Home / Chestiunea Jidănească / Boala Holocaustopatiei

Boala Holocaustopatiei

Cornel-Dan Niculae
Incorect Politic
Ianuarie 27, 2021

Boala Holocaustopatiei

Boala Holocaustopatiei

Holocaustopatia ca resort psihologic de presiune evreiesc

pentru dominarea şi estorcarea neevreilor !?

(prefaţă necesară la un „manual de Holocaust“)

în atenţia politrucilor de pe rampa scenei româneşti

(un articol de Cornel-Dan Niculae)

 

De ce ştiinţa victimologiei (studierea victimizării) nu se aplică şi la grupuri?

Psihologii şi chiar psihiatrii ne vorbesc despre cum anumiţi indivizi practică victi­mizarea cu scopul precis, chiar dacă şi numai subconştient, pentru a obţine avantaje de la cei cărora le induc sentimentul de vinovăţie şi de a-i face pe aceştia, astfel, slujitorii lor.

Şi, de multe ori, „vinovaţii“ sunt victimele reale ale victimizaţilor.

În multe cazuri suferinţa nici nu a existat, ci este doar o predispoziţie a perso­na­li­tă­ţii privind modul de a-şi privi viaţa, predispoziţie transmisă de la ancestori (înaintaşi, părinţi, fiind preluată fie genetic, fie cultural, prin exemplu).

Alteori „victima“ chiar a avut de suferit, dar nu mai vrea să depăşească acest moment, căci a descoperit că îi conferă un statut special, o aureolă. În timp, „sufe­rin­ţa“ lui narativă creşte exponenţial faţă de cea reală, şi nu mai permite altora să spună că şi ei ar fi avut vreo suferinţă. Doar a lor este importantă, este maximă.

Procesomanii sunt şi ei, adesea, invocând atacuri şi persecuţii la adresa lor, tot nişte meşteri ai victimizării, care, exagerând în rău tot ce li se întâmplă, au învăţat sau încă caută căile câş­tigului uşor prin acuze şi reven­dicări.

Patologia maximă este atinsă când „victima“ decide că toată lumea o urăşte sau are ceva cu ea şi toată lumea este „vinovată“ faţă de ea. Iar cine spune altceva trebuie pedep­sit, urmărit şi anihilat. Gândirea liberă şi critică a celorlalţi devine o altă „crimă“.

Dar, întrebare, această patologie sau mecanism de supunere a celorlalţi nu se prac­tică şi la nivel de grup, mai ales că în SUA a devenit chiar o metodă politică promovată („politics of victim­hood“)? Chiar şi această întrebare poate fi privită ca o crimă de către politrucii victi­mizării, căci răspunsul le-ar putea clătina eşafodajele.

*

Politics of victim­hood“ (politica victimizării) mai întâi,

apoi foloasele revendicate şi de tot felul

Victimologia pre­su­pu­ne şi un drept tacit la „răzbunare“ al pretinselor victime, cărora, prin circum­stan­ţele lor spe­ciale, li se cuvin şi drepturi speciale, prin „politics of victimhood“ („politica de vic­­ti­mi­zare“ sau „politica victimei“), căci „victima“ a devenit printre cele mai importante pozi­ţii identitare în politica americană, cu extindere globală acum, victimizarea fiind mij­locul esenţial prin care indivizii şi grupurile (preponderent evreieşti) se constituie ca actori politici de forţă.

Victimhood“ (sau victimizarea, prezentarea ca victimă) a devenit o tehnică poli­ti­­­­că prin care un indi­vid sau un grup care ar fi suferit nedreptăţiri, să fie „răsplătit“ pe diferite şi mul­ti­ple căi, inclusiv prin clemenţă faţă de infracţiunile ce le-ar comite chiar el, căci „a suferit în trecut“ şi ar prezenta, deci, „circumstanţe atenuante“.

Iar, conform acestor tehnici de parvenire la „drepturi“, statutul de victimă sau de „victim­hood“ trebuie stabilit înainte ca revendicările politice să fie avan­sate, spune pro­fe­sorul evreu Robert B. Horwitz în studiul său „Politics as Victimhood, Victim­hood as Poli­tics“ (din Journal of Policy History, Cambridge University 2018). Obţinerea reven­di­că­ri­lor este o „justiţie socială“, termen al activismului neoprogresist (în sens neomarxist).

Dacă nu ar fi o inginerie a interesului politic corelat cu obţinerea ulterioară de foloa­se, „mentali­ta­tea de victimă“ (victim mentality), asociată cu acţiunea de „victim­hood“, s-ar în­cadra cu uşurinţă în domeniul psihopatologiei, fiind o trăsătură de personalitate dobân­dită, în care o persoană (sau un grup, chiar) tinde să se recunoască sau să se considere victimă a acţiu­ni­lor negative ale altora, pe care le exagerează, şi să se com­porte ca şi cum acesta ar fi ade­vărul, în ciuda dovezilor contrare, în contradicţie cu circum­stanţele reale ale eve­nimentelor prin care a trecut. Dar aceasta este chiar esenţa progra­ma­tică a religiei iudaice, după cum a arătat argumentat brita­nicul Douglas Reed, în lucrarea „The Contro­versy of Zion“: evreii sunt victimele perpetue ale celorlalţi, iar Dumnezeu, de aceea, îi răzbună şi le dă bunurile acelora şi îi face şefi ai acelora. Ba chiar le-ar da dreptul la crime asupra altora (asupra altor popoare sau populaţii), căci aceia sunt răi prin natura lor, susţin evreii în scrierile lor talmudice.

Religia iudaică nici nu poate deveni universală, tocmai pentru că depinde de aceas­tă bipolaritate: 1-celelalte neamuri, care sunt rele şi inferioare rasial („sunt precum ani­ma­lele“, zice un text ak Talmudului): 2-evreii, care sunt superiori, deşi năpăstuiţi de ceilalţi (care însă astfel, ca asupritori, le sunt datori cu bunurile şi servitutea lor).

Iar religia iudaică se potriveşte ca o mănuşă acestei „politics of victimhood“, lan­sată în SUA în secolul XX şi impusă cu succes prin revendicările obţinute de organi­za­ţiile evreieşti de la Germania de Vest, în timp ce creştinismul nu se potriveşte de loc poli­ticii victimhood, căci iertarea şi înţelegerea celuilalt este prioritară în credinţa creşti­nu­lui, ca şi în firea omului bun, care ţine în spate lumea prin felul său de a fi, şi nu „răz­bunarea“ şi obţinerea domi­naţiei asupra altora.

Psihologii arată că mentalitatea colectivă de victimă „se dezvoltă dintr-o pro­gre­­sie a realizării de sine, a recunoaşterii sociale şi a eventualelor consecinţe venite din statutul de victimă“, iar „odată ce indivizii se percep pe ei înşişi ca victime, ei încearcă adesea să-şi menţină acest statut“, perceput ca privilegiat („victim privilege“). Chiar şi nişte profe­sori israelieni, care parcă ar da „din casă“, astfel, arată aceasta (Daniel Bar-Tal, Lily Chernyak-Hai, Noa Schori şi Ayelet Gundar în „A sense of selfe-perceived collective victimhood“).

Psihologii londonezi ai Harley Therapy au explicat mai detaliat motivele pentru care cineva dobândeşte mentalitatea de victimă, depen­den­ţa de auto-victimizare (având asociate uneori şi „victim complex“ şi „persecutory delusions“): statutul de victimă pro­cură respect şi re­cu­noaş­­tere a unor merite sau cel puţin milă din partea celorlalţi. Trauma pe care o invocă devine cine este, o spune iar şi iar şi devine blocat în această mentalitate. Cei în această situa­ţie nu vor să accepte că au făcut vreodată alegeri proaste şi de aceea au suferit, ci li s-a făcut rău doar pentru că alţi au fost răi cu ei, şi încă sunt răi, adesea.

O persoană sănătoasă, în schimb, poate vedea şi că a ales ceea ce i se întâmplă şi poate fi şi auto-critică, dezvoltând  puterea de „a prelua controlul“ asupra propriilor fapte.

Dar mentalitatea de victimă orbeşte de la acest lucru. Sunt paralizaţi, incapabili să îşi asume responsabilitatea şi să i-a decizii care i-ar duce „mai departe“.

Cramponarea în această situaţie poate apărea şi pentru că, în adâncul lor, cei în cauză ştiu că este o bună (sau singura) modalitate de a atrage atenţia şi a primi consi­de­ra­ţie, care aduce şi o mulţime de avantaje: *nu sunt traşi la răspundere pentru fapte care pe alţii i-ar condamna; *primesc mereu atenţie; *au mereu „dreptul“ să se plângă şi să pri­meas­­că atenţie (ceea ce devine o putere); *oamenii nu îi mai critică şi nu se mai supără pe ei, în situaţii care ar trebui să atragă sancţiuni; *ceilalţi sunt obligaţi să îi ajute şi să facă ceea ce cer etc.

 

Puterea secretă din spate a victimei

Astfel apare „Puterea secretă din spate a victimei“ („The Secret Power Behind Being a Victim“, cum îi zic specialiştii), prin obligarea celorlalţi la atenţie şi simpatie, şi tot ceea ce decurge de aici. „Să îi faci pe alţii să le pară rău pentru tine este o modalitate (inconştientă sau conştientă) de a-i manipula pentru a-ţi satisface nevoile şi dorinţele… Să te trateze bine şi să nici nu te critice, chiar dacă nu eşti corect… Şi îi păstrezi atât de vinovaţi încât nu pot să se în­de­păr­teze de tine, chiar dacă îşi doresc“ (Dr. Sheri Jacobson, British Association for Coun­selling and Psychotherapy).

Adevăratele victime sunt astfel, în realitate, de foarte multe ori, chiar cei care slu­jesc pretinsa „victimă“. „Îngrijitorul victimei“ îşi sacrifică propriile nevoi pentru a avea grijă de „victimă“ (Dr. Sheri Jacobson).

Modelul cultural te poate învăţa să joci rolul victimei, ceea ce este evident în iuda­ism. La nivel de individ modelul poate veni şi din familie. „Ai fi putut învăţa să joci rolul victimei pentru că ai urmărit adulţii din jurul tău făcând asta. Mama sau tatăl tău, de exem­­plu, au simţit mereu că lumea vrea să le facă ceva, «să-i prindă»? Şi s-au plâns zilnic de toţi oamenii care au greşit faţă de ei? Vei considera că acesta este modalitatea de a câştiga putere şi atenţie personală!“ (Dr. Sheri Jacobson).

Personalitatea victimală (care are tendinţa de a se vedea ca fiind o victimă) de­pin­de însă şi de predispunerea genetică a persoanelor spre autodistrugere și spre compor­ta­men­tul deviant (auto-victimizanţii considerându-se, nejustificat, elite morale şi sunt, de fapt, lipsiţi de empatie pentru durerea şi suferinţa altora), mai spun tratatele de victimologie, dar vic­ti­mi­zarea practicată de organi­za­­ţiile etnice este deja o artă şi o ştiinţă, ce ştie să racoleze sau să cum­pe­re şi agenţi dintre „vinovaţii“ ţintă, care să confirme în numele a comunităţi în­tregi persecuţiile pre­tinse de artizanii victimizării.

*

Cazul lui Aharon Schwartz, graţiat de Ion Iliescu

 dar mereu persecutat de statul român (!)

Scrisesem în „Ofensiva iudaismului asupra României“ (în subcapitolul Flagrantul), cum preşedintele Ion Iliescu l-a gra­ţiat înainte de Paştele lui 2004 pe israelianul infractor Aha­ron Sch­warz, care, în urmă cu ceva ani înainte, furase 200 de mii de dolari de la Banca Ro­mâ­nă de Dez­vol­tare (încă românească la data furtului). Acesta, însă, s-a victi­mi­zat apoi, acu­zând România, deşi fusese iertat de efectuarea pedepsei meritate şi ar fi tre­bu­it să fie recunoscutor.

Povestea? Încă din mo­men­tul reţinerii sale, pe 17 martie 1999, procuratura a refuzat să emită un mandat de arest preventiv, iar Aharon a fost pus, după 24 de ore în li­ber­ta­te. După cinci zile, procurorii, lămu­rin­du-se cu cine au de a face, emiteau totuşi mandatul de ares­tare, dar Sch­warz este rapid eli­berat, căci în iulie Tribunalul admitea cererea lui de judecare în stare de li­bertate. Cu toate aces­tea, la 15 mai 2001, isra­e­li­anul era con­dam­­nat de­fi­nitiv la 12 ani de în­chisoare, dar, aflându-se în sta­re de liber­ta­te, el fugea din România, iar pro­cu­rorul ge­­­ne­ral Tă­na­­se Joi­ţa (presat de un lobby evreiesc ce se afla instalat în cabinetul premierului Adrian Năstase) îi asigura, în oc­tom­brie 2001, sus­pen­da­rea exe­­cu­tă­­rii pe­dep­sei dictată de instanţă.

Suspendarea s-a făcut în condiţiile în care Aharon Sch­warz se sustrăgea executării pedepsei, fugind din ţară şi fiind dat în urmărire in­ter­naţională. Dorind să-şi conti­nue „afa­ce­ri­le“ în România, la două zile de la data când procurorul ge­ne­ral al Ro­mâ­ni­ei a semnat actul prin care se sus­penda exe­cutarea pedepsei, Schwarz s-a întors în România. Ghi­ni­o­nul isra­e­li­a­nului a fost că afacerea influenţei de tip mafiot a apă­rut în presă, iar Tănase Joiţa a dat înapoi, revocând sus­pen­da­rea pe­dep­sei, aşa că Schwarz a in­trat rapid în închisoare.

În această situaţie, „bolnav“, ca şi restul infrac­to­ri­lor cu pro­­tec­­ţie (în acel timp şi in­fractorul israelian Haim Steinberg ţipa dintr-o închisoare românească că este bolnav pe moar­te, cum avea apoi să o facă şi Nati Meir, care a înşelat şi 130 de muncitori români în Israel, ca şi alţi români), Aharon Schwarz i-a solicitat preşedintelui Ion Iliescu gra­ţi­e­rea, „iar acesta, mă­rinimos din fire, a acceptat, că doar în­chi­soa­rea, în România, e doar pentru amă­râţii care au furat un me­­tru de cablu sau două sticle – scria Curentul în aprilie 2004 -. A fura 200.000 de dolari dintr-o bancă ro­mâ­nească nu con­sti­tu­ie o faptă prea gravă, asta dacă ţinem cont de opinia pre­şe­din­te­lui Ion Iliescu …Singura condiţie pentru a beneficia de mila pre­şedintelui este să ai «re­laţii» la un nivel suficient de înalt.“

Şi să te victimizezi ca evreu, o practică constantă, dovadă că infractorii evrei de după 1990 au stat foarte rar şi foarte puţin, mai degrabă deloc, în închisori în România.

Contextul în care Ion Iliescu l-a graţiat pe israelian, era că el, ca preşedinte, era atunci subiectul unui mare scandal provocat de evrei în Israel, că ar fi un negaţionist al Holocaustului (Iliescu negase public existenţa Holocaustului în România, zicând că şi alţii, nu numai evreii, au suferit în timpul războiului) şi are prieteni „antisemiţi“ (inventaţi, pre­cum Al. Mironov). I-au pretins atunci şi să aprobe înfiinţarea Comisiei Wiesel, care va „concluziona“ (deloc ştiinţific, ca metodă) că România ar fi vinovată de Holocaust.

*

Ei bine, după ce scapă de închisoare, fiind iertat, se întâmplă (ceea ce nu am mai arătat în carte) că Aharon Schwarz, ca un evreu standard permanent auto-victimizat, dă statul român în judecată la CEDO pentru cele mai năstruşnice abuzuri pe care le-ar fi în­durat în puţinele zile cât a stat totuşi la închisoare şi, culmea, deşi îi sunt respinse majo­ri­tatea acuzelor, prin hotă­rârea CEDO primeşte 12 mii de euro despăgubiri din partea României pentru că nu l-a vin­decat de râie (scabie) în penitenciar. Vedeţi „Cauza Aharon Schwarz împotriva României“ la http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Cauza-Aharon-Schwarz-impotriva-Romaniei.pdf

Cornel-Dan NICULAE

11 comments

 1. Excelent articol, domnule Niculae

 2. Cred că au fost atinse corect toate implicațiile acestei ticăloșii politic-juridice. Fenomenul nu este specific numai evreilor, pentru că observăm o asemenea victimizare la TOATE NEAMURILE CARE ȘI-AU PĂRĂSIT VATRA ETNOGENEZEI ! Neamuri care au avut în sânge neliniștea de a pleca imediat ce nu le-a fost bine, deci de a-și asuma și conflictele inerente cu cei pe care i-au năpădit/colonizat/nedreptățit…

  Cunoaștem prea bine lucrurile de la involuția morală de 1000 de ani a ungurilor (lideri europeni la sinucideri !), cu nesfârșita lor scheunare după „provinciile pierdute” / de la permanentul avans teritorial întreprins de ruși MEREU SPRE VEST, cu tot felul de motive puerile și bătaie de joc la adresa tuturor / de la ridicolele pretenții teritoriale ale bulgarilor,etc, etc.

  În SUA s-a inventat și autovictimizarea pe baze psihiatrice („revelația” unor agresiuni sexuale suferite în copilărie), de la care au pornit în ultimii 20 de ani nenumărate procese, de astă dată cu mize financiare reale…

 3. Eseul Maestrului Cornel-Dan Niculae confera o Introspectie de mare acuitate si importanta
  27 ianuarie 2022|Holocaust, Textele altora

  caroline gunderode
  288 aprobate
  google.bex
  caroline.gunderode@gmail.com
  109.133.42.42

  Eseul Maestrului Cornel-Dan Niculae confera o Introspectie de mare acuitate si importanta pentru intelegerea numeroaselor mecanisme de spoliere nepedepsita a Romaniei, intr-o foarte mare varietate de cazuri unde apar si nume evreiesti !

  Nu am citit inca o mai perfecta ilustrare si aplicabilitate a teoriei autovictimizarii infractorilor iudei , scosi nevinovati si ‘indreptatiti’ chiar si la despagubiri, pe cale ‘legala’ , decat cea prezentata de gandirea practica si de realismul Maestrului Cornel-Dan Niculae.

  Tocmai citesc un articol cu aceeasi abordare psihopatologica asupra autovictimizarii iudaice numita
  „Jews and Competitive Victimhood ”
  articol care si el analizeaza aspectul acesta cheie pentru intelegerea tacticilor de lupta ale organizatiilor ce practica activismul etnic :

  articolul este: „Jews and Competitive Victimhood” de Brenton Sanderson

  In acest studiu se arata ca in mentalitatea de autovictimizare permanenta si absoluta a religiei iudaice, nu exista loc si pentru alte grupuri de interese decat cele evreiesti, si anume, in cazul nostru, permanent invinuind grupul de interes al albilor .
  Albii sunt permanent si neconditionat cei rai, fapt pentru care cei rai trebuie sa accepte fara remuscari din partea „autovictimizatilor” , sa se lase invadati de imigratie interminabila, in mod neconditionat, spre a nu fi imorali si rasisti, vehiculate fiind impotriva albilor teoriile asa ziselor virtuti ale diversitatii rasiale si multiculturalismului
  intrucat albii trebuie neaparat in numele unei datorii morale neclintite si absolute, sa-si accepte dislocarea si in final , extinctia , asa incat: „never again”, cum zic evreii despre Holocaustul care trebuie ocolit cu absolut orice pret. pe viitor.
  Omitand faptul ca acest mult incriminator strigat al activismului iudaic , s-a transformat de fapt in strigat agresiv de razboi, permanent incriminatoriu al rasei albe .

 4. „Corect“ ar fi să apară şi manualul alternativ al materiei „Holocaust“, nu? Alternativ la cel oficial, în curs de elaborare de către evrei, căci acesta este principiul general acceptat al „democratizării“ educaţiei, alternativa bazată pe „abordarea interdisciplinară, transdisciplinară, dezvoltarea atitudinilor critice şi participative“, cum ne-au zis mereu amăgitori dirijorii globali. Manual alternativ „în care profesorul şi elevul au spaţiu de creaţie“, iar „informaţiile sunt prezentate astfel încât permit interpretări alternative şi deschise“.
  Pe baza acestui principiu s-au călcat în picioare istoria României şi eroii ei, cu manualele alternative. Facem un manual alternativ si pentru Holocaust sau principiul (de sorginte neo-marxistă) se aplică doar la istoria românilor, nu şi la cea a evreilor? Iar ne prostesc!? Istoria neevreilor (a noastră) este „alternativă“, dar istoria evreilor este un adevăr unic, nepermis discuţiei? Au ajuns gânditorul liber şi cel critic nişte infractori criminali? Am ajuns să trăim şi sub dictatura demenţei!
  Iar ei nu simt nici o jenă, căci nu-i încurcă bunul simţ! Nu-l au!

 5. Față de alte popoare care practică politica auto-victimizării, la evrei (mai ales) această politică nu este ceva doar la nivel subconstient sau intuitiv, are rădăcini mai adânci: psihologic, prin permanenta auto-victimizare, evreii incearcă să abată atenția lumii și a lumii creștine în special de la cea mai mare crimă, Răstignirea lui Iisus Hristos. Auto-blestemul, ca pedeapsă a Sfântului Duh asupra iudeilor (“Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor nostri”), este implacabil, îi urmărește de două mii de ani (așadar, cred că închinarea la Zidul Plângerii este un grav păcat împotriva Duhului Sfânt, care din câte stiu nu se iartă!. Aviz și pentru domnul George Simion, cu dragostea lui reală sau nu față de Israel. De iuda Traian Basescu și alții care sși-au pus tichia pe cap și au pupat bălos infamul zid, ce să mai spunem!). Iar “viermele neobosit” care roade în conștiința colectivă iudaică nu poate fi liniștit decât ori prin pocăință sinceră pentru crima comisă. Dar ei mânați de la spate de “tatăl minciunii” încearcă asta zadarnic printr-o ură și mai mare față de cei care îndrăznesc să spună Adevarul sau prin această perpetuă auto-victimizare. Ei știu că noi știm că ei știu ce crimă au comis.

 6. Cineva imi sterge comentariile regulat !!!
  Eseul Maestrului Cornel-Dan Niculae confera o Introspectie de mare acuitate si importanta
  27 ianuarie 2022|Holocaust, Textele altora
  caroline gunderode
  288 aprobate
  google.bex
  caroline.gunderode@gmail.com
  109.133.42.42

  Eseul Maestrului Cornel-Dan Niculae confera o Introspectie de mare acuitate si importanta pentru intelegerea numeroaselor mecanisme de spoliere nepedepsita a Romaniei, intr-o foarte mare varietate de cazuri unde apar si nume evreiesti !

  Nu am citit inca o mai perfecta ilustrare si aplicabilitate a teoriei autovictimizarii infractorilor iudei , scosi nevinovati si ‘indreptatiti’ chiar si la despagubiri, pe cale ‘legala’ , decat cea prezentata de gandirea practica si de realismul Maestrului Cornel-Dan Niculae.

  Tocmai citesc un articol cu aceeasi abordare psihopatologica asupra autovictimizarii iudaice numita
  „Jews and Competitive Victimhood ”
  articol care si el analizeaza aspectul acesta cheie pentru intelegerea tacticilor de lupta ale organizatiilor ce practica activismul etnic :

  articolul este: „Jews and Competitive Victimhood” de Brenton Sanderson

  In acest studiu se arata ca in mentalitatea de autovictimizare permanenta si absoluta a religiei iudaice, nu exista loc si pentru alte grupuri de interese decat cele evreiesti, si anume, in cazul nostru, permanent invinuind grupul de interes al albilor .
  Albii sunt permanent si neconditionat cei rai, fapt pentru care cei rai trebuie sa accepte fara remuscari din partea „autovictimizatilor” , sa se lase invadati de imigratie interminabila, in mod neconditionat, spre a nu fi imorali si rasisti, vehiculate fiind impotriva albilor teoriile asa ziselor virtuti ale diversitatii rasiale si multiculturalismului
  intrucat albii trebuie neaparat in numele unei datorii morale neclintite si absolute, sa-si accepte dislocarea si in final , extinctia , asa incat: „never again”, cum zic evreii despre Holocaustul care trebuie ocolit cu absolut orice pret. pe viitor.
  Omitand faptul ca acest mult incriminator strigat al activismului iudaic , s-a transformat de fapt in strigat agresiv de razboi, permanent incriminatoriu al rasei albe .

  Distribuie!
  FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

 7. Sa ma iertati dar trebuie sa stim ca evrei in general sufera de raie. Deci ceea ce a pretins ca are ca suferinta este cu adevarat starea sufletului lui(lor). Nici o suma nu va putea sa-i tamaduiasca, ci inca mai rau, daca le dai cu atat mai mult le agravezi boala. Problema cea mare a lor este ca nu-si vad boala(considerand ca sunt mai mult decat sanatosi) si nici nu pot fi tratati(cu de-a sila). Pretinsa… si teatrul pandemic este de fapt boala lor actuala(si de veacuri) de care vor sa ne vindece pe noi. Eheeee

 8. Citez:
  “… creştinismul nu se potriveşte de loc poli­ticii victimhood, căci iertarea şi înţelegerea celuilalt este prioritară în credinţa creşti­nu­lui, ca şi în firea omului bun, care ţine în spate lumea prin felul său de a fi, şi nu „răz­bunarea“ şi obţinerea domi­naţiei asupra altora.”

  Cred ca e nevoie de o dezvoltare a acestei mentiuni necesare:
  – crestinul iarta; o data, de doua ori (intoarce si obrazul “celalalt”) si sa se fi oprit la atat: a cedat, a uitat ca trebuie sa-si apere “si nevoile, sei neamul”… “din iertare in iertare”, nici sa vorbim nu mai e voie… am [cam] ramas fara “scapare” ca ne-au ingenuncheat!
  – crestinul sa isi aminteasca: “ceilalti” nu au aceeasi morala, aceeasi gandire, aceeasi filozofie de viata, asa ca sa nu se astepte ca ceilalti sa NU fie razbunatori, sa NU caute sa domine pe ceilalti.

  Sa ne amintim ca “ei” practica victimizarea colectiva si pentru stabilirea agresorului, stabilesc “vinovatia colectiva”, “clasic” etnica (desi ei sint grupare cultista, nu “de sange”!); a germanilor, a palestinienilor, … inca putin si “cade” si pe romani…. si in general, primul “colectiv” vinovat e Biserica vie a lui Hristos, noi si fratii de credinta dreapta din celelalte neamuri.
  Prin “teoria critica a rasei” facuta de jidani au adus alt “colectiv”rau in atentie, au actualizat agresorul colectiv: albul mai mult sau mai putin crestin dar oricum “privilegiat”, “suprematist”, … din toate etniile!

  Proverb rusesc: jidanul se plange ca a fost pedepsit dar nu va recunoaste niciodata DE CE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *