraică e şi aici: https://mechon-mamre.org/p/pt/pt0132.htm).
  Sarah ( שָׂרַה ) are mai multe sensuri şi, ca substantiv, nu se înţelegea sau traducea în mod uzual ca „luptă“ – sau „ai învins“, „vei învinge“, ca verb -, cum au transmis preoţii şi cărturarii evrei ai Torei până la rabinii şi sioniştii de azi, decât într-un sens îndepărtat, ci mai degrabă se înţelegea sau se traducea, ca „înnobilat“ („eşti înnobilat“, „înălţat“ în rang), căci sar înseamnă prinţ, nobil, lord. Şi Golda Meir, ca ministresă de Externe a statului Israel, se numea de aceea Sarah-Hahhutz (שרת-החוץ , Foreign Minister în engleză).
  Vedem că aceasta era tradiţia corectă (nu răstălmăcirea cărturarilor leviţi şi a rabinilor) şi din semnificaţia numelui feminin semitic Sarah (scris absolut identic în ebraica veche: שָׂרָה), pe care nimeni nu o tăgăduieşte, ci o recunoaşte ca fiind „nobleţe“, „prinţesă“, „doamnă“ sau „fericire“ (mai ales la semiţii musulmani, unde mai înseamnă şi „puritate“), acesta fiind şi numele soţie patriarhului Abraham, renumită ca foarte pioasă.
  Ca probă, oricine face o traducere simplă a părţii finale a versului ebraic nr.29 din capitolul 32 din Facerea, va avea ca rezultat pentru acest text ( כִּֽי־שָׂרִ֧יתָ עִם־אֱלֹהִ֛ים וְעִם־אֲנָשִׁ֖ים וַתּוּכָֽל ) traducerea „Căci ai slujit cu Dumnezeu și cu oamenii și vei putea“ (vei reuşi), traducerea וַתּוּכָֽל fiind „poţi“, „vei putea“, „şi tu poţi“, nefiind deci deloc „vei învinge“.
  .
  Şi traducerea automată (cu sensul strict al cuvintelor) din ebraică în engleză a aceluiaşi vers, este „You serve with God and with people, and you will be able“ (dând apoi din engleză în română „Ai servit cu Dumnezeu şi cu oamenii şi vei fi capabil“), nu se traduce, cum apare în textul englez răspândit şi clasic al Bibliei, „and have prevailed“, adică „şi ai învins“ (pe Dumnezeu şi pe oameni).
  Incredibil, ca să valideze imposibilul, savanţii rabinici ne explică această totală diferenţă de sens între vorbirea curentă a cuvântului sarah, ca substantiv sau adjectiv, faţă de cea de verb din textul biblic, ca fiind ceva misteric, zicându-ne că:
  „Verbul mister שרה (sara) este folosit doar pentru a descrie ceea ce a făcut Iacov cu Îngerul (în Geneza 32:29 și Osea 12:4). În mod tradițional [iudeo-talmudic – n.m.], a fost de aceea tradus ca «a lupta», dar metaforizează în mod evident formarea Israelului într-o unitate politică bazată pe păstrarea cunoștințelor și aptitudinilor“ („The New Open Bible“, New King James Version 1990; ca şi Alfred Jones, „Dictionary of Old Testament Proper Names“ 1990, această a două lucrare fiind publicată prima dată în 1856 de Samuel Bagster şi perpetuând la greu explicaţiile „entuziaste“ şi fanteziste ale lui Wilhelm Gesenius (1786-1842) „orientalist german, lexicograf şi ebraist creștin“).
  ~
  În realitate, însă, nici în textul ebraic al cărţii „profetului minor“ Hosea (cap.12; v.4-5) nu se spune că Iacob l-a învins în luptă pe Dumnezeu, deşi astfel ni se traduce şi aşa suntem învăţaţi, ci se spune, în traducerea simplă, că Iacob: „I-a cântat Îngerului și, când a isprăvit, a plâns și i-a adresat acestuia rugăciuni “, sau „Și el a cântat Îngerului și s-a săturat şi a plâns și L-a rugat“, aceasta fiind traducerea exactă a cuvintelor ebraice din cartea lui Hosea (Osea), ne dogmatizate, respectiv „ – וַיָּשַׂר אֶל-מַלְאָךְ וַיֻּכָל, בָּכָה וַיִּתְחַנֶּן-לוֹ; בֵּית-אֵל, יִמְצָאֶנּוּ, – “, şi traducerea separată a “שהוא שר” însemnând „el cântă“, „el a cântat“, şi nu „s-a luptat“, cum apare, iudaizat, chiar şi în Biblia noastră, editată de BOR: „Cu îngerul s-a luptat şi l-a biruit“.
  .
  Iacob „s-a întărit“ (eníschyse) cu îngerul, ca şi Iisus, nu s-a „luptat“.
  Nici în textul Septuagintei, care e traducerea în grecește din secolul III dinainte de Hristos a Scripturilor ebraice, fiind şi cel mai vechi manuscris existent ce conţine Tora, nu apare cuvântul grecesc care să însemne că Iacob „s-a luptat“ cu îngerul. În Septuaginta – care e deci Vechiul Testament canonic în greceşte pe care îl cunoştea Biserica creştină ortodoxă la începuturile ei -, pasajul din Osea era tradus ca „s-a întărit“ (ἐνίσχυσε, eníschyse), căci Iacob „era slab“ (ἠδυνάσθη) „și s-a întărit cu un înger“ (καὶ ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλου, aici: https://www.septuagint.bible/-/-osee-kephalaio-12).
  Ca să fi fost că Iacob „s-a luptat“ cu îngerul, în loc de eníschyse („s-a întărit“) ar fi trebuit să avem pálepse (πάλεψε, luptă, luptat), dar nu acest cuvânt este în Septuaginta.
  În Septuaginta, inclusiv textul Genezei, capitolul 32, privind renumirea lui Iacob de către înger ca „Israel“, spune că el „s-a întărit cu Dumnezeu“, „s-a consolidat cu Dumnezeu“ (ἐνίσχυσας μετὰ Θεοῦ, „eníschysas metá Theoú“), ceea ce este şi cauza binecuvântării sale, nu că „s-a luptat“ cu El (aici: https://www.septuagint.bible/-/genesis-32 , unde e versul 28, nu 29 ca în textul ebraic, cunoscut ulterior în cronologia istorică).
  Acelaşi cuvânt grec pentru „întărire“ – eníschyse, ἐνίσχυσε -, îl găsim – sub forma enischuōn, ἐνισχύων – caracterizând întâlnirea dintre Iisus Hristos şi înger, chiar înainte ca Iisus să fie vândut de către Iuda, în Evanghelia lui Luca, capitolul 22 (versurile 42-43): „Iisus: «Părinte, de voieşti, trece de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.», Iar un înger a venit la El din cer, întărindu-L“ (ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν). Evanghelia lui Luca în forma ei veche în greacă se poate găsi şi cerceta şi la: https://bibletranslation.ws/trans/lukewgrk.pdf .
  „Îl întărea“ şi „îi dădea putere“, nu că „se luptau“, înseamnă deci ἐνίσχυσε / ἐνισχύων, eníschyse / enischýon, şi în textul grecesc al Evagheliei lui Luca, fiind acelaşi cuvânt grecesc ce descrie în Septuaginta interacţiunea dintre Iacob şi Înger. Iar ca să nu avem nici o îndoială privind sensul său corect, acelaşi cuvânt grecesc, enischuōn (întărire), mai este folosit o dată în Noul Testament, la Faptele Apostolilor, capitolul 8, versul 19: „După ce a mâncat, a prins iarăşi putere“ (enischuōn, „s-a întărit“).

  Pe larg la
  https://www.incorectpolitic.com/crimele-vechiului-testament-o-fantasma-politica-iudaica-dar-si-o-doctrina-motivationala-pentru-crime-viitoare/

 6. Măi Vasilica, sfântă, nesfântă, cum o fi, Treimea de care vorbești ne-a miruit de ne-a ieșit ochii! Nu putem face abstracție de situația în care ne aflăm azi, pe de o parte noi înșine, pe de altă parte lumea întreagă, sau aproape. Pe vremea lui Decebal, pe plan militar și economic, luptam de la egal la egal cu Romanii. Astăzi suntem ultimii neputincioși din lume, nu numai din Europa. Africanii luptă contra vechilor puteri coloniale și a noului colonialism, iar noi, în cel mai bun caz, ne pierdem viețile, de aproape șaptesprezece secole, printre numeroasele traduceri ale unor versete dintr-o carte plină de curvii, furtișaguri și blestemății, furată de niște șmecheri, de la sumerieni și alte popoare. Vorbele sunt vorbe. Faptele sunt fapte. E mai bine să ne ocupăm de fapte, de realitatea faptelor sau evenimentelor, de consecințele lor, cunoscute sau necunoscute, decât de vorbele, tot mai diferite de la o limbă la alta, de la o generație la alta, de la o traducere la alta, de la o bisericuță la alta, etc.
  Primul fapt sau eveniment important, pe care trebuie să-l avem în vedere, este CONTRACTUL PULII TĂIATE ÎMPREJUR. N-are rost să vorbim de „păsărică”, „puță” și altele asemenea. Unii vorbesc de bombe atomice, de comunism, lgbt, lesbiene și alte blestemății, iar noi, dintr-o pudoare prost înțeleasă, refuzăm să spunem pe nume lor adevărat diverselor lucruri, fapte, evenimente, realități.
  Al doilea fapt sau eveniment important constă în urmările sau consecințele tăierii împrejur, atât pentru cei în cauză, cât și pentru urmașii sau descendenții lor, de ambele sexe. Acest al doilea fapt este de natură medicală generală, în primul rând. Importanța sexuală a tăierii împrejur este minimă. Importanța medicală a „tăierii împrejur de ziua a opta” nu poate fi tratată aici, într-un scurt comentariu. Consecințele tăierii împrejur, de ziua a opta, constau în atrofierea, împiedicarea dezvoltării sau completa dispariție a glandei genitale interne sau interstițiale, foarte diferită de glanda genitală reproducătoare. După toate probabilitățile, glanda genitală interstițială este organul deplinei, totalei împliniri omenești, Unii vorbesc chiar de glanda posibilei îndumnezeiri a omului. Ajunși aici, bibliografie! Căutați pe Internet, căutați unde vreți, în ce limbă vreți cărțile a doi autori francezi din secolul XX. Acești autori sunt JEAN GAUTIER și JEAN DU CHAZAUD. Mai multe cărți ale acestor autori sunt traduse în limba română, de o editură din Arad. Nu vă spun editura, pentru că eu nu fac reclamă comercială. Căutați și veți găsi! De găsit e ușor, de cumpărat la fel de ușor. Cu două sau trei sute de lei puteți cumpăra cele cinci sau șase cărți deja traduse în limba română. Nu sunt sigur însă că le veți putea citi. De ce nu sunt sigur? Pentru că mai toți incorecții politici sunt orbiți, prostiți de icoanele de pe pereți. Cu nebunii, cu tâmpiții, cu scrântiții întru Fotbal, întru Domnul, întru Dracu în Praznic nu-i de vorbit. Faptele sunt fapte, cum am zis. Citiți, înțelegeți, recitiți, verificați pe cei din jur și pe voi înșivă. Mai devreme sau mai târziu veți deschide ochii. Adică, veți înțelege că tăierea împrejur face din om neom! Tăiatul împrejur devine un „cyborg”, cum spunem astăzi, un fel de om ce trăiește într-o altă realitate, un fel de dement, din care cauză putem spune un „neom”. Nu exagerăm întru nimic. Chiar așa zic și ei. Ei o zic și o repetă de mii de ani. De exemplu, că orice altă religie ar adopta, orice altă nație i-ar adopta sau naturaliza, tăiații împrejur de ziua a opta rămân ceea ce sunt, adică jidani sau jidovi, cum le spune lumea. Istoria dovedește că tăiații împrejur de ziua a opta nu pot fi numiți nici evrei, nici israeliți, nici măcar khazari. Pe vreme lui Isus, pe vremea dărâmării celui de al doilea Templu din Ierusalim (anul 70, de către generalul Titus, fiul împăratului Vespasian), pe vremea definitivei lor izgoniri din actuala PALESTINĂ (până în anul 1948) cei izgoniți se numeau IUDEI, iar țara lor se numea IUDEEA. Pe vremea lui Isus, câteva zeci de ani înainte de nașterea lui, Iudeea devenise colonie romană, având în fruntea ei un rege de alt neam (idumean, un fel de arab), cazul întregii dinastii a IROZILOR. Peste regii iudei, Roma își avea reprezentantul ei, guvernatorul, acesta fiind deținătorul efectiv și suprem al puterii.
  Din punct de vedere militar și politic, Romanii i-au învins pe Iudei. Bunicul, tata lui Isus, Isus însuși, toți frații, verii și nepoții lui au fost răstigniți de Romani, înainte și după cele petrecute pe Golgota. Din punct de vedere ideologic sau religios, Romanii au pierdut războiul lor secular cu Iudeii, sfârșind prin a fi învinși de aceștia. La Niceea, în anul 325, cu ocazia PRIMULUI SINOD ECUMENIC, împăratul Constantin a crezut că-i învinge pe Iudei, de vreme ce viitoarea religie (IUDEO_CREȘTINISMUL) a fost „turnată” în tiparele sau formele dorite de el însuși. Între primul sinod ecumenic și prăbușirea Imperiului Roman de Apus au trecut 151 de ani. Între prăbușirea Imperiului Roman de Apus și cea a Imperiului Roman de Răsărit (Bizanțul) au mai trecut aproape o mie de ani. Ambele imperii au fost cucerite de „barbari”, adică de popoare inferioare romanilor sau bizantinilor, din toate punctele de vedere, mai puțin unul. „Barbarii” care au doborît cele două imperii romane erau oameni vii, cu picioarele pe pământ. în vreme ce romanii pierduseră contactul cu realitatea, fiind conduși de preoți-politruci, pretinși creștini. De fapt erau iudei, mai târziu iudaizați sau jidăniți, care tot mințind sfârșiseră prin a crede propriile lor minciuni, pierduseră contactul cu ralitatea, așa cum Magda, Vasilica, Maxtor și ceilalți comentatori, după mine, au pierdut și ei contactul cu realitatea. Cam asta înseamnă „scrânteala întru Domnul”, despre care vorbesc unii incorecți politic. Noi personal, părinții și bunicii noștri, de nu știu câte secole încoace, trăiesc cu gândul la o problematică „mântuire”, nu se știe pe ce lume, pe ce planetă, etc. Asta înseamnă „Scrânteala întru Domnul”: refuzul realității!
  Pe lumea asta, pe pământ, contează împlinirea omenească, puterea, sănătatea, capacitatea de a ne conduce corespunzător în orice împrejurare, etc. Când Corneliu Codreanu, Căpitanul legionarilor, a decis că scopul suprem al Gărzii de Fier este ÎNVIEREA NEAMULUI, DIN PUNCT DE VEDERE PĂMÂNTESC S-A ÎNȘELAT, IAR NOI PLĂTIM ȘI AZI EROAREA LUI ȘI A GENERAȚIEI SALE. Noi înșine, Românii, ca și mulți alți europeni, sud-americani și alte popoare vom pierii pentru că ideologia noastră (iudeo-creștină, mai degrabă cretină) ne duce la pieire, ca pe atâtea alte popoare. Bineînțeles, noi și alții NU SUNTEM TĂIAȚI ÎMPREJUR LA PULĂ. ÎN SCHIMB, SUNTEM TĂIAȚI ÎMPREJUR LA CREIER, ADICĂ JIDĂNIȚI, IUDAIZAȚI. Ce înseamnă asta? O întreagă problemă. Ne comportăm așa cum vor cotropitorii noștrii, inamicii noștri și ai altora. Pieirea noastră ca popor ne va veni de la falsa religie, de la idolatria sau RELIGIA PULII LUI AVRAAM, ÎN CARE, CA ȘI ROMANII, CA ȘI ALTE POPOARE, NE-AM LĂSAT TÂRÎȚI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *